• Επικαιρότητα

  Προς ενοικίαση το κυλικείο στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας  Το Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Φιλιατών προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του κυλικείου, του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας, του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Φιλιατών.

  • Δικαίωμα συμμετοχής : Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :

  (α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί. (β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους. (γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών.

  • Εγγυήσεις : όπως αναλυτικά αναφέρονται στη Διακήρυξη αριθμ. 18/2018.

  • Διάρκεια μίσθωσης : εννέα (9) έτη, με δυνατότητα επέκτασης ενός (1) ακόμη έτους,.

  • Ελάχιστο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα : τετρακόσια Ευρώ (400,00 €).

  • Κριτήριο κατακύρωσης : Το μεγαλύτερο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα

  • Χρόνος ισχύος προσφορών : έξι (6) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

  • Γλώσσα : Ελληνική.

  • Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών : 05-06-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Φιλιατών, Ταχ. Διεύ- θυνση : Π. Μπέμπη 10, 46300 Φιλιάτες.

  • Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.


   

  Δεν υπάρχουν σχόλια

  loading...

  Post Top Ad

  http://picasion.com/
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic

  Post Bottom Ad