thespro.gr

Ειδήσεις από τη Θεσπρωτία, την Ηγουμενίτσα, το Φιλιάτι, την Παραμυθιά Υπεύθυνος: Αναστασίου Α. Ευάγγελος Τηλ. 6937784937 Email: info@892.gr

Αρχείο

Image and video hosting by TinyPic

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ


3 Μαΐου 2016

ΟΛΗΓ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για τη Δημοπράτηση της Ενέργειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΑ SEA-WAY” στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος IPA ADRIATIC» και με κριτήριο υλοποίησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση: 78.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α) ήτοι 95.940,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η ενέργεια χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Πρόγραμμα IPAADRIATIC.

Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω προμήθεια που αφορά την Ελλάδα είναι ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε.. Η σχετική σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του Αναδόχου και του Οργανισμού Λιμένα Ηγουμενίτσας Α.Ε..

Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης αυτής θα γίνει και στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο.

Χρόνος Υλοποίησης: Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ της «Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.» και του υποψήφιου Αναδόχου θα άρχεται από την ημερομηνία αποδοχής της αναγγελίας κατακύρωσης και θα λήγει την 23/06/2016 και σύμφωνα με όσα αναλυτικά περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου στο σχετικό άρθρο του παρόντος τεύχους.

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω www.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (ήτοι 30/05/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00) στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και συμπληρωματικά στο ΠΔ 118/2007.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, προσμετρούμενες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Γλώσσα προσφορών η Ελληνική
Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται αποδεκτές

Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής:

(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα

(β) Ενώσεις προμηθευτών

(γ) Συνεταιρισμοί

(δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών

που πληρούν σε κάθε περίπτωση τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης.

Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. H επιλεγείσα Ένωση ή Κοινοπραξία, υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση και της ζητηθεί από την Υπηρεσία εάν αυτή κρίνει ότι, η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό συνοδεύεται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από αυτόν από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., συνεπώς συνολικού ποσού Χιλίων Πεντακοσίων Εξήντα ευρώ και Μηδέν λεπτών (1.560,00€) και απευθύνεται στον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα.

Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους, μέχρι και 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8:30 – 14:00), στα τηλέφωνα: 26650 99300 ή 99343

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
της Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε.
Ανδρέας Ε. Νταής

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *