ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS) ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Mε την με αριθμ. Οικ. 141/3/2-1-2017 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΔΑ: 733Λ4653Π8-ΒΦ0), εγκρίθηκε η καταχώρηση του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας, για τον χώρο δραστηριοτήτων της, στο μητρώο EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) με αριθμό καταχώρησης ΕL-000112. 

Να σημειωθεί ότι ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας είναι ένας από τους λίγους λιμένες στην Ευρώπη που καταχωρήθηκε στο μητρώο EMAS και την παρούσα στιγμή διαθέτει σε ισχύ το διεθνές πιστοποιητικό ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση, καθώς και το πιστοποιητικό PERS (Port Environmental Review System). 

Το EMAS βασίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την εκούσια συμμετοχή οργανισμών στο κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου. Σήμερα το EMAS απευθύνεται σε όλους τους οργανισμούς με περιβαλλοντικές επιπτώσεις (λ.χ. βιομηχανία, τουρισμό, δημόσια διοίκηση, εκπαίδευση, καταστήματα). 

Στόχος του κανονισμού EMAS είναι η αξιολόγηση και η αναβάθμιση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των οργανισμών, και η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία των χώρων δραστηριοτήτων τους. 

Η πρωτοβουλία και η ευθύνη για την εφαρμογή του συστήματος ανήκουν αποκλειστικά στον ενδιαφερόμενο οργανισμό, ο οποίος καλείται να θέσει μόνος του ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους και να προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνει τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις, ενημερώνοντας το κοινό για τα σχετικά θέματα. 

Ο πολίτης που μαθαίνει ότι ένας οργανισμός (ή κάποιος συγκεκριμένος χώρος δραστηριοτήτων ενός οργανισμού) έχει επαληθευτεί κατά EMAS, μπορεί να γνωρίζει ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός (ή χώρος δραστηριοτήτων) έχει εντοπίσει τις σημαντικές επιπτώσεις της λειτουργίας του στο περιβάλλον, έχει ελεγχθεί για συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και έχει θέσει σε εφαρμογή ένα 2 / 2 πρόγραμμα συνεχούς μείωσης των περιβαλλοντικών του επιπτώσεων και εξοικονόμησης των φυσικών πόρων. 

Το ελληνικό μητρώο EMAS περιλαμβάνει όλους τους οργανισμούς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, ιδρύματα, ή δημόσιους φορείς) στην Ελλάδα που έχουν καταχωρηθεί στο κοινοτικό σύστημα EMAS. 

Η καταχώριση ενός οργανισμού που έχει επαληθευθεί από διαπιστευμένο φορέα επαλήθευσης πραγματοποιείται με απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής EMAS.


ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS) ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS) ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Φεβρουαρίου 01, 2017 Rating: 5

Σελίδες