Δείτε πως φέρθηκε το Ελληνικό Κράτος στους μουσουλμάνους Τσάμηδες της Παραμυθιάς το 1932

Αι αποζημιώσεις των Αλβανών της Τσαμουριάς. 

Εις την οικίαν του κ. Πρωθυπουργού συνεκροτήθη χθες σύσκεψις υπό την προεδρίαν του κ. Βενιζέλου εις την οποίαν μετέσχον ο αντ/δρος της Κυβερνήσεως κ. Μιχαλακόπουλος, ο γεν. Διευθυντής του υπουργείου Γεωργίας κ. Καραμάνος και οι κ.κ. Μητρομελέτης και Στυλιανόπουλος. 

Κατά την σύσκεψιν εξητάσθησαν τα παράπονα ωρισμένων κατοίκων Παραμυθιάς οι οποίοι διαμαρτύρονται διότι αι οικείαι επιτροπαί δεν εξεδίκασαν ακόμη τας ενστάσεις των επί της επιδικασθείσης αποζημιώσεως διά τα καταληφθέντα υπό του κράτους ακίνητά των. 

Ως γνωστόν επειδή αι επιδικασθείσαι αποζημιώσεις εθεωρήθησαν υπό των ενδιαφερομένων ως μικραί, εγένετο προσφυγή εις την Κοινωνίαν των Εθνών, η οποία εν τούτοις δεν εδικαίωσε τους προσφεύγοντας. 

Η Ελληνική όμως Κυβέρνησις, μη επιθυμούσα να υπάρχουν αφορμαί δυσαρεσκείας, καθ’ όσον μάλιστα επρόκειτο περί μειονότητος, εψήφισε νόμον ο οποίος επέτρεπε την αναθεώρησιν των αποφάσεων. 

Οι ενδιαφερόμενοι υπέβαλον ήδη νέας αιτήσεις αι οποίαι εκκρεμούν.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ, 16-1- 1932
Για την αντιγραφή - Αντώνης Βενέτης
Για την εφημερίδα ΤΙΤΑΝΗ 


 
Δείτε πως φέρθηκε το Ελληνικό Κράτος στους μουσουλμάνους Τσάμηδες της Παραμυθιάς το 1932 Δείτε πως φέρθηκε το Ελληνικό Κράτος στους μουσουλμάνους Τσάμηδες της Παραμυθιάς το 1932 Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Φεβρουαρίου 01, 2017 Rating: 5

Σελίδες