13 θέσεις εργασίας στην κατασκήνωση ΣαγιάδαςΑνακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκατριών (13) θέσεων ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών των υπηρεσιών των Μαθητικών Κατασκηνώσεων Σαγιάδας Θεσπρωτίας, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.
  • ΔΕ -ΜΑΓΕΙΡΟΙ ΕΝΑΣ (1)
  • ΥΕ - ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΕΝΑΣ (2)
  • ΥΕ - ΦΥΛΑΚΕΣ ΕΝΑΣ (2)
  • ΥΕ - ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ ΕΝΑΣ (2)
  • ΥΕ - ΕΡΓΑΤΕΣ ΛΑΝΤΖΑΣ ΕΝΑΣ (2)
  • ΥΕ - ΕΡΓΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ ΕΝΑΣ (2)
  • ΠΕ - ΙΑΤΡΟΙ ΕΝΑΣ (1)
  • ΤΕ - ΝΟΣΟΚΟΜΑ ΕΝΑΣ (1)


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
4. ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΕΜΠΕΙΡΙΑ για τους παραπάνω κωδικούς είναι:

- απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση μίσθωσης έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος, σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων, που παρασχέθηκε σε συναφείς με την ανακοίνωση δομές-δραστηριότητες (μαθητικές κατασκηνώσεις), η οποία θα αποδεικνύεται με βεβαίωση δημόσιας υπηρεσίας ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και υπεύθυνη δήλωση υποψήφιου που θα φαίνονται αναλυτικά οι εργοδότες και τα χρονικά διαστήματα απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Θεσπρωτίας (Κύπρου 60 Ηγουμενίτσα ) μέχρι και τη Δευτέρα 26-06-2017 και ώρα 15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση (έντυπο Σ.Ο.Χ 1) πρέπει να υποβάλουν και τα εξής δικαιολογητικά:
- Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας.
- Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται).
- Πιστοποιητικό εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας ( όπου απαιτείται).
- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
- Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ (όχι με Υπεύθυνη Δήλωση ή
- κάρτα ανεργίας).
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
- Αντίγραφο λογαριασμού τραπέζης (ΙΒΑΝ).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει.

2. Όλο το ανωτέρω προσωπικό θα πρέπει απαραιτήτως με την άφιξή του στις εγκαταστάσεις της Κατασκήνωσης να έχει βεβαίωση καλής υγείας από Δημόσιο Νοσοκομείο και θεωρημένο ατομικό βιβλιάριο υγείας.

4. Ειδικά για το προσωπικό κουζίνας, θα πρέπει να προσκομισθεί βιβλιάριο υγείας εγκεκριμένο από τη Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2665022786 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


 
13 θέσεις εργασίας στην κατασκήνωση Σαγιάδας 13 θέσεις εργασίας στην κατασκήνωση Σαγιάδας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιουνίου 22, 2017 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες