Ένας Σεισμός στην Μουργκάνα το 1889
Με αφορμή τους πρόσφατους σεισμούς στην Ήπειρο, μεταφέρω στις στήλες της εφημερίδας σας ένα περίεργο σεισμό στην Μουργκάνα το 1889, λίγο δυτικότερα από το επίκεντρο των πρόσφατων σεισμών.

Έτσι ξεφυλλίζοντας στην Παπαχαραλάμπειο Βιβλιοθήκη της Ναυπάκτου την αθηναϊκή εφημερίδα «ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ» της 18-8-1889, βρήκα μια ανώνυμη ανταπόκριση από το χωριό Μπαμπούρι της Μουργκάνας (Θεσπρωτία), κατά την οποία:

«Γράφουσιν ημίν εκ του χωρίου Μπαμπούρι τα εξής:

‘’Από της 7ης Μαϊου σεισμοί ισχυροί κλονίζουσι το έδαφος του χωρίου μας. Οι σεισμοί ούτοι περιορίζονται μόνον εις τα χωρία Λειά, Μπαμπούρι, Τσαμαντά, σπανίως δ’ επεκτείνονται και εις τα πέριξ χωρία Γλούσταν, Λίσταν, Αχούρια κ.λ. Καθ’ εκάστην έχομεν 3-4 σεισμούς διακρείας 2’’-3’’. Οι κάτοικοι κατελήφθησαν υπό πανικού, ένεκα φόβου μη καταπέση ο παλαιός ναός του Αγίου Νικολάου, η λειτουργία τελείται εν τω ετέρω ναώ της Παναγίας. Πολλαί οικίαι διερράγησαν, τινές δε και εν μέρει κατέπεσαν. Η μονή του Αγίου Αθανασίου διερράγη εις πλείστα μέρη, το δε ύδωρ της μονής ταύτης εξέλιπεν. Πολλαχού αναβλύζουν ύδατα και αλλαχού τα υπάρχοντα εξαφανίζονται. Υπερμεγέθεις βράχοι καταπίπτουσιν εκ του υπερκειμένου του χωρίου μας όρους, φρίκην εμποιούντες εις τους κατοίκους, οίτινες διανυκτερεύουσιν εν υπαίθρω φοβούμενοι μήπως καταπλακωθώσιν υπό τα ερείπια των οικιών των. Ευτυχώς μέχρι τούδε ουδέν συνέβη δυστύχημα. Ζώα τινά μόνον εφονεύθησαν υπό καταπεσόντων βράχων. Κατά τον πρώτον συμβάντα ενταύθα σεισμόν το ύδωρ όλων των κρηνών του χωρίου μας εθολώθη. Φοβούμεθα επαπειλουμένους κινδύνους».

Είναι εμφανές από την περιγραφή των σεισμών, την πληρότητα αλλά και την πυκνότητα και λιτότητα της ανταποκρίσεως ότι ο συντάκτης αυτής ήταν άριστος κάτοχος της ελληνικής γλώσσας. Εικάζω, λοιπόν, ότι πρέπει να είναι ο μετέπειτα διακεκριμένος δημοσιογράφος, από το Βαβούρι, Χρήστος Καίσαρης, ο οποίος, πλην άλλων, διετέλεσε ανταποκριτής της ΕΣΤΙΑΣ, του ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ της ελληνόφωνης εφημερίδος της Ν. Υόρκης «ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ», στο Λονδίνο και ο οποίος απεβίωσε, στην Βρετανική πρωτεύουσα, το 1951.

Αντώνης Ν. Βενέτης
Μοναστηράκι Δωρίδος 

 
Ένας Σεισμός στην Μουργκάνα το 1889 Ένας Σεισμός στην Μουργκάνα το 1889 Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Οκτωβρίου 26, 2016 Rating: 5

Σελίδες