Καταγγελία προς την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, πιθανής αντιποίησης δικηγορικού λειτουργήματος στον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας

Καταγγελία προς την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, πιθανής αντιποίησης δικηγορικού λειτουργήματος στον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας


ΑΠ.ΕΞ. 31/2022
22/1/2022

Προς: 1. Εισαγγελία Αρείου Πάγου
2. Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

ΚΟΙΝ: 1. Γρ. κ. ΥΝΑΝΠ
2. Γρ. κ. ΓΓ ΥΝΑΝΠ
3. Κ.Ο

ΘΕΜΑ: Καταγγελία ενδεχόμενης αντιποίησης δικηγορικού λειτουργήματος σε ανάθεση κρατικής ανώνυμης εταιρείας
Αξιότιμε κ. Εισαγγελέα Αρείου Πάγου
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

1. Είμαι επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος, το οποίο αποτελεί ένωση προσώπων, χωρίς νομική προσωπικότητα, με σκοπό κυρίως την ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία των ελληνικών λιμένων. Την περίοδο 2017 - 2020 υπήρξα Διοικητής της Δημόσιας Αρχής Λιμένων.

Με την ανωτέρω ιδιότητα μου, θέτω υπόψιν Σας τα εξής:
2. Σύμφωνα με το α, 1 παρ. 2 Κώδικα Δικηγόρων:
"Ο δικηγόρος είναι δημόσιος λειτουργός. Το λειτούργημα του αποτελεί θεμέλιο του κράτους δικαίου.

2. Περιεχόμενο του λειτουργήματος είναι η εκπροσώπηση και υπεράσπιση του εντολέα του σε κάθε δικαστήριο, αρχή ή υπηρεσία ή εξωδικαστικό θεσμό, η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων, όπως επίσης και η συμμετοχή του σε θεσμοθετημένα όργανα ελληνικά ή διεθνή."

3. Σύμφωνα με το α. 9 Κώδικα Δικηγόρων:
"1. Όποιος, χωρίς να έχει την ιδιότητα του δικηγόρου, εμφανίζεται με αυτήν και διενεργεί πράξεις που ανήκουν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του δικηγορικού λειτουργήματος ή υπόσχεται τη διενέργεια τέτοιων πράξεων, ακόμα και εάν διορίζει για αυτό δικηγόρο της εκλογής του, τιμωρείται κατά το άρθρο 175 του Ποινικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύει, εκτός εάν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη. Ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος δικαιούται να παρίσταται ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου, ως πολιτικώς ενάγων για την υποστήριξη της κατηγορίας.
2. Σε περίπτωση που φυσικό ή νομικό πρόσωπο αντιποιείται την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος με τον οποιονδήποτε τρόπο, ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος μπορεί να ζητήσει, με αίτηση που υποβάλλεται στο Ειρηνοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, τη σφράγιση του γραφείου ή του καταστήματος, όπου ασκούνται οι παράνομες ενέργειες ή και οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο, καθώς και την απαγόρευση της διαφήμισης ή της χρήσης (έντυπης, ηλεκτρονικής) κάθε διακριτικού γνωρίσματος που προσιδιάζει στην άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος."

3. Σύμφωνα με το α. 49 παρ. 1, 3, 6, 8 Κώδικα Δικηγόρων:
"1. . Αστική Επαγγελματική Δικηγορική εταιρεία (στο εξής η «Δικηγορική Εταιρεία» ή η «Εταιρεία») επιτρέπεται να συσταθεί μόνο μεταξύ εν ενεργεία δικηγόρων (στο εξής οι «Εταίροι») με αποκλειστικό σκοπό την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών (οπουδήποτε, εντός ή εκτός Ελλάδος) και τη διανομή αποκλειστικά μεταξύ των Εταίρων (κατά τη μέθοδο, που θα συμφωνούν κατά την αδέσμευτη κρίση τους) των συνολικών κερδών, που θα προκύπτουν από τη δραστηριότητα της εταιρείας.
...............................................................................................................................................................................................
3. Η έδρα της εταιρείας ορίζεται με το Καταστατικό στην περιφέρεια του Δικηγορικού Συλλόγου, στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ένας από τους Εταίρους και καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο (Μητρώο εταιρειών), που τηρείται για το σκοπό αυτόν από το Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας της εταιρείας.
...............................................................................................................................................................................................
6. Η Δικηγορική Εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα από την εγγραφή της στο Μητρώο Εταιρειών του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας της ή από την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 50.

...............................................................................................................................................................................................

8. Η εταιρική επωνυμία, στην οποία περιέχεται ο τίτλος «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», περιλαμβάνει υποχρεωτικά κατά το στάδιο της ίδρυσής της τα ονοματεπώνυμα ή μόνο τα επώνυμα ενός ή περισσοτέρων Εταίρων. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό, η επωνυμία της εταιρείας διατηρείται και μετά την αποχώρηση ή το θάνατο εκείνου του Εταίρου, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στην επωνυμία. Σε περίπτωση που ο Εταίρος, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στην εταιρική επωνυμία, τελεί σε αναστολή από τη δικηγορία, θα πρέπει καθ΄ όλη τη διάρκεια της αναστολής, κάτω από την εταιρική επωνυμία να αναγράφεται ευκρινώς το όνομα του υπό αναστολή Εταίρου με τη σημείωση ότι τελεί σε αναστολή."4. Στο παρόν έγγραφό μας, επισυνάπτεται πρόσφατη σύμβαση ανάμεσα στον κ. Αθανάσιο Πορφυρή, (Δείτε ΕΔΩ) νόμιμο εκπρόσωπο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΕ και τον κ. Γ. Π. Σ., νόμιμο εκπρόσωπο της εδρεύουσας στο Αμαρούσιο Αττικής Ιδιωτικής κεφαλαιουχικές Εταιρείας (ΙΚΕ) με την επωνυμία D.S. CITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Σύμφωνα με την εν λόγω σύμβαση, η συγκεκριμένη ΙΚΕ έχει ρητά αναλάβει πράξεις, που ανήκουν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του δικηγορικού λειτουργήματος, δεδομένου ότι ανέλαβε να παρέχει προς τον προαναφερόμενο Οργανισμό και τα εξής μεταξύ άλλων:
-"συμβουλευτικές νομικές υπηρεσίες"
-"σύνταξη διακήρυξης"
-"ολοκλήρωση της σύμβασης".

Είναι πρόδηλο ότι πρόκειται για άσκηση δικηγορικού έργου από ΜΗ Δικηγόρο.
Συγκεκριμένα, όπως επίσης προκύπτει από το επισυναπτόμενο στην παρούσα καταστατικό της D.S. CITY, δεν έχουν τηρηθεί τα οριζόμενα στο α. 49 Κώδικα Δικηγόρων, δεδομένου ότι:
-δεν έχει συσταθεί μόνο μεταξύ Δικηγόρων, δεδομένου ότι εταίροι της είναι η κ. Δ. Σ., Δικηγόρος Π., η κ. Μ. Κ., άνεργη, και ο κ. Γ. Σ., επιχειρηματίας
-δεν εδρεύει στην Περιφέρεια του Δικηγόρου Εταίρου αυτής
-από την προαναφερόμενη σύμβαση με τον Οργανισμό Λιμένα Ηγουμενίτσας δεν προκύπτει εγγραφή της σε Μητρώο Δικηγορικού Συλλόγου
-στην επωνυμία δεν περιλαμβάνεται ο τίτλος ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

5. Επειδή από τα ανωτέρω προκύπτουν τουλάχιστον απλές υπόνοιες παράβασης του α. 175 ΠΚ, οι οποίες πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

6. Επειδή τα ανωτέρω αποτελούν πειθαρχικά αδικήματα, αλλά και μείζον δεοντολογικό θέμα, το οποίο εμπίπτει στην αρμοδιότητα του κ. Προέδρου Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδο.

7. Επειδή παραμένει αρνητικά εντυπωσιακό το γεγονός ότι σε μια εποχή δύσκολη για εμάς τους μάχιμους Δικηγόρους, το ΓΕΜΗ καταχωρεί ΙΚΕ με απαγορευμένο καταστατικό σκοπό, ήτοι με σκοπό αντιποιούμενο το δικηγορικό λειτούργημα. Θεωρούμε αναγκαίο η Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας να μεριμνήσει, ώστε να απαγορευτεί η ίδρυση τέτοιων εταιρειών, με σκοπό ευθέως αντίθετο στα οριζόμενα στον Κώδικα Δικηγόρων.

8. Τέλος, ποινικής αξιολόγησης πρέπει να τύχουν και οι πράξεις και οι παραλείψεις του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Λιμένα Ηγουμενίτσας κ. Αθανασίου Πορφυρή, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση έκρινε ως δήθεν συμφερότερη για τον εν λόγω Οργανισμό την οικονομική προσφορά μιας εταιρείας, για την οποία, δυνάμει των ανωτέρω, γεννώνται τουλάχιστον απλές υπόνοιες διάπραξης ποινικού αδικήματος, αποκλείοντας από την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών, τους μόνους, που δικαιούνται να τις παράσχουν, ήτοι συναδέλφους Δικηγόρους και Δικηγορικές Εταιρείες. Εκ Περισσού, γίνεται μνεία ότι άγνοια νόμου από τον κ Πορφυρή δε συγχωρείται, όπως δε συγχωρείται για κανέναν άλλον.

9. Για όλους τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε για τις δικές σας νόμιμες ενέργειες.

Με εκτίμηση
Για το Παρατηρητήριο Διαφάνειας 
Λιμενικού Συστήματος
Δ Π Μπακόπουλος

Ολόκληρη η καταγγελία σε pdf:
Καταγγελία προς την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, πιθανής αντιποίησης δικηγορικού λειτουργήματος στον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας Καταγγελία προς την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, πιθανής αντιποίησης δικηγορικού λειτουργήματος στον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Ιανουαρίου 22, 2022 Rating: 5

1 σχόλιο:

  1. ...και κάπως έτσι ,επιτέλους κάποιος ενδιαφέρεται για τον τόπο ...και κάπως έτσι ανοίγουν οι ασκοί του Αιόλου...και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να τους πάρει και να τους σηκώσει...

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Σελίδες