Δήμος Ηγουμενίτσας:Πρόσκληση σε έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δήμος Ηγουμενίτσας:Πρόσκληση σε έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.


Καλείστε να συμμετάσχετε σε έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3), στις 22 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00’, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 παρ.5 του ν.4555/2018 και την υπ’ αριθμ. 375/2-6-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ σε συνδυασμό με την παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του 4257/2014 και την αρ. πρωτ. 46197/18-6-2019 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και την υπ’ αριθμ. 25933/15-7-2013 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω δεκατρία (13) κατεπείγοντα θέματα:

ΘΕΜΑ 1o
Έγκριση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Ηγουμενίτσας και ορισμός ομάδας παρακολούθησης του ΣΒΑΑ.
-Εισηγητές: α) κ. Δήμαρχος,

β) κ. Τσουμάνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος.
Αιτιολόγηση του κατεπείγοντος:
Πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική πρόσκληση, η οποία θέτει καταληκτική ημερομηνία υποβολής πρότασης την 29η Σεπτεμβρίου 2023.

ΘΕΜΑ 2o
Έγκριση Πρακτικού Οριστικής Παραλαβής της πράξης «Κέντρο Κοινότητας στον Δήμο Ηγουμενίτσας» του Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020».
-Εισηγητής: κ. Κώστας Ελευθέριος - Αντιδήμαρχος.
 Αιτιολόγηση του κατεπείγοντος:
Το κατεπείγον συνίσταται στο ότι πρέπει να γίνει η ψήφιση Α) της Υποβολής των Προσκλήσεων έως τις 28-9-23 και Β) το κλείσιμο του Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020.

ΘΕΜΑ 3o
Έγκριση Πρακτικού Οριστικής Παραλαβής της πράξης «Δομή βασικών αγαθών: Κοινωνικού Παντοπωλείου – Κοινωνικού Φαρμακείου στον Δήμο Ηγουμενίτσας» του Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020».
-Εισηγητής: κ. Κώστας Ελευθέριος - Αντιδήμαρχος.
Αιτιολόγηση του κατεπείγοντος:
Το κατεπείγον συνίσταται στο ότι πρέπει να γίνει η ψήφιση Α) της Υποβολής των Προσκλήσεων έως τις 28-9-23 και Β) το κλείσιμο του Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020.

ΘΕΜΑ 4o
Έγκριση υποβολής πρόσκλησης για συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας στον Δήμο Ηγουμενίτσας (Ε.Π. «Ήπειρος 2021-2027»).
-Εισηγητής: κ. Κώστας Ελευθέριος - Αντιδήμαρχος.
 Αιτιολόγηση του κατεπείγοντος:
Το κατεπείγον συνίσταται στο ότι πρέπει να γίνει η ψήφιση Α) της Υποβολής των Προσκλήσεων έως τις 28-9-23 και Β) το κλείσιμο του Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020.

ΘΕΜΑ 5o
Έγκριση υποβολής πρόσκλησης για συνέχιση της λειτουργίας των Δομών Κοινωνικού Παντοπωλείου – Κοινωνικού Φαρμακείου στον Δήμο Ηγουμενίτσας (Ε.Π. «Ήπειρος 2021-2027»).
-Εισηγητής: κ. Κώστας Ελευθέριος - Αντιδήμαρχος.
 Αιτιολόγηση του κατεπείγοντος:
Το κατεπείγον συνίσταται στο ότι πρέπει να γίνει η ψήφιση Α) της Υποβολής των Προσκλήσεων έως τις 28-9-23 και Β) το κλείσιμο του Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020.

ΘΕΜΑ 6o
Αποδοχή -κατά παρέκκλιση- ένταξης στα ΚΔΑΠ του Δήμου Ηγουμενίτσας όλων των παιδιών που έχουν πλήρη φάκελο και πληρούν τις προϋποθέσεις.
-Εισηγητής: κ. Κώστας Ελευθέριος - Αντιδήμαρχος.
 Αιτιολόγηση του κατεπείγοντος:
Το κατεπείγον συνίσταται στο ότι στην κατανομή των voucher για το έτος 2023-2024 οι ωφελούμενοι που έλαβαν voucher ήταν πολύ λιγότεροι σε σχέση με άλλες χρονιές. Ο Δήμος Ηγουμενίτσας πρέπει να καλύψει τα όποια κενά προκειμένου και να διασφαλιστούν οι θέσεις των εργαζομένων στα ΚΔΑΠ αλλά και να καλυφθούν οι ανάγκες των οικογενειών που τα παιδιά τους έχουν πλήρη φάκελο , πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης και πρόκειται κυρίως για παιδιά τριτέκνων , πολυτέκνων αλλά και παιδιά οικογενειών με χαμηλό εισόδημα.

ΘΕΜΑ 7o
Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «ΠΑΚΠΠΟ» Δήμου Ηγουμενίτσας - Οικονομικού Έτους 2023.
-Εισηγήτρια: κα Ζεϊμπέκογλου Δέσποινα – Πρόεδρος ΔΣ ΠΑΚΠΠΟ.
 Αιτιολόγηση του κατεπείγοντος:
Το κατεπείγον συνίσταται στο ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα οι λειτουργικές ανάγκες του Νομικού Προσώπου.

ΘΕΜΑ 8o
Χορήγηση παράτασης της υλοποίησης του έργου με τίτλο «Use of IoT-enabled and Smart Grid-ready Building Management Systems for Efficient Energy Saving in Public Buildings» με ακρωνύμιο «TARGET», το οποίο υλοποιεί ο Δήμος Ηγουμενίτσας ως Επικεφαλής Εταίρος στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020» (MIS 5041483)» έως τις 30 Νοεμβρίου 2023 (30.06.2023).
-Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.
 Αιτιολόγηση του κατεπείγοντος:
Το κατεπείγον συνίσταται στο ότι οι προπαρασκευαστικές ενέργειες του έργου έχουν συντελεστεί σε πρότερο χρόνο και ορίζονται συγκεκριμένες προθεσμίες εντός των οποίων θα πρέπει να ληφθεί η απόφαση.

ΘΕΜΑ 9o
Χορήγηση παράτασης της υλοποίησης του έργου με τίτλο "Development of connections between the key ports of Brindisi and Igoumenitsa", με ακρωνύμιο DOCK-BI το οποίο υλοποιεί ο Δήμος Ηγουμενίτσας ως Εταίρος στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας «Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020» έως τις 31 Οκτωβρίου 2023 (31.10.2023).
-Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.
 Αιτιολόγηση του κατεπείγοντος:
Το κατεπείγον συνίσταται στο ότι οι προπαρασκευαστικές ενέργειες του έργου έχουν συντελεστεί σε πρότερο χρόνο και ορίζονται συγκεκριμένες προθεσμίες εντός των οποίων θα πρέπει να ληφθεί η απόφαση.

ΘΕΜΑ 10o
Έγκριση χορήγησης παράτασης της με αριθ. πρωτ. 18406/22.08.2023 σύμβασης της υλοποίησης του έργου «Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου συμβούλου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Διασύνδεσης των Βασικών Λιμανιών του Brindisi και της Ηγουμενίτσας» (Επίσημος τίτλος: "Development Of Connections between the Key ports of Brindisi and Igoumenitsa") με ακρωνύμιο "DOCK-BI", ΤΜΗΜΑ 2: «Ο Ευφυής Ψηφιακός Μετασχηματισμός πέριξ των Λιμανιών – Σχέδιο Βιωσιμότητας και Προοπτικές της Ηγουμενίτσας ως Πόλη 4.0», έως τις 6.10.2023.
-Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.
Αιτιολόγηση του κατεπείγοντος:
Το κατεπείγον συνίσταται στο ότι οι προπαρασκευαστικές ενέργειες του έργου έχουν συντελεστεί σε πρότερο χρόνο και ορίζονται συγκεκριμένες προθεσμίες εντός των οποίων θα πρέπει να ληφθεί η απόφαση.

ΘΕΜΑ 11o
Έγκριση χορήγησης παράτασης της με αριθ. πρωτ. 17831/11.08.2023 σύμβασης της υλοποίησης του έργου «Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου συμβούλου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Διασύνδεσης των Βασικών Λιμανιών του Brindisi και της Ηγουμενίτσας» (Επίσημος τίτλος: "Development Of Connections between the Key ports of Brindisi and Igoumenitsa") με ακρωνύμιο "DOCK-BI", ΤΜΗΜΑ 1 «Ευφυής Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων» ("Smart and Intelligent Data Management platform") έως τις 26.09.2023.
-Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.
 Αιτιολόγηση του κατεπείγοντος:
Το κατεπείγον συνίσταται στο ότι οι προπαρασκευαστικές ενέργειες του έργου έχουν συντελεστεί σε πρότερο χρόνο και ορίζονται συγκεκριμένες προθεσμίες εντός των οποίων θα πρέπει να ληφθεί η απόφαση.

ΘΕΜΑ 12o
Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της με αριθ. πρωτ. 13803/16.06.2023 Σύμβασης με τίτλο παροχή υπηρεσιών επαληθευτή για τη διενέργεια πρωτοβάθμιων διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων δαπανών στον Δήμο Ηγουμενίτσας για το έργο με τίτλο «Use of IoT-enabled and Smart Grid- ready Building Management Systems for Efficient Energy Saving in Public Buildings» με ακρωνύμιο TARGET, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece – Albania 2014-2020» (Κωδικός MIS 5041483).
-Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.
Αιτιολόγηση του κατεπείγοντος:
Το κατεπείγον συνίσταται στο ότι οι προπαρασκευαστικές ενέργειες του έργου έχουν συντελεστεί σε πρότερο χρόνο και ορίζονται συγκεκριμένες προθεσμίες εντός των οποίων θα πρέπει να ληφθεί η απόφαση.

ΘΕΜΑ 13o
Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του υποέργου (1) με τίτλο “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 1η Π.Ε. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ” της ομότιτλης συγχρηματοδοτούμενης πράξης με κωδικό MIS 5028377.
-Εισηγητής: κ. Τσουμάνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος.
Αιτιολόγηση του κατεπείγοντος:
Το κατεπείγον συνίσταται στο ότι οι προπαρασκευαστικές ενέργειες του έργου έχουν συντελεστεί σε πρότερο χρόνο και ορίζονται συγκεκριμένες προθεσμίες εντός των οποίων θα πρέπει να ληφθεί η απόφαση.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Δήμος Ηγουμενίτσας:Πρόσκληση σε έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δήμος Ηγουμενίτσας:Πρόσκληση σε έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 21, 2023 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες