Θεσπρωτία: Δύο προσλήψης στην ΠεριφέρειαΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας κάνει γνωστό ότι, η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Θεσπρωτίας θα προβεί στην πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δυο Τομεαρχών Δακοκτονίας & συγκεκριμένα κλάδου ΠΕ Γεωπόνων ή Τ.Ε.Τεχνολόγων Γεωπονίας (Φυτικής Παραγωγής ή Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1994 (όπως ισχύει).

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών .


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα Γραφεία της υπηρεσίας μας εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας στις εφημερίδες, μαζί με τα εξής δικαιολογητικά:
  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
  • Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.
  • Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων έναρξης επαγγέλματος.
  • Υ.Δ. του Ν.1599/1986, ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα. (περί καταδίκης).
  • Υ.Δ. του Ν.1599/1986, μη απασχόλησης κατά το προηγούμενο έτος σε δημόσια υπηρεσία ή Νομικό Πρόσωπο.

Οι υποψήφιοι εκτός των ανωτέρω για την μοριοδότησή τους, πρέπει να καταθέσουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  • Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου για τη δημοτικότητα.
  • Βεβαιώση ΟΑΕΔ περί της ανεργίας.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Αποδεικτικά εμπειρίας

Τα αντίστοιχα δικαιολογητικά για τις περιπτώσεις που οι υποψήφιοι επικαλούνται ιδιότητα τέκνου πολύτεκνης οικογένειας

Όλα τα ανωτέρω αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 4822/4-8-2017………ανακοίνωση (Σ.Ο.Χ.-2)– πρόσκλησή μας, η οποία είναι αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε.. Θεσπρωτίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.. Θεσπρωτίας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (στον κ Μητσάκη Θεοχάρη τηλ.: 26653601601&60151).

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΕΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΙΤΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 


 
Θεσπρωτία: Δύο προσλήψης στην Περιφέρεια Θεσπρωτία: Δύο προσλήψης στην Περιφέρεια Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Σεπτεμβρίου 03, 2017 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες