“Πράσινο φώς” για νέα αιολικά στη Θεσπρωτία – Σε ποιές περιοχές θα γίνουν

“Πράσινο φώς” για νέα αιολικά στη Θεσπρωτία – Σε ποιές περιοχές θα γίνουν

Πράσινο φώς για νέα αιολικά στη Θεσπρωτία. Εκτενέστερα, έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και περιορισµών έλαβε το έργο «Ομαδοποιημένοι Α.Σ.Π.Η.Ε. Συνολικής Ισχύος 6MW στις Θέσεις «ΚΑΜΗΛΑ» (3MW) και «ΚΑΣΤΡΙ» (3MW) στη ∆.Ε. Δήμου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας»

Φορέας του έργου είναι η εταιρεία HIGH VOLTAGE ENERGY M.I.K.E.

Περιγραφή του έργου

Το προς περιβαλλοντική αδειοδότηση έργο, συνίσταται σε 2 µοναδιαία ΑΣΠΗΕ καθένα από τα οποία αποτελείται από µία (1) Α/Γ, ονοµαστικής ισχύος 3MW, τύπου Nordex N117 της εταιρείας Nordex GmbH και η συνολική ισχύς είναι 6MW. Ο σκοπός του έργου είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Οι Α/Γ θα συνδεθούν, η κάθε µία χωριστά σε Υ/Σ 150/33kV.

Το έργο χωροθετείται στις θέσεις «ΚΑΜΗΛΑ» και «ΚΑΣΤΡΙ» της Δ.Ε. Δήμου Φιλιάτων, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας. Οι θέσεις εγκατάστασης βρίσκονται σε αποστάσεις άνω των 1000m από τους πλησιέστερους οικισµούς. Η πρόσβαση στους χώρους εγκατάστασης των Α/Γ, γίνεται µέσω των υφιστάµενων επαρχιακών και δασικών οδών. Προβλέπονται επίσης βελτιώσεις της δασικής οδοποιίας και διανοίξεις νέας, όπου απαιτείται.

Εξοπλισµός, κτιριακές υποδοµές και συνοδά έργα

Η Α/Γ Nordex N117 είναι τριών πτερυγίων, οριζοντίου άξονα, µε µεταβλητό βήµα πτερυγίου (pitch regulated) για την καλύτερη δυνατή εκµετάλλευση της αιολικής ενέργειας σε ευρύ φάσµα ταχυτήτων ανέµου. Τα πτερύγια κατασκευάζονται από οπλισµένο µε υαλόνηµα πολυεστέρα ενισχυµένο και εποξικές ρητίνες οπλισµένες µε ίνες άνθρακα. Η διάµετρος του ρότορα είναι 117m µε ταχύτητα περιστροφής στο εύρος τιµών 7,9 – 14,1 rpm και επιφάνεια σάρωσης του ρότορα είναι 10.715m2 ενώ το βήµα του πτερυγίου είναι µεταβλητό επιτρέποντας την καλύτερη δυνατή προσαρµογή της γωνίας της πτέρυγας πτερυγίου συναρτήσει της ταχύτητας του ανέµου και των εκποµπών θορύβου. Η απόσταση µεταξύ διαδοχικών ανεµογεννητριών των µοναδιαίων ΑΣΠΗΕ, θα είναι κατ’ ελάχιστον ίση µε 2,5 φορές τη διάµετρο d της πτερωτής της Α/Γ, ώστε να πληρούνται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που τίθενται από τον κατασκευαστή και την κείµενη νοµοθεσία.

Πλατείες

Πέριξ της θέσης έκαστης Α/Γ θα διαµορφωθεί επίπεδη πλατεία εργασίας, επιφάνειας 2.475m2, προκειµένου να καταστεί εφικτή η πρόσβαση των επικαθήµενων γερανοφόρων οχηµάτων και φορτηγών που θα χρησιµοποιηθούν για τις εργασίες ανέγερσης των Α/Γ.

Στήριξη Ανεµογεννητριών

Στην θέση της κάθε ανεµογεννήτριας θα γίνει εκσκαφή για την τοποθέτηση βάση θεµελίωσης, κυκλικής διατοµής διαµέτρου 20µ. περίπου και βάθους 2,5µ. Για την ασφαλή στήριξη και λειτουργία της κάθε Α/Γ θα κατασκευαστεί βάση θεµελίωσης από οπλισµένο σκυρόδεµα

Εργασίες οδοποιίας

Για τη βασική πρόσβαση προς κάθε µοναδιαίο ΑΣΠΗΕ θα χρησιµοποιηθεί το υπάρχον επαρχιακό οδικό δίκτυο, καθώς και οι δασικοί δρόµοι της περιοχής, ενώ διάνοιξη νέας οδού θα πραγµατοποιηθεί πλησίον των θέσεων των Α/Γ. Συνολικά, για τις ανάγκες του µελετώµενου ΑΣΠΗΕ θα απαιτηθεί η διάνοιξη νέας δασικής οδοποιίας Γ κατηγορίας. Όσον αφορά στα γεωµετρικά χαρακτηριστικά της οδού, το εύρος καταστρώµατος θα κυµαίνεται στα 5 µέτρα (µε διαπλάτυνση στις στροφές η οποία θα αποκατασταθεί φυτοτεχνικά στη συνέχεια), η µέγιστη κλίση σε 12% (έως 14% αν απαιτηθεί), καθώς επίσης τριγωνοειδής τάφρος απορροής οµβρίων (τριγωνικής διατοµής, πλάτους 1,20µ και βάθους 0,40µ), µε πρόβλεψη επίκλισης 2% και ελάχιστες ακτίνες καµπυλότητας 25 µέτρων.

Τα υλικά από τις βραχώδεις εκσκαφές των επιχωµάτων θα αξιοποιηθούν για την κατασκευή των επιχωµάτων. Στην περίπτωση των επιχωµάτων οι κλίσεις των πρανών είναι 2:3, η οποία εξασφαλίζει µακροχρόνια σταθερότητα και καλύτερη προσαρµογή της αρτηρίας στο τοπίο.

Το επιφανειακό στρώµα του εδάφους σε όλο το µήκος του δρόµου κρίνεται ακατάλληλο για την κατασκευή επιχώµατος και θα αξιοποιηθεί στην επένδυση των επιχωµατικών πρανών και στην περιοχή του εργοταξιακού χώρου κατά την φάση της αποκατάστασης τους. Στα σηµεία τα οποία πρόκειται να κατασκευαστούν επιχώµατα θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα θεµελίωσης και συµπύκνωσης της υποδοµής.

Η τελική διάστρωση της κυκλοφορούµενης επιφάνειας θα αποτελείται από 1 στρώση υπόβασης µε θραυστά υλικά ΠΤΠ Ο-150. Το αδρανές υλικό θα προέρχεται από κατάλληλη επιλογή των βραχωδών εκσκαφών. Από τις προβλεπόµενες εργασίες προκύπτει τελικά µηδενικό ισοζύγιο χωµατισµών και επιµέρους συνολική ποσότητα εκσκαφών ίση µε 28.450 κ.µ., επιχωµάτων 24.700 κ.µ. και υπόβασης 3.750 κ.µ.

Κανάλια όδευσης καλωδίων

Για την ηλεκτρολογική διασύνδεση των ανεµογεννητριών µε τους κεντρικούς πίνακες µέσης τάσης που βρίσκονται στον οικίσκο ελέγχου του Α/Π θα κατασκευαστεί τάφρος εντός της οποίας θα οδεύουν τα καλώδια Μ.Τ. 33kV, τα καλώδια ασθενών ρευµάτων (οπτικές ίνες) και το δίκτυο γείωσης. Το κανάλι καλωδίων (τάφρος) θα γίνει παράλληλα µε τους δρόµους του αιολικού πάρκου και σε απόσταση περίπου 1-2 µέτρα από αυτούς όπου αυτό είναι εφικτό, καθότι τα κανάλια των καλωδιώσεων ακολουθούν κατά κανόνα την οδοποιία. Τα κανάλια έχουν συνήθως πλάτος 0,52 – 0,80 µ (συγκεκριµένα 0,5 µ) και βάθος 1 – 1,10 µ (συγκεκριµένα 0,8µ).

Οικίσκος ελέγχου

Στην είσοδο κάθε µοναδιαίου ΑΣΠΗΕ, και συγκεκριµένα παραπλεύρως της οδοποιίας, προβλέπεται η εγκατάσταση ισόγειου προκατασκευασµένου Οικίσκου Ελέγχου (Ο.Ε.) εµβαδού ~15,00 m2. Πρόκειται για προκατασκευασµένη κατασκευή τύπου ISO BOX διαστάσεων 2,5 X 6 m µε υπόγειο 1,5m περίπου το οποίο θα ανεγερθεί σε στρατηγική θέση του αιολικού πάρκου.

∆ιασυνδετικό ∆ίκτυο Μέσης Τάσης
Κάθε µοναδιαίο ΑΣΠΗΕ θα συνδεθεί µε νέο Υ/Σ 150/33 kV, µε υπόγεια Γραµµή Μέσης Τάσης (33kV).

“Πράσινο φώς” για νέα αιολικά στη Θεσπρωτία – Σε ποιές περιοχές θα γίνουν “Πράσινο φώς” για νέα αιολικά στη Θεσπρωτία – Σε ποιές περιοχές θα γίνουν Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 10, 2024 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες