Η Μητρόπολη Παραμυθίας για την κοίμηση του ιερέα Γε­ωρ­γί­ου Μπα­σι­ά­ρα

Η Μητρόπολη Παραμυθίας για την κοίμηση του ιερέα Γε­ωρ­γί­ου Μπα­σι­ά­ρα


Με­τά βα­θυ­τά­της θλί­ψε­ως ἀγ­γέλ­λε­ται ἡ πρός Κύ­ρι­ον ἐκ­δη­μί­α τοῦ ἀ­ει­μνή­στου Πρωτοπρε­σβυ­τέ­ρου κυ­ροῦ Γε­ωρ­γί­ου Μπα­σι­α­ρᾶ, Ἐ­φη­με­ρί­ου τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ Ἁ­γί­ου Δη­μη­τρί­ου Κε­ρα­μίτ­σας καί Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κοῦ Ἐ­πι­τρό­που Μητροπολιτικῆς Περιφερείας Κε­ρα­μίτ­σας, ὁ ὁ­ποῖ­ος ἱ­ε­ρο­πρε­πῶς καί εὐ­όρ­κως δι­α­κό­νη­σε ἐ­πί πλέ­ον τῶν σα­ράν­τα ἐ­τῶν τήν Ἱ­ε­ρά Μη­τρό­πο­λή μας. Ἡ Ἐ­ξό­δι­ος Ἀ­κο­λου­θί­α θά τε­λε­σθεῖ σήμερα Σάβ­βα­το 23 Μαρ­τί­ου 2024 καί ὥ­ρα 11.30 στόν ὡς ἄ­νω Ἱ­ε­ρό Να­ό, Χο­ρο­στα­τοῦν­τος τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του Πα­ρα­μυ­θί­ας, Φι­λι­α­τῶν, Γη­ρομ­ερί­ου καί Πάρ­γας κ. Σε­ρα­πί­ω­νος.
Εὔ­χε­σθε ὑ­πέρ ἀ­να­παύ­σε­ως τῆς ψυ­χῆς αὐ­τοῦ.
Η Μητρόπολη Παραμυθίας για την κοίμηση του ιερέα Γε­ωρ­γί­ου Μπα­σι­ά­ρα Η Μητρόπολη Παραμυθίας για την κοίμηση του ιερέα Γε­ωρ­γί­ου Μπα­σι­ά­ρα Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Μαρτίου 24, 2024 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες