ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Διέπραξε ποινικό αδίκημα ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας;

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Διέπραξε ποινικό αδίκημα ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας;Επανερχόμαστε στο θέμα της πρόσληψης λογιστή για τις ανάγκες της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχεύτεσης Ηγουμενίτσας, με αμοιβη το ποσό των 27.000€

ΦΩΤΟ 1

Στις 6 Νοεμβρίου 2015, είχαμε δημοσιεύσει την απόφαση 82 του ΔΣ από τις 29/10/2015 της ΔΕΥΑΗ (Δείτε ΕΔΩ), η οποία αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 4/11/2015 με αριθμό ΑΔΑ: ΩΗ9ΗΟΡ8Μ-75Ψ, ΦΩΤΟ 1 (Το Ακριβές Αντίγραφο του Πρακτικού υπογράφει ο Πρόεδρος του ΔΣ  της ΔΕΥΑΗ Σωτήριος Γ. Μήτσης) σύμφωνα με την οποία: "ομόφωνα αποφασίζουν την έγκριση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών της λογιστικής υποστήριξης της Δ.Ε.Υ.Α.Η. (η δαπάνη θα είναι 27.000,00€) και εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών ,  από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια ότι δεν υποκρύπτεται πρόσληψη ή παροχή εξαρτημένης εργασίας." 

Εξουσιοδοτούν δηλαδή τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΗ κ. Σωτήρη Μήτση να προχωρήσει σε υπογραφή σύμβαση, χωρίς να γίνεται καμία μνεία για σχετικό διαγωνισμό, με πρόσωπο της επιλογής του.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο όμως, την Τετάρτη 25/11/2015, ο κ. Μήτσης, απαντώντας στον κ. Θωμά Παππά για το θέμα, ανακοίνωσε πως έχουν αποφασίσει τη διενέργεια διαγωνισμού. 
ΦΩΤΟ 2

Ψάχνοντας λοιπόν σήμερα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ διαπιστώσαμε νέα ανάρτηση της ΔΕΥΑΗ για την ίδια απόφαση 82 του ΔΣ από τις 29/10/2015 της ΔΕΥΑΗ, η οποία αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 17/11/2015 με αριθμό ΑΔΑ:7ΩΥΛΟΡ8Μ-9ΜΓ  ΦΩΤΟ 2 (Το Ακριβές Αντίγραφο του Πρακτικού υπογράφει και πάλι ο Πρόεδρος του ΔΣ  της ΔΕΥΑΗ Σωτήριος Γ. Μήτσης)

Σύμωνα με αυτή την νέα απόφαση  "ο μόφωνα αποφασίζουν την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά"

Έχουμε δηλαδή δύο διαφορετικά ακριβή (;) αντίγραφα, από το πρακτικό της ίδιας συνεδρίασης και της ίδιας απόφασης (82) για το ίδιο θέμα.

Επομένως σε κάποιο από τα δύο έγγραφα, έχει πλαστογραφηθεί - παραποιηθεί το πρακτικό της συνεδρίασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΗ στις 29/10/2015

Σύμφωνα με το άρθρο 216 του Ποινικού Κώδικα:
1. Όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει έγγραφο με σκοπό να παραπλανήσει με τη χρήση του άλλον σχετικά με γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες τιμωρείται με φυλάκιση ως πέντε έτη και χρηματική ποινή.
2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος για τον παραπάνω σκοπό εν γνώσει χρησιμοποιεί πλαστό ή νοθευμένο έγγραφο.
3. Αν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων (παράγραφοι 1-2) α)σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ή β) ενεργεί κατ' επάγγελμα, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή.
4. Αν οι πράξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος στρέφονται άμεσα κατά του ελληνικού Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή των Οργανισμών Τοπικής αυτοδιοίκησης και το αντικείμενό τους είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας επιβάλλεται κάθειρξη ως δεκαπέντε έτη και χρηματική ποινή.

Ρωτάμε λοιπόν την Εισαγγελία Θεσπρωτίας, εάν η παραπάνω πράξη του Προέδρου της ΔΕΥΑΗ κ. Μήτση (που υπογράφει και τα δύο ακριβή αντίγραφα των πρακτικών) εμπίπτει στο σχετικό άρθρο του Ποινικού Κώδικα.

Εμείς θα επανέλθουμε... 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Διέπραξε ποινικό αδίκημα ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας; ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  Διέπραξε ποινικό αδίκημα ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας; Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Νοεμβρίου 27, 2015 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες