"ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ" (;) ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

"ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ" (;) ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ


Μία ακόμα πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη, ο οποίος θα επικουρεί τον Δήμαρχο σε Τοπογραφικά και Γεωλογικά θέματα, θα κάνει ο Δήμος Ηγουμενίτσας, με απόφαση του Δημάρχου κ. Λώλου.
ΠΡΟΣΟΧΗ. Μην τρέξετε όλοι οι άνεργοι πτυχιούχοι Τοπογράφοι και Γεωλόγοι να κάνετε αίτηση για να αξιολογηθείτε.
Η θέση, σύμφωνα με τις πληροφορίες του μπλοκ μας, είναι ήδη καπαρωμένη αφού η επιλογή γίνετε με απόφαση Δημάρχου ο οποίος προσλαμβάνει τα άτομα που είναι κατά την κρίση του κατάλληλα για τις θέσεις αυτές..
Το Ράδιο Ηγουμενίτσα προβλέπει από σήμερα (αν και δεν είμαστε ο μάντης Τειρεσίας), πως την θέση θα την πάρει πολιτικός φίλος του Δημάρχου που το επίθετό του ξεκινάει από ΜΥΡ......
Περιμένουμε να επιβεβαιωθούμε ή να διαψευτούμε, από το αποτέλεσμα.
Ίδωμεν.

Τέλος, αφού κύριε Δήμαρχε είχατε αποφασίσει να προσλάβετε επιστημονικό συνεργάτη Τοπογράφο - Γεωλόγο, γιατί δώσατε στις 18 Μαΐου, με απευθείας ανάθεση, μελέτη με τίτλο: «Τοπογραφικές εφαρμογές στο Δήμο  Ηγουμενίτσας (Τ.Κ. Πέρδικας)»  έναντι του ποσού των 4.914,48  ευρώ; (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ)

Μάλλον κοροϊδευόμαστε κανονικά...

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως ισχύει, και αφορά τις θέσεις Ειδικών Συμβούλων – Ειδικών Συνεργατών
Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
Την υπ’ αριθμόν 55/74802/29.12.2010 ερμηνευτική εγκύκλιο του Τμήματος Προσωπικού Ο.Τ.Α. της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ της Γενικής Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και Δήμων της Χώρας».
Την ανάγκη τεχνικής υποστήριξης του Δημάρχου Ηγουμενίτσας σε εξειδικευμένα θέματα Τοπογραφικού και Γεωλογικού Αντικειμένου επειδή δεν υπάρχει στο Δήμο στελεχιακό δυναμικό με τα ανάλογα προσόντα.
Το γεγονός ότι στο Δήμο Ηγουμενίτσας είναι καλυμμένη μόνο η μία θέση Ειδικών συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός (1) Επιστημονικού Συνεργάτη ο οποίος θα επικουρεί τον Δήμαρχο σε Τοπογραφικά και Γεωλογικά θέματα. Πιο συγκεκριμένα ο Επιστημονικός Συνεργάτης θα εκπονεί και θα παρακολουθεί Τοπογραφικές ή Γεωλογικές Μελέτες καθώς επίσης και κάθε άλλη εργασία που μπορεί να του ανατεθεί από τον Δήμαρχο.

Επίσης, Θα πρέπει να διαθέτει ιδιόκτητο εξοπλισμό Τοπογραφικών Μετρήσεων (total station ή/και GPS ακριβείας) τον οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιήσει κατά την διάρκεια της απασχόλησής του στο Δήμο εφόσον κριθεί αναγκαίο. Η κατοχή του εξοπλισμού αποδεικνύεται με Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου στην οποία θα αναγράφεται και το μοντέλο του εξοπλισμού και η χρονολογία αγοράς του.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής (με αντίστοιχη ισοτιμία από το Δ.ΟΑ.Τ.Ε.Π) ειδικότητας Τοπογράφου Μηχανικού (Θα προτιμηθούν όσοι διαθέτουν επιπλέον πτυχίο ειδικότητας Γεωλόγου)
Διδακτορικό δίπλωμα ή τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αξιόλογες ειδικές μελέτες, σχετιζόμενα με την Γεωλογία ή την Τοπογραφία.
Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 11-17 του Ν. 3584/07,
Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών με ειδική εμπειρία.
Πιστοποιητικό Γέννησης (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)
Απολυτήριο Στρατού (για τους άντρες υποψήφιους) ή βεβαίωση οτι έχει απαλαγεί νόμιμα απο αυτές
Πλήρες βιογραφικό σημείωμα με τεκμηριωμένα τα όσα αναγράφονται σε αυτό

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται στο γραφείο του Δημάρχου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, Ηγουμενίτσας) μέχρι και τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015.

Η προκήρυξη αυτή θα τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηγουμενίτσας, θα δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα του Νομού και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας, και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας
Ιωάννης Λώλος
"ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ" (;) ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ "ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ" (;) ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιουνίου 02, 2015 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες