Αλλαγές στους Αντιδημάρχους στο Δήμο Φιλιατών

Αλλαγές στους Αντιδημάρχους στο Δήμο Φιλιατών


Ο Δήμαρχος Φιλιατών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Φιλιατών με αντιμισθία, με θητεία από 2/9/2022 έως 1/9/2023, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάσει αρμοδιότητες ως εξής:

1) Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κατσάρη Πέτρο του Ηλία και του μεταβιβάζει καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
∙ Την εποπτεία των Τεχνικών Υπηρεσιών, έργων και μελετών και τον Προγραμματισμό, τον συντονισμό και την παρακολούθηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την έγκαιρη και σωστή υλοποίηση των έργων που εκτελεί ο Δήμος Φιλιατών.
∙ Πολεοδομικά και Χωροταξικά θέματα.
∙ Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου.
∙ Λειτουργία των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.
∙ Την εποπτεία του προσωπικού των υπηρεσιών αυτών καθώς και την υπογραφή των εντολών για τις προμήθειες των υλικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των έργων και εργασιών των ανωτέρω υπηρεσιών.
∙ Την εποπτεία του γραφείου κίνησης.
∙ Θέματα αθλητισμού και νεολαίας
∙ Την εποπτεία για την καλή λειτουργία των δικτύων ΔΕΗ, ΟΤΕ, τηλεοπτικών σταθμών.

2) Την Δημοτική Σύμβουλο κα. Παππά-Μάλλιου Ουρανία του Χρήστου και της μεταβιβάζει καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
∙ Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των προσόδων, ΤΑΠ και τελών Καθαριότητας – Φωτισμού, Ελέγχου Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Απολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.
∙ Εποπτεία και υποστήριξη της λειτουργίας των αρμόδιων υπηρεσιών .
∙ Την Οργάνωση και διαχείριση συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διαφάνειας.
∙ Έλεγχος υλοποίησης διαδικασιών για τη διασφάλιση της διαφάνειας
∙ Κληροδοτήματα
∙ θέματα παιδείας – Σχολείων – Πολιτισμού.
∙ Έκδοση αδειών και τέλεση πολιτικών γάμων.
∙ Τη διοικητική εποπτεία και υποστήριξη των Νομικών Προσώπων.
∙ Την διοικητική εποπτεία και υποστήριξη της υπό εκκαθάριση ΝΕ.Κ.Ε.ΔΗ.Φ.

3) Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γκίκα Θωμά του Κωνσταντίνου και του μεταβιβάζει καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
∙ Λειτουργία υπηρεσιών άρδευσης και αρδευτικών έργων .
∙ Εποπτεία της λειτουργίας ΤΟΕΒ.
∙ Διαχείριση βοσκοτόπων του Δήμου.
∙ Διαχείριση, αξιοποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου.
∙ Θέματα πρωτογενούς τομέα (αγροτικής ανάπτυξης, αλιεία, Ιχθυοκαλλιέργειες)
∙ Εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια υπηρεσία. 
∙ Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
∙ Την έκδοση πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης , εκμετάλλευσης οργανισμού, φορέα.
∙ Θέματα υγείας, κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.
∙ Θέματα τουρισμού και τουριστικής προβολής του Δήμου.
∙ Θέματα ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων, σημάνσεων οδών και ονομασίας οδών. ∙ Εποπτεία διαχείριση και λειτουργία της Λαϊκής αγοράς του Δήμου
∙ Εποπτεία και λειτουργία των Δημοτικών Σφαγείων
∙ Την εποπτεία για την καλή λειτουργία του Μηχανολογικού εξοπλισμού και των Μηχανημάτων

και κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Σαγιάδας:
∙ Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες την δημοτική ενότητα Σαγιάδας.
∙ Τη λειτουργία των διοικητικών Υπηρεσιών, την εποπτεία του προσωπικού των υπηρεσιών αυτών καθώς και την υπογραφή των εντολών για τις προμήθειες των υλικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των έργων και των εργασιών των ανωτέρω υπηρεσιών στη δημοτική ενότητα Σαγιάδας.
∙ Την Εποπτεία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών στη δημοτική ενότητα Σαγιάδας. ∙ Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Σαγιάδας.
∙ Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Σαγιάδας
∙ Η υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Σαγιάδας.
∙ Η συνεργασία με τους Προέδρους των Συμβουλίων Κοινοτήτων και τους Προέδρους των κοινοτήτων στη δημοτική ενότητα Σαγιάδας, για την επίλυση των προβλημάτων τους. ∙ Την εποπτεία θεμάτων συντήρησης και επέκτασης ηλεκτροφωτισμού στην Δημοτική Ενότητα Σαγιάδας.
∙ Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη δημοτική ενότητα Σαγιάδας και την οποία μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφαση του ο Δήμαρχος.

Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
Τις κατά τόπο αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Γκίκα Θωμά ,που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος Κατσάρης Πέτρος.
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κα Παππά-Μάλλιου Ουρανία.

Σημειώνεται ότι :
Οι παραπάνω Αντιδήμαρχοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους θα πρέπει: α) Να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.
β) Να σέβονται και να διασφαλίζουν τα δικαιώματα των πολιτών και να μεριμνούν για την καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς το δήμο χωρίς διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συμφέροντος.
γ) Να δηλώνουν κάθε προσωπικό συμφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχουν σε σχέση με θέματα του Δήμου.
δ) Να ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε μέτρο που προάγει τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους και λειτουργίας του Δήμου.
ε) Να συνεργάζονται μεταξύ τους, με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΠΑΣ
Αλλαγές στους Αντιδημάρχους στο Δήμο Φιλιατών Αλλαγές στους Αντιδημάρχους στο Δήμο Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 01, 2022 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες