Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών


Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 5η του μηνός Μάρτη  του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19: 00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.Έγκριση οικονομικών καταστάσεων Ισολογισμού χρήσης 2014 ( 01/01/2014 – 31/12/2014) του Νομικού Προσώπου του Δήμου Φιλιατών ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

2.Έγκριση οικονομικών καταστάσεων Ισολογισμού χρήσης 2015 ( 01/01/2015 – 31/12/2015) του Νομικού Προσώπου του Δήμου Φιλιατών ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

3. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων Ισολογισμού χρήσης 2016 ( 01/01/2016 – 31/12/2016) του Νομικού Προσώπου του Δήμου Φιλιατών ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

4. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων Ισολογισμού χρήσης 2017 ( 01/01/2017 – 31/12/2017) του Νομικού Προσώπου του Δήμου Φιλιατών ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

5.Έγκριση οικονομικών καταστάσεων Ισολογισμού (Απογραφής)έναρξης της 1//1/2014 του Νομικού Προσώπου του Δήμου Φιλιατών ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

6.Έγκριση της Α΄αναμόρφωσης του Προυπολογισμού εσόδων και δαπανών έτους 2018 του Νομικού Προσώπου του Δήμου Φιλιατών ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

7.Ψήφισμα υποστήριξης για το Σύλλογο Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α
Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

8.Ψήφισμα σχετικά με τις μεταθέσεις Ιατρών από το Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών Θεσπρωτίας .
Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

9.Αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη στην Ήπειρο. Πρόταση της επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας και παρατηρήσεις, επ’ αυτής, του Υπουργού.
Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

10.Κατανομή χρηματοδότησης στις σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολικών μονάδων Α΄τριμήνου 2018.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

11.Προγραμματισμός Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2018.
-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

12.Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στην υπηρεσία καθαριότητας για το έτος 2018.
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

13.Απόφαση ένταξης Τοπικών Κοινότήτων Δήμου φιλιατών στο πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς με δολοματικούς ψεκασμούς.
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

14.Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαικής αγοράς στον Παύλο Παππά του Ιωάννη, κάτοικο Τ.Κ. Σαγιάδας .
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

15.Εκμίσθωση , μέσω δημοπρασίας , δύο καταστημάτων στο ισόγειο του τέως Δημαρχείου του Δήμου Φιλιατών , για τη λειτουργία Καταστημάτων Κοινού Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ( Κ.Υ.Ε.).
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

16.Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών βάση του άρθρου 219 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών του Ν. 4412/216 της διοικητικής και οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου που συστάθηκε με την αρ. 10/2018 απόφαση Δ.Σ.
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

17.Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών – Υπηρεσιών των οχημάτων του Δήμου.
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Βελτίωση - εκσυγχρονισμός αρδευτικού έργου Δήμου Φιλιατών (Περιοχή Λιάτσιλα)".
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

19.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου «Κατασκευή συνδέσεων δικτύου αποχέτευσης Φιλιατών.
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

20.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ»
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

21.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην τ.κ. Ασπροκκλησίου".
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

22.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικών δρόμων στην τ.κ. Σίδερης".
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

23.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Κατασκευή διαβάσεων στην περιοχή κάμπου Ραγίου".
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

24.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Κατασκευή τεχνικού στον κάμπο Βρυσέλλας, ρέμα Χωνί".
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

25.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Διευθέτηση όμβριων υδάτων πόλης Φιλιατών".
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

26.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Διευθέτηση όμβριων υδάτων στην τ.κ. Ασπροκκλησίου".
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

27.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Διευθέτηση όμβριων υδάτων στην δ.κ. Φιλιατών".
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

28.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην δ.κ. Φιλιατών".
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

29.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων κάμπου Σαγιάδας".
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος 

30.Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Κατασκευή πεζοδρομίων στην τ.κ. Ασπροκκλησίου".
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος 

31.Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Αξιοποίηση γεώτρησης στην τ.κ. Σμέρτου".
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

32.Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου "Αποκατάσταση δημοτικών οδών Δήμου Φιλιατών".
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

33. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου "Διαμόρφωση πηγής Ραβοστίβας".
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

34. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Συντήρηση – βελτίωση οδικού δικτύου του Δήμου Φιλιατών Ν. Θεσπρωτίας".
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

35. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου υλοποίησης του έργου "Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε Τ.Κ. της κεντρικής και ανατολικής Μουργκάνας.
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος 


Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Μαρτίου 05, 2018 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες