• Επικαιρότητα

  Λύση από την Περιφέρεια και στη μεταφορά των υπολειμμάτων από τη μονάδα ΑΣΑ  Λύση σε ένα ακόμη ζήτημα που είχε προκύψει με τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Ήπειρο, δίνει η Περιφερειακή Αρχή. Μετά από ολοκληρωμένη πρόταση που υπέβαλλε στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 1.273.988,10 ευρώ για τη μεταφορά του υπολείμματος επεξεργασίας των απορριμμάτων από τη Μονάδα Α.Σ.Α. στους ΧΥΤΥ Ελληνικού Ιωαννίνων, Καρβουναρίου Θεσπρωτίας και Βλαχέρνας Άρτας. 
  Με τον τρόπο αυτό και χάρη στον έγκαιρο προγραμματισμό της Περιφέρειας, δεν προκαλείται καμία επιβάρυνση στους προϋπολογισμούς των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων της Περιφέρειας και κατ΄ επέκταση στους δημότες των 18 δήμων της.  
  Για την θετική αυτή εξέλιξη ενημερώνει τους Δημάρχους και τους ΦΟΔΣΑ με έγγραφό της η Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Τατιάνα Καλογιάννη, η οποία τους καλεί επίσης να μεριμνήσουν για την ομαλή μεταφορά των συμβατικών ποσοτήτων ΑΣΑ του κάθε Δήμου προς την Εγκατάσταση. 
  Το πλήρες κείμενο:
  Δοκιμαστική Λειτουργία Εγκατάστασης Επεξεργασίας ΑΣΑ Ηπείρου - Μεταφορά υπολείμματος 
  Όπως είναι γνωστό, επίκειται η έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου.

  Το χρονοδιάγραμμα παραδόσεων των αποβλήτων καθώς και η αναλογούσα, ανά Δήμο, ποσότητα εισόδου στην Εγκατάσταση, πρόκειται να υποβληθούν από τον Ι.Φ.Σ. τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της δοκιμαστικής λειτουργίας. Προκειμένου να μεριμνήσετε για την ομαλή μεταφορά των συμβατικών ποσοτήτων ΑΣΑ, του Δήμου σας, στην εγκατάσταση, θα ενημερωθείτε δεόντως προσεχώς.

  Με δεδομένα τα ανωτέρω και για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της Εγκατάστασης, απαιτείται και η μεταφορά του υπολείμματος από την Εγκατάσταση στους Χ.Υ.Τ. Ελληνικού Ιωαννίνων, Καρβουναρίου Θεσπρωτίας και Βλαχέρνας Άρτας.

  Επί του ζητήματος αυτού, σας ενημερώνουμε ότι η Περιφερειακή Αρχή εξασφάλισε κονδύλιο, ύψους 1.273.988,19€ (ΑΔΑ: 7Ζ9Ρ465ΧΙ8-Ω5Δ), έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η 12μηνη μεταφορά του υπολείμματος επεξεργασίας από την εγκατάσταση στους Χ.Υ.Τ. Θα διενεργηθεί ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός, υπ’ ευθύνη της Περιφέρειας, στο πλαίσιο:

  1. Της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και ΦοΔΣΑ Ηπείρου, για το έργο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) Περιφέρειας Ηπείρου» και

  2. της παρ. 23.2, άρθρο 23 της, από 21.07.2017, Σύμβασης Σύμπραξης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της «Αειφορικής Ηπείρου ΜΑΕΕΣ»,

  Με τον τρόπο αυτόν, για τη μεταφορά του υπολείμματος επεξεργασίας της Εγκατάστασης για το διάστημα που αναφέρεται παραπάνω, δεν προκαλείται επιβάρυνση στους προϋπολογισμούς των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων Περιφέρειας Ηπείρου και κατ’ επέκταση των 18 Δήμων της Περιφέρειάς μας.

  Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων,
  Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
  Περιβάλλοντος & Υποδομών
  Τατιάνα Καλογιάννη - Σταύρου


  Δεν υπάρχουν σχόλια

  loading...

  Post Top Ad

  http://picasion.com/
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic

  Post Bottom Ad