• Επικαιρότητα

  Με 20 θέματα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας  Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 17η Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

  Θέμα 1ο
  Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 2ο
  Έγκριση – διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2018.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 3ο
  Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 4ο
  Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 5ο
  Έγκριση πρακτικών Ι & ΙΙ της Επιτροπής διενέργειας του δημοσίου ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών έργων υποδομής Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2018 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 6ο
  Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση δρόμων στην περιοχή οικισμού Εθνικής Αντίστασης», καθορισμός όρων αυτού, έγκριση της μελέτης και διάθεση της σχετικής πίστωσης.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 7ο
  Έγκριση πρακτικών Ι & ΙΙ της Επιτροπής διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των δομών του Νομικού Προσώπου Π.Α.Κ.Π.Π.Ο. του Δήμου Ηγουμενίτσας για ένα έτος».
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 8ο
  Διάθεση πίστωσης, έγκριση της αριθ. 2/2018 μελέτης Οικονομικής Υπηρεσίας και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Ηγουμενίτσας και του Νομικού Προσώπου ΠΑΚΠΠΟ για ένα έτος», ενδεικτικού προϋπολογισμού 47.339,11 ευρώ με το Φ.Π.Α.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 9ο
  Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία του με αριθ. 21 τεμαχίου εμβαδού Ε=4.249,00 τ.μ. από τον Κτηματολογικό Πίνακα Διανομής Υποχρεωτικού Αναδασμού Αγροκτημάτων Ρίζιανης – Κορύτιανης, για γεωργική καλλιέργεια (μηδική) για 9 χρόνια στην Τ.Κ. Παραποτάμου του Δήμου Ηγουμενίτσας.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 10ο
  Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία του με αριθ. 103 τεμαχίου εμβαδού Ε=3.513,00 τ.μ. από τον Κτηματολογικό Πίνακα Διανομής Υποχρεωτικού Αναδασμού Αγροκτημάτων Ρίζιανης – Κορύτιανης, για γεωργική καλλιέργεια (μηδική) για 9 χρόνια στην Τ.Κ. Παραποτάμου του Δήμου Ηγουμενίτσας.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 11ο
  Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία του με αριθ. 177 τεμαχίου εμβαδού Ε=8.352,00 τ.μ. από τον Κτηματολογικό Πίνακα Διανομής Υποχρεωτικού Αναδασμού Αγροκτημάτων Ρίζιανης – Κορύτιανης, για γεωργική καλλιέργεια (μηδική) για 9 χρόνια στην Τ.Κ. Παραποτάμου του Δήμου Ηγουμενίτσας.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 12ο
  Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού Ε=2.878,20 τ.μ. από το με αριθμό 129α τεμάχιο Διανομής Αγροκτήματος Αργυροτόπου της Τ.Κ. Αργυροτόπου του Δήμου Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με το άρθρο 192 του Ν. 3463/2006, για γεωργική καλλιέργεια.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 13ο
  Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία του με αριθ. 15 τεμαχίου εμβαδού Ε=3.273,00 τ.μ. Αναδασμού Σπαθαραίων έτους 2008, για ελεύθερη βόσκηση ζώων για 9 χρόνια στην Τ.Κ. Σπαθαραίων του Δήμου Ηγουμενίτσας.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 14ο
  Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία του με αριθ. 20 τεμαχίου εμβαδού Ε=5.055,00 τ.μ. Αναδασμού Σπαθαραίων έτους 2008, για ελεύθερη βόσκηση ζώων για 9 χρόνια στην Τ.Κ. Σπαθαραίων του Δήμου Ηγουμενίτσας.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 15ο
  Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία του με αριθ. 37 τεμαχίου εμβαδού Ε=1.360,00 τ.μ. Αναδασμού Σπαθαραίων έτους 2008, για ελεύθερη βόσκηση ζώων για 9 χρόνια στην Τ.Κ. Σπαθαραίων του Δήμου Ηγουμενίτσας.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 16ο
  Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία του με αριθ. 79 τεμαχίου εμβαδού Ε=3.824,00 τ.μ. Αναδασμού Σπαθαραίων έτους 2008, για ελεύθερη βόσκηση ζώων για 9 χρόνια στην Τ.Κ. Σπαθαραίων του Δήμου Ηγουμενίτσας.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 17ο
  Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού Ε=4.000,00 τ.μ. από το με αριθμό 1643 κοινοτικό τεμάχιο Συμπληρωματικής Διανομής Αγροκτήματος Συβότων στην Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας, για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 18ο
  Επί αιτήσεως κληρονόμων Ευαγγέλου ΡΙΖΟΥ του Αντωνίου για εξώδικο συμβιβασμό και καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης για οικόπεδα ιδιοκτησίας τους που βρίσκονται στον Παραπόταμο Δήμου Ηγουμενίτσας.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 19ο
  Επί αιτήσεως των Φωτίου ΝΤΟΥΚΑ του Παύλου και Λητώς ΝΤΟΥΚΑ του Παύλου ως νομίμων δικαιούχων του αποβιώσαντος Ευαγγέλου ΝΤΑΝΗ για εξώδικο συμβιβασμό και καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης σε οικόπεδο στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 20ο Καθορισμός αποζημιώσεων για τη γη και τα επικείμενα των παρόδιων ιδιοκτητών των οικοδομικών τετραγώνων 9Α, 2Γ, 8, 8Β και 9 στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας, προκειμένου να γίνει διάνοιξη δρόμου. Έγκριση παρακατάθεσης των αποζημιώσεων υπέρ των δικαιούχων στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων της Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Δεν υπάρχουν σχόλια

  loading...

  Post Top Ad

  http://picasion.com/
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic

  Post Bottom Ad