3 θέσεις ειδικών συνεργατών στο Δήμο Σουλίου

3 θέσεις ειδικών συνεργατών στο Δήμο Σουλίου


Ο Δήμαρχος Σουλίου, εχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ Α’ 143/28-06-2007), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Σουλίου (ΦΕΚ 1951/τ’ Β/15-6-2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Την αριθμ. πρωτ. 11021/06-11-2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, περί ύπαρξης πιστώσεων.
Την ανάγκη για την παροχή εξειδικευμένων συμβούλων προς το Δήμαρχο.

Γνωστοποιεί

Την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικών Συνεργατών και ενός (1) Επιστημονικού Συνεργάτη του Δημάρχου Σουλίου, οι οποίοι θα απασχολούνται στην Παραμυθιά, έδρα του Δήμου Σουλίου, παρέχοντας υπηρεσίες σε εξειδικευμένα θέματα και συγκεκριμένα:

Α. μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη για θέματα τεχνικών έργων με αντικείμενο την παροχή προφορικών ή/και γραπτών τεχνικών συμβουλών, εξειδικευμένης γνώμης και προτάσεων σε επιστημονικά και τεχνικά θέματα συναφή με τις απαιτήσεις της θέσης της παρούσα πρόσκλησης, καθώς και κάθε άλλη σχετική εργασία που θα ανατίθεται από τον Δήμαρχο

Β. μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη για θέματα εφαρμογής σε τοπικό επίπεδο πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο με αντικείμενο την παροχή προφορικών ή/και γραπτών συμβουλών, εξειδικευμένης γνώμης και προτάσεων σε επιστημονικά θέματα συναφή με τις απαιτήσεις της θέσης της παρούσα πρόσκλησης, καθώς και κάθε άλλη σχετική εργασία που θα ανατίθεται από τον Δήμαρχο.

Γ. μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας, Περιβάλλοντος και Πολεοδομία του Δήμου Σουλίου με αντικείμενο την παροχή προφορικών ή/και γραπτών τεχνικών συμβουλών, εξειδικευμένης γνώμης και προτάσεων.

Καλώντας τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα
Να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού που προβλέπεται στην παρ.3 του άρθρου 163 του Ν.3584/07 (άρθρα 11 – 17), δηλαδή:
Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια ή την ιθαγένεια της χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) (άρθρο 12 Ν. 3584/2007).
Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος) (άρθρο 13 Ν. 3584/2007).
Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 Ν. 3584/2007)
Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την ανωτέρω θέση (άρθρο 17 Ν. 3584/2007).
Να είναι υγιείς και να μην έχουν απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση (άρθρο 14 Ν. 3584/2007).

Για τη θέση ειδικού συνεργάτη σε θέματα τεχνικών έργων απαιτείται:
Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής.
Αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή/και επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία στα κάτωθι αντικείμενα: i) Διαχείριση, έλεγχο και παρακολούθηση τεχνικών έργων, ii) Σύνταξη τοπογραφικών αποτυπώσεων.

Για τη θέση ειδικού συνεργάτη σε θέματα πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού απαιτείται:
Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Ιστορίας – Αρχαιολογίας όλων των ειδικοτήτων της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής.
Αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή/και επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία στα κάτωθι αντικείμενα: i) Προβολή και ανάδειξη πολιτιστικών αγαθών σε πολιτιστικά ιδρύματα (Λαογραφικό Μουσείο) ii) Διαχείριση και καταχώρηση αρχείων πολιτιστικών μονάδων.
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Επιθυμητή η γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Για τη θέση του Επιστημονικού Συνεργάτη που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας, Περιβάλλοντος και Πολεοδομία του Δήμου Σουλίου απαιτείται:
Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής.
Διδακτορικό δίπλωμα ή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αξιόλογες ειδικές μελέτες, σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησης τους.

Να διαθέτουν ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης, ήτοι σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας, Περιβάλλοντος και Πολεοδομία του Δήμου Σουλίου:
i) Διαχείριση έργων (Οργάνωση, διαχείριση και παρακολούθηση συμβάσεων),
ii) Συμμετοχή σε εκπόνηση και αξιολόγηση γεωτεχνικών μελετών,
iii) εκπόνηση προμετρήσεων και προϋπολογισμών μελετών.

Οι υποψήφιοι για τις ανωτέρω θέσεις πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κ. Καραμανλή 179 – Παραμυθιά Τ.Κ. 46200, απευθύνοντάς την στο Δήμο Σουλίου υπόψη κ. Μαραζόπουλος Αθ. (τηλ. επικοινωνίας: 2666360132) μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών από την παρούσα δημοσίευση της προκήρυξης στον Τοπικό Τύπο, αίτηση, συνοδευόμενη από τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
Φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας,
Φωτοτυπία τίτλων σπουδών,
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ.3 του άρθρου 163 του Ν.3584/07 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού.Βιογραφικό σημείωμα,
Κάθε αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις που καθορίζονται από την παρούσα προκήρυξη. Για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς απαιτείται και η προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ).

Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανόμενου (παρ. 4 του άρθρου 163 του νόμου Ν.3584/2007).

Η παρούσα να δημοσιευτεί σε μία (1) εβδομαδιαία εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.
3 θέσεις ειδικών συνεργατών στο Δήμο Σουλίου 3 θέσεις ειδικών συνεργατών στο Δήμο Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Δεκεμβρίου 18, 2019 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.