Ηγουμενίτσα: Διαγωνισμός για τη προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων και χειραμαξίων οδοκαθαριστών

Ηγουμενίτσα: Διαγωνισμός για τη προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων και χειραμαξίων οδοκαθαριστών

 
Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας έχοντας υπόψη:
Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση»,
Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α’/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α’/1995) «Περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων»
Τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.2006) άρθρα 93, 186,199, 201 & 224 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
Τις διατάξεις του Ν. 11389/1993 - ΕΚΠΟΤΑ περί προμηθειών των Ο.Τ.Α.,
Τον προϋπολογισμό του Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2015.
Την αριθ. 185/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκε και ψηφίστηκε πίστωση στον Κ.Α. 20.6662.13.
Την ανάληψη υποχρέωσης στον ως άνω κωδικό,

Αποφασίζει
Τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια είκοσι πέντε (25) πλαστικών κάδων απορριμμάτων, χωρητικότητας 240 λίτρων και πέντε (5) χειραμαξίων καθαριότητας οδοκαθαριστών για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας.
Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια των κάτωθι ειδών, συνολικού προϋπολογισμού δύο χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών (2.275,50€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ:
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠαρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους, όπως υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές, μέχρι την Τετάρτη 08-07-2015 και ώρα μέχρι 14:00 , στο Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, 2ος όροφος, τμήμα προμηθειών). Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ήτοι την Τετάρτη 08-07-2015 και ώρα 14:05. Οι προσφορές θα είναι σύμφωνες με την τεχνική περιγραφή η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής για την υποβολή προσφοράς έχουν όσοι νόμιμα ασκούν την ανωτέρω δραστηριότητα και είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο με τον αντίστοιχο κωδικό επαγγέλματος.
Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:
Α. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Β. Υπεύθυνη Δήλωση ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις και ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα, δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
Γ. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι τα προς προμήθεια είδη είναι σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του Παραρτήματος Α’.
Έκδοση τιμολογίων - Τρόπος πληρωμής
Το τιμολόγιο θα εκδοθεί μετά την οριστική παραλαβή των ειδών. Η πληρωμή της αξίας των ειδών, θα γίνει μετά την έκδοση τιμολογίου, τη σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής των ειδών και την έκδοση χρηματικού εντάλματος κι όχι πέρα των δύο μηνών. Περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από το τμήμα προμηθειών του Δήμου Ηγουμενίτσας (κα Ειρήνη Γρίβα, τηλ. 2665 361 213).Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» , στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας www.igoumenitsa.gr και θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στο Επιμελητήριο Θεσπρωτίας. 
Ηγουμενίτσα: Διαγωνισμός για τη προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων και χειραμαξίων οδοκαθαριστών Ηγουμενίτσα: Διαγωνισμός για τη προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων και χειραμαξίων οδοκαθαριστών Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιουλίου 03, 2015 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες