https://picasion.com/
https://picasion.com/

Χωρίς το απαραίτητο πτυχίο ο διορισμός του Δ.Σ. της ΟΛΗΓ (?) - Επώνυμη αναφορά κατά του κ. Πορφύρη

Χωρίς το απαραίτητο πτυχίο ο διορισμός του Δ.Σ. της ΟΛΗΓ (?) - Επώνυμη αναφορά κατά του κ. ΠορφύρηΑναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας, κατά του διορισμού του διευθύνοντα συμβούλου του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας, κατατέθηκε επώνυμα την Πέμπτη 10 Ιουνίου.
Η αναφορά κοινοποιείται προς το Υπουργείο Ναυτιλίας, την Εισαγγελία Εφετών Κέρκυρας, την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
Με την αναφορά, ζητείται να εξεταστεί εάν έχει τηρηθεί ο Νόμος 2932/01 που προβλέπει ότι "τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για την κατάληψη της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής" και κατά επέκταση το αν είναι νόμιμος ο διορισμός του κ. Πορφύρη στην θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου της ΟΛΗΓ Α.Ε.. 
Εάν δηλαδή διέθετε το 2019 το απαραίτητο πτυχίο Πανεπιστημίου/ΑΕΙ.
Σε περίπτωση που η αναφορά ισχύει, αναμένεται να φέρει τα πάνω κάτω στον Οργανισμό, την ώρα μάλιστα που βρίσκεται σε εξέλιξη η Β' Φάση του διαγωνισμού ιδιωτικοποίησης, αφού τότε θα πρέπει να εξεταστεί και το εάν είναι νόμιμες οι πράξεις και οι ενέργειες του όλο αυτό το διάστημα.

Διαβάστε την επώνυμη αναφορά:

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ:
κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΚΟΙΝ.:
1. Υπουργό Ναυτιλίας
2.ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΕΦΕΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
3.Εισαγγελέα Αρείου Πάγου
3.Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.
3.ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, Λένορμαν 195 και Αμφιαράου , 104 42, Αθήνα

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Με το Ν. 2932/01 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές – Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής – Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε το 2001 τα Λιμενικά Ταμεία Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηρακλείου, Ηγουμενίτσας, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας μετατράπηκαν σε Α.Ε. 

Σύμφωνα με τον Ν.2932/10 :
Η εταιρεία είναι κοινής ωφέλειας με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.
Στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) μεταφέρθηκαν μετοχές, που αντιστοιχούν στο 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΗΓ ΑΕ, δυνάμει της με αριθμό 222/5-11-2012 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΦΕΚ Β΄ 2996/2012).

Από τον Νόμο 2932/01 προβλέπεται ότι:
«ΝΟΜΟΣ 2932/2001 ( όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
Άρθρο εικοστό δεύτερο
Για κάθε Οργανισμό Λιμένα Α.Ε. του προηγούμενου άρθρου του παρόντος νόμου εγκρίνεται το καταστατικό του, που έχει το ακόλουθο περιεχόμενο:

«… Αρ. 11 παρ. 2
2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μετά από δημόσια προκήρυξη της θέσης." Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για την κατάληψη της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με επαγγελματική εμπειρία στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ….»

Επίσης η ΟΛΗΓ ΑΕ συμπεριλαμβάνεται στις εταιρείες του Ν. 3429/05
NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3429 ΦΕΚ Α΄ 314/27.12.2005 Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.). Εκεί προβλέπεται ότι :
« Άρθρο 3 του Ν. 3429/2005:
9. Ο διευθύνων σύμβουλος πρέπει να είναι τουλάχιστον πτυχιούχος Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής και να έχει τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Ο διευθύνων σύμβουλος δύναται να ασκεί παράλληλα και καθήκοντα Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή." Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 Ν.3697/2008, ΦΕΚ Α 194/25.9.2008.»

Επιπλέον σύμφωνα με τον Ν. 2916 ΦΕΚ Α' 114/11.6.2001
“ Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής.
Άρθρο 1 Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης
1. γ) Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος "Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα" νοούνται τα ιδρύματα που ήδη λειτουργούν, τα οποία ανήκουν στον πανεπιστημιακό τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και θα αποκαλούνται εφεξής "Πανεπιστήμια".
Σχετικό:με το άρθρο 2 παρ.1β Ν.3549/2007,ΦΕΚ Α 69/20.3.2007.”
Ειδικά όσον αφορά τα Πολυτεχνικά τμήματα 5ετούς φοίτησης (π.χ. Μηχανικοί) ακόμα και οι προτάσεις των συλλόγων αποφοίτων ΤΕΙ μιλούν για εξέταση σε επιπλέον μαθήματα για την εξίσωσή τους .

Σχετικό δελτίο τύπου 20/10/2020:
« Πρόταση φορέων για την αντιστοίχιση πτυχίων ΤΕΙ με τα πτυχία των πανεπιστημιακών τμημάτων. ….. Β. Αντιστοίχιση Τετραετών τμημάτων Τ.Ε.Ι. με Πενταετή τμήματα Πανεπιστημίων. Τμήματα Τ.Ε.Ι. τετραετούς φοίτησης με αντίστοιχο νέο ή προϋπάρχον τμήμα Πανεπιστημίου πενταετούς φοίτησης ως εξής:
Οι Πτυχιούχοι Τεχνολογικού Τομέα τετραετούς φοίτησης θα έχουν τη δυνατότητα αντιστοίχισης του πτυχίου τους με τα Πτυχία Πανεπιστημιακών Τμημάτων Πενταετούς φοίτησης, ομοειδούς ή συναφούς επιστημονικού πεδίου, με μέγιστο αριθμό εξεταζόμενων μαθημάτων τα έξι (6), χωρίς υποχρεωτική παρακολούθηση, με δωρεάν και εξ αποστάσεως εκπαίδευση σεμιναριακού χαρακτήρα (στα πλαίσια της εκπαίδευσης ενηλίκων), ανεξαρτήτως των εξαμήνων σπουδών και χωρίς χρονικό περιθώριο εξέτασής τους και λήψης του νέου πτυχίου, εφόσον υπάρχει πλήρης συνάφεια με την ειδικότητα του πτυχιούχου. Εάν δεν υπάρχει συνάφεια, ο αριθμός των εξεταζόμενων μαθημάτων θα είναι οκτώ (8), με τους ίδιους όρους παρακολούθησης. Ταυτόχρονα το κάθε ίδρυμα οφείλει να αναγνωρίσει την αποδεδειγμένη εμπειρία, ως προς τα εξεταζόμενα μαθήματα…»

Είναι σε πλήρη γνώση των αποφοίτων ΤΕΙ κατεύθυνσης Μηχανικών ότι τα πτυχία τους δεν είναι αντίστοιχα των Πολυτεχνείων ( 5-έτους φοίτησης).

Η δε πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για την αντιστοίχηση των απόφοιτων ΤΕΙ ( η οποία ουδέποτε έγινε πράξη ) προέβλεπε, ( Δελτίο τύπου Υπ. Παιδείας 21/06/2019):
«Το υπουργείο Παιδείας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κατέληξε στα βασικά κριτήρια που θα πρέπει να πληρούνται ώστε ένα τμήμα Σχολής Μηχανικών να θεωρηθεί αντίστοιχο με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής.
Τα κριτήρια, όπως ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας, έχουν ως εξής:
Τμήματα μηχανικών Πανεπιστημίων θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις, προκειμένου να θεωρούνται αντίστοιχα με τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής και να απονέμουν διπλώματα μηχανικών:
α. Το πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου να είναι πενταετές.
β. Το περιεχόμενο σπουδών και επομένως και ο τίτλος του διπλώματος που απονέμεται να αντιστοιχεί σε βασική ειδικότητα μηχανικού.
γ. Στο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνονται μαθήματα ώστε να διασφαλίζεται:
αα) η θεμελίωση στις βασικές επιστήμες, ββ) η ανάπτυξη των μαθημάτων κορμού της ειδικότητας σε όλο το εύρος του σχετικού γνωστικού αντικειμένου, γγ) η εμβάθυνση και η εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας, δδ) η απόκτηση γνώσεων ως προς τη μεθοδολογία λύσεων προβλημάτων και τη μεθοδολογία ανάλυσης, σύνθεσης και σχεδιασμού συστημάτων και εφαρμογών ,εε) η ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων
δ. Στο πρόγραμμα σπουδών προβλέπεται η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας διάρκειας ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου κατ' ελάχιστον σε αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος .
ε. Τουλάχιστον το 80% των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος να έχει γνωστικό αντικείμενο σε αντικείμενα μηχανικού.
στ. Το Τμήμα να έχει οργανωμένα και εξοπλισμένα εργαστήρια στα οποία θα γίνεται η εκπαίδευση στα γνωστικά αντικείμενα του μηχανικού.
Η τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων θα πιστοποιείται βάσει του εγκεκριμένου από την οικεία Σύγκλητο προγράμματος σπουδών και βεβαίωση της Συγκλήτου για την ύπαρξη των αναγκαίων υποδομών για τη λειτουργία των εργαστηρίων.»

Από τα παραπάνω προκύπτει ο σαφής διαχωρισμός μεταξύ πτυχίου ΑΕΙ και πτυχίου ΑΤΕΙ ή ΤΕΙ.

Σύμφωνα λοιπόν με την κείμενη νομοθεσία η θέση του διευθύνοντος συμβούλου απαιτεί τουλάχιστον πτυχίο ΑΕΙ δηλαδή Πανεπιστημιακού τομέα (και αν πρόκειται για Πολιτικό Μηχανικό, δίπλωμα Πολυτεχνείου της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής )!

Παρακαλείσθε να ελέγξετε :
α) Αν είναι νόμιμος ο διορισμός του κ. Αθανάσιου Πορφύρη στην θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου της ΟΛΗΓ Α.Ε.. Εάν δηλαδή διέθετε το 2019 το απαραίτητο πτυχίο Πανεπιστημίου/ΑΕΙ,
β) Εάν όχι, αν είναι νόμιμες οι πράξεις και οι ενέργειες του όλο αυτό το διάστημα και αν νομίμως λαμβάνει την προβλεπόμενη μισθοδοσία,
γ) Και εάν κατά την κρίση σας έχουν τελεστεί άλλες παράνομες πράξεις.

10/6/2021
Με τιμή,
Χωρίς το απαραίτητο πτυχίο ο διορισμός του Δ.Σ. της ΟΛΗΓ (?) - Επώνυμη αναφορά κατά του κ. Πορφύρη Χωρίς το απαραίτητο πτυχίο ο διορισμός του Δ.Σ. της ΟΛΗΓ (?) - Επώνυμη αναφορά κατά του κ. Πορφύρη Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιουνίου 22, 2021 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

httpsendrasei-gr-3-1
Από το Blogger.