ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 30.000€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝO Δήμαρχος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Η/Υ και Περιφερειακών για το Δήμο Ηγουμενίτσας».

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών (29.995,60€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 14η Νοεμβρίου 2016 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στο Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Ηγουμενίτσα 46100) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, κοινοπραξίες που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη θα διατίθενται από την ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας www.igoumenitsa.gr

Πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες διαγωνισμού επικοινωνείτε με το Τμήμα Προμηθειών Δήμου Ηγουμενίτσας, αρμόδια υπάλληλος Ιφιγένεια Κώτσια, τηλέφωνο: 2665361212, email: igoumen2@otenet.gr

Πληροφορίες σχετικά με τις Τεχνικές προδιαγραφές επικοινωνείτε με το Γραφείο Πληροφορικής Δήμου Ηγουμενίτσας, αρμόδιος υπάλληλος Αθανάσιος Γκάγκαλης, τηλέφωνο: 2665361104, email: igoumen1@otenet.gr

Αρχεία Διαγωνισμού
Διακήρυξη
Παραρτήματα

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 30.000€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 30.000€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Νοεμβρίου 01, 2016 Rating: 5

Σελίδες