Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών

Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΦιλιατώνΣας καλούμε σε «δια περιφοράς» (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικά, τακτική συνεδρίαση του Σώματος στις 5/7/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.έως 12:00 π.μ για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας , σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019), β) με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), γ) με την με αρ.πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και δ) με την από 30/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/τ.Α΄/30-03-2020), την αριθμ.εγκύκλιο 246 του ΥΠ.ΕΣ με αριθ. πρωτ: 77233/13.11.2020 για λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

1. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή για τη συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για το έτος 2021.
Εισηγητής: Δήμαρχος Παππάς Σπυρίδων

2. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την αριθμ. 129/2021περί: Καθορισμού αμοιβής Δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 για εκδίκαση υπόθεσης.
-Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

3. Έκφραση γνώμης επί του με αριθμ. πρωτ: 2152/22-06-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας για ίδρυση Τμήματος ΄Ενταξης
-Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

4. Έκφραση γνώμης επί του με αριθμ. πρωτ: Φ.40/2237/23-06-2021 εγγράφου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας για ίδρυση Τμήματος ΄Ενταξης.
-Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ιωάννης Τ. Μποροδήμος
Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιουλίου 02, 2021 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες