ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

http://www.pasgiannina.gr/img/images/untitled_11.jpg
Το Δ.Σ. μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στις 3/11/2015 και ώρα 14.30 στα γραφεία της Διοίκησης της Τράπεζας. Διαπιστώθηκε η κατά το νόμο απαρτία. Μετά από εισήγηση του Προέδρου, το Δ.Σ. αποφασίζει τη σύγκληση της Έκτακτης Γ.Σ. των μελών για τις 11/11/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 στο χώρο του Ξενοδοχείου Grand Serai.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γ.Σ. θα διεξαχθεί στις 14/11/2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 19.00 στον ίδιο χώρο.

Σε περίπτωση που και πάλι δεν υπάρξει απαρτία η Γ.Σ. θα διεξαχθεί τελικώς στις 17/11/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 στον ίδιο χώρο.

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση, συγκαλείται με τις προθεσμίες που ορίζονται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4340/2015, με το οποίο, στο άρθρο 5 του ν. 1667/86 προστέθηκε η παράγραφος 8α.

Θέματα ημερήσιας διάταξή:

1. Τροποποίηση των άρθρων 1 έως και 57 του καταστατικού με προσαρμογή στις διατάξεις του ν. 4340/2015 και ν. 3864/2010.

2. Τροποποίηση της από 7/8/2015 απόφασης της Γ.Σ. για αύξηση συνεταιριστικού κεφαλαίου και για έκδοση ομολόγων, με σκοπό την ανακεφαλαιοποίηση στα πλαίσια του ν. 3864/2010 και 4340/2015.

3. Έκδοση ομολόγων μετατρέψιμων σε συνεταιριστικές μερίδες και άλλων μετατρέψιμων χρηματοπιστωτικών μέσων.

4. Λήψη απόφασης σχετικά με τον αναβαλλόμενο φόρο.

5. Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας της 31-12-2014 και 30-6-2015 διαμορφωμένων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ.

6. Λήψη απόφασης μείωσης της αξίας της συνεταιριστικής μερίδας.

7. Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ και μεταβίβασης της αρμοδιότητας για: α) την αύξηση του κεφαλαίου με την έκδοση συνεταιριστικών μερίδων τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου ή με ομολογίες μετατρέψιμες σε συνεταιριστικές μερίδες τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου ή σε άλλα μετατρέψιμα χρηματοπιστωτικά μέσα που θα καλυφθούν από το ΤΧΣ ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα πλαίσια της ανακεφαλαιοποίησης, β) υποβολή αιτήματος κεφαλαιακής ενίσχυσης στο ΤΧΣ, γ) τον καθορισμό της τελικής τιμής διάθεσης των συνεταιριστικών μερίδων που θα διατεθούν ( άρθρο 7 του ν. 3864/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 7 του ν. 4340/2015), δ) την αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου στο απαιτούμενο για ανακεφαλαιοποίηση ποσό, με έκδοση συνεταιριστικών μερίδων ή τίτλων που προσμετρούνται στα ίδια κεφάλαια, οι ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις ισχύουν για διάστημα έξι (6) μηνών από την παροχή της εξουσιοδότησης, δηλ. τη λήψη της απόφασης της Γ.Σ. (άρθρο 5 παρ.3 εδ.γ ν.4340/2015).

8. Ορισμός νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο που έχουν επιλεγεί από συνεταίρους, με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των μελών του Δ.Σ. και μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του παρόντος Δ.Σ., με μεταβατική διάταξη στο καταστατικό.

9. Έγκριση εγγραφής νέων μελών.

10. Ανακοινώσεις- Λοιπά Θέματα.

Σημείωση: Το δικαίωμα της συμμετοχής στη Γ.Σ. μπορεί να ασκηθεί με αντιπρόσωπο που να είναι μέλος της Τράπεζας χωρίς περιορισμό ως προς τον αριθμό των μελών και ψήφων που μπορεί να εκπροσωπεί ο αντιπρόσωπος. (άρθρο 5 παρ.3 εδ.β ν.4340/2015)

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Νοεμβρίου 06, 2015 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες