Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

 Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 29η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18: 00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ του Δήμου Φιλιατών για το οικονομικό έτος 2018.
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία

2. Λήψη απόφασης σχετικά με την « Προμήθεια υγρών Καυσίμων – λιπαντικών για κίνηση οχημάτων και εγκαταστάσεις του Δήμου Φιλιατών και των Νομικών προσώπων του για το έτος 2018» ως προς τις ομάδες Α, Γ, Δ, Ε με την προσφυγή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

3. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών βάση του άρθρου 219 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών του Ν. 4412/216 της διοικητικής και οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου που συστάθηκε με την αρ. 126/2017 απόφαση Δ.Σ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

4. Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας για τους δικαιούχους του Δήμου Φιλιατών.
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία

5. Αίτημα του Δήμου Φιλιατών προς το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης, για την παραχώρηση χρήσης του υπ’ αριθμ. ΚΗΥ 5727 σχολικού λεωφορείου.
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος.

6. Αίτημα των: α) ΜΠΕΛΛΟΥ Δημητρίου του Παναγιώτη, β) ΖΩΗ Ζήση του Λαζάρου, γ) ΖΩΗ Μηνά του Λαζάρου, δ) ΜΠΕΛΛΟΥ Ηλία του Παναγιώτη και ε) ΜΠΑΛΛΟΥ Παύλου του Γεωργίου «περί παραχώρησης χρήσης νερού υπερχείλισης από τη δεξαμενή της Τ.Κ Ξεχώρου, για το πότισμα ζώων.»  
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

7. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μικρότερης από 5.869,41ευρώ για το έτος 2018.
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

8. Συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών για το έτος 2018. (άρθρο 32 Ν.1080/80).
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία

9. Ορισμός Δημοτικών υπαλλήλων που θα αποτελέσουν μέλη ( τακτικό και αναπληρωματικό ) των Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών /Εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 παρ.11β και παρ. 11δ.
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία.

10. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών – Υπηρεσιών των οχημάτων του Δήμου.
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

11. Συγκρότηση της Επιτροπής της παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν.3463/06 για την εκτίμηση της αξίας των εκτάσεων οι οποίες πρόκειται να εκποιηθούν, να αγοραστούν να ανταλλαγούν ή να εκμισθωθούν για το έτος 2018.
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία

12. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Επιτροπής για θαλάσσια μέσα αναψυχής.
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης

13. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Επιτροπής για πολυσύχναστες παραλίες.
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης

14. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Επιτροπής ανέλκυσης ναυαγίων.
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κόρος Ιωάννης

15. Συγκρότηση επιτροπής για σφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης

16. Εκμίσθωση αίθουσας του πρώην Κοινοτικού Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Κεραμίτσας.
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης

17. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων της Τοπικής Κοινότητας Κυπαρίσσου για το έτος 2018.
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης

18. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 7,80 στρ στη θέση «Κάμπος Ελαίας» της Δημοτικής Κοινότητας Φιλιατών.
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης

19. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων της Τοπικής Κοινότητας Κεστρίνης.  
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κόρος Ιωάννης

20. Σύμφωνη γνώμη για χορήγηση άδειας επέμβασης καθαρισμού σε δασική έκταση στην Τ.Κ. Βρυσέλλας.
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

21. Έγκριση μετακίνησης και οδοιπορικών εξόδων του κ. Δημάρχου για τη μετάβασή του στην Αθήνα , έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία


Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιανουαρίου 29, 2018 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες