5 προσλήψεις στο Δήμο Φιλιατών

5 προσλήψεις στο Δήμο Φιλιατών


Ο Δήμος Φιλιατών ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη έκτακτων αναγκών πυροπροστασίας-πυρασφάλειας του Δήμου Φιλιατών και συγκεκριμένα ενός οδηγού-Χειριστή Γεωργικών Μηχανημάτων (Γεωργικού Ελκυστήρα) και τεσσάρων Εργατών/τριών Γενικών Καθηκόντων.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 67 ετών και κτ΄εξαίρεση , έως 70 ετών ,όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67) έτος τη ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.
2.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3.Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση κ.λ.π)

Β.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν:
1.Αίτηση
2.Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
3.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του παρ.1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).
4.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει οι υποψήφιος ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού κώδικα.
5.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
6.Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
7.Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα ειδικά –τυπικά προσόντα για την ειδικότητα ΔΕ Οδηγών-Χειριστών Γεωργικών Μηχανημάτων (Γεωργικού Ελκυστήρα)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται από 15 Ιουνίου 2023 έως και 20 Ιουνίου 2023 να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την υποβάλλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Δημοτικό Κατάστημα Φιλιατών, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 8, στο Γραφείο πρωτοκόλλου.
Πληροφορίες στο γραφείο προσωπικού- Τηλέφωνο: 2664360164 Μάνου Αμαλία.
Οι αιτήσεις που δεν συνοδεύονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν λαμβάνονται υπόψη.

Το έντυπο της αίτησης οι υποψήφιοι μπορούν να το αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.filiates.gr
5 προσλήψεις στο Δήμο Φιλιατών 5 προσλήψεις στο Δήμο Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Ιουνίου 18, 2023 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες