Διαγωνισμός 4.428.000€ για την λειτουργία του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου

Διαγωνισμός 4.428.000€ για την λειτουργία του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου


Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

Προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών Λειτουργίας Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Καρβουνάρι), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 3.600.000,00€ πλέον ΦΠΑ 23% και συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης. 
Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται σε 4.428.000,00€.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομικής απόψεως προσφοράς» σύμφωνα με το Π.Δ 28/1980 και την παρ. 1α του άρθρου 53 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως αυτή ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με το Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 51).

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας αποτελεί η λειτουργία του ΧΥΤΑ για τέσσερα (4) έτη με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών την 20η Ιανουαρίου 2016 ημέρα Τετάρτη ώρα 09:00 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 27η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

H δαπάνη χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Συνδέσμου και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των ετών 2016-2020, στους οποίους θα εγγραφεί ανάλογη πίστωση στον ΚΑ:20.6162.001 Λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το περιεχόμενο της Διακήρυξης από τη Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), στον οποίο δημοσιεύεται το κείμενό της.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που ασχολούνται με την παροχή σχετικών υπηρεσιών διάθεσης αποβλήτων (κατηγορία 16 του παραρτήματος ΙΙΑ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, αριθμό αναφοράς CPV 90513100-8),

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας πρέπει να αντιστοιχεί σύμφωνα με το άρθρο 157 ν.4281/2014, σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι ποσού 72.000,00€ και να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για μέρος του αντικειμένου της υπηρεσίας. Επίσης δεν γίνονται δεκτές οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τον Προϋπολογισμό της Υπηρεσίας.

Οι προσφορές θα ισχύουν για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών είναι ο χρόνος που απαιτείται για την διάθεση στο ΧΥΤΑ 200.000 τόνων απορριμμάτων, εφόσον γίνει χρήση του δικαιώματος προαίρεσης (160.000 τόνοι απορριμμάτων για τέσσερα έτη και 40.000 τόνοι απορριμμάτων το δικαίωμα προαίρεσης). Ο χρόνος αυτός υπολογίζεται σε πέντε έτη από την υπογραφή της σύμβασης.

Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Φωτίου Γρηγόριος, τηλ.:2666360134, e-mail: syndia2epir@gmail.com.

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της περιληπτικής διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο στον οποίο θα κατακυρωθούν οριστικά οι υπηρεσίες (άρθρο 46 Ν.3801/09 ΦΕΚ 163 Α’/04-09-2009).

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου
Αντώνιος Νάστας
Διαγωνισμός 4.428.000€ για την λειτουργία του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου Διαγωνισμός 4.428.000€ για την λειτουργία του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Δεκεμβρίου 06, 2015 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες