Διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ηγουμενίτσας την Τετάρτη
Πρώτη συνεδρίαση
Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 25 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω ένα και μοναδικό θέμα :

ΘΕΜΑ Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2017. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

Δεύτερη συνεδρίαση
Επίσης, καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 25 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο Ενημέρωση για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Δ’ τρίμηνο 2016 (άρθρο 72 παρ.1 εδ. β του Ν.3852/2010). -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ «ΠΑΚΠΠΟ» Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2017. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο Επιχορήγηση των ΝΠΔΔ Σχολικών Επιτροπών Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2017. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, επί αιτήσεως Μηνά Τριανταφύλλου περί διόρθωσης της με αριθμ. 207/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο Λύση συμβάσεων εκμίσθωσης Δημοτικών εκτάσεων για εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας λόγω συγχώνευσης των εταιριών και εκ νέου δημοπράτησή τους. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης δημοτικού υπαλλήλου κατά την ημέρα του Σαββάτου για το έτος 2017, για την είσπραξη τελών από τη δημοτική αγορά. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση συνδιοργάνωσης με το Α’ Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας, εκδήλωσης με θέμα: «Στιγμές της ιστορίας του σχολείου μας, μέσα από μια Έκθεση Φωτογραφίας» και ψήφιση πίστωσης. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο Διάθεση ποσού για εκδήλωση κοπή πίτας Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο Εισήγηση ΕΠΖ σχετικά με τον αριθμό αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου (Στάσιμου και Πλανόδιου) στο Δήμο Ηγουμενίτσας, καθώς και του ύψους και του τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση. -Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=5.256,83τμ από το με αριθ. 425 τεμάχιο Αγροκτήματος Πλαταριάς Διανομής έτους 1960 στην Τ.Κ. Πλαταριάς του Δήμου Ηγουμενίτσας για την ανέγερση πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων. -Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2017. -Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου για συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηγουμενίτσας». -Εισηγητής: – Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δύο μήνες) για την κάλυψη εκτάκτων και κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών. -Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο Έκφραση γνώμης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου “Λειτουργία τουριστικής κατασκήνωσης , CAMPING Γ’ τάξης, εγκατεστημένο στη θέση «ΘΕΛΩΣΙ» της Τ.Κ. Πλαταριάς του Δήμου Ηγουμενίτσας, της Π.Ε. Θεσπρωτίας” με φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου την εταιρεία «Γ. Θεοδωρίδης και ΣΙΑ Ο.Ε.» -Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο Έκφραση γνώμης επι του με αριθμ. πρωτ. 8017/29-12-2016 εγγράφου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής / Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας περί εκμίσθωσης σε ιδιώτη τμήματος ακινήτου ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου με κτηματολογικό αριθμό 0502007 στο Ο.Τ.76 της 1/2013 πράξης εφαρμογής οικισμού Συβότων, για τη λειτουργία χώρου στάθμευσης. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Έργα προστασίας παραλίας Δρεπάνου» Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο Έγκριση χορήγησης παράτασης για την περαίωση του έργου “διαμόρφωση προαύλιου χώρου στο 1ο Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας”. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο Έγκριση χορήγησης παράτασης για την περαίωση του έργου “Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού” του πρώην Δήμου Παραποτάμου. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο Έγκριση χορήγησης παράτασης για την περαίωση του έργου “Κατασκευή Δημαρχιακού Μεγάρου” του πρώην Δήμου Μαργαριτίου. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 20ο Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΣΤΡΙΟΥ» Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 21ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου “Βελτίωση αρδευτικού έργου κάτω ρού Καλαμά περιοχής Δήμου Ηγουμενίτσας”. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 22ο Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση αντιπλημμυρικών έργων Τ.Κ. Πέρδικας (Βλάχα) – Τ.Κ. Καστρίου – Δ.Κ. Γραικοχωρίου» Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 23ο Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός παραλίας Καραβοστασίου» Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 24ο Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση δασικών δρόμων Δήμου Ηγουμενίτσας» Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 25ο Απασχόληση στο Δήμο Ηγουμενίτσας μαθητευόμενων σπουδαστών του “Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας” των ΕΠΑΛ. -Εισηγητής: – Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 26ο Έγκριση της με αριθμ. 143/2016 απόφασης του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας” περί έγκρισης του Πρακτικού καταστροφής υλικού 6ου Νηπιαγωγείου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 27ο Ψήφιση τιμολογίου πρώην αρδευτικού Γραικοχωρίου. -Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 28ο Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση επιτροπής ανέλκυσης Ναυαγίων πλοίων που ευρίσκονται σε περιοχή δικαιοδοσίας Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας και εκτός ζώνης ευθύνης Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 29ο Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση της επιτροπής χαρακτηρισμού παραλιών ως πολυσύχναστων χώρων για λήψη θαλάσσιων λουτρών, περιοχής δικαιοδοσίας Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 30ο Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τη συγκρότηση της επιτροπής εξέτασης αιτημάτων για την δραστηριοποίηση θαλασσίων μέσων αναψυχής και την έκδοση αδειών σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχύπλοων σκαφών, κατά μήκος των ακτών περιοχής δικαιοδοσίας Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 31ο Έγκριση μετακίνησης του Δημοτικού Συμβούλου Πάκου Δημήτριου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους. -Εισηγητής: Δήμαρχος.


 
Διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ηγουμενίτσας την Τετάρτη Διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ηγουμενίτσας την Τετάρτη Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Ιανουαρίου 21, 2017 Rating: 5

Σελίδες