Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Σουλίου

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Σουλίου


Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 , όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018
2.- Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 – «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» :
Καλούμε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, την 30η Iανουαρίου 2023 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 ,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :


ΘΕΜΑ 1ο
Παροχή Γνώμης επί του σχεδίου Κανονισμού Τιμολόγησης και του σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος του Α.Σ.Δ.Σ.Α Π. Ηπείρου για το έτος 2023
Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Σπ. Καραγιάννης

ΘΕΜΑ 2ο
Αντικατάσταση μέλους της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σουλίου.
Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Σπ. Καραγιάννης

ΘΕΜΑ 3ο
Tροποποίηση της αριθ. 62/2020 απόφασης Δ.Σ, ως προς τον ορισμό Αντιδημάρχου (μέλους) της Επιτροπής Ισότητας
Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Σπ. Καραγιάννης

ΘΕΜΑ 4ο
Χορήγηση κλιματιστικού μηχανήματος στο Α.Τ Παραμυθιάς
Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Σπ. Καραγιάννης

ΘΕΜΑ 5ο
Υποβολή γνώμης για Επαναπροσδιορισμό αξίας ακινήτων (τιμές ζώνης) χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Σουλίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

ΘΕΜΑ 6ο
Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2022
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

ΘΕΜΑ 7ο
Τροποποίηση της αριθ. 133/2019 απόφασης Δ.Σ (ως προς τον ορισμό αναπληρωτή υπαλλήλου για την κίνηση λογαριασμών Δήμου Σουλίου στην Τράπεζα Eλλάδος)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

ΘΕΜΑ 8ο
Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων που θα αποτελέσουν μέλη των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών/ υπηρεσιών/μελετών για το έτος 2023(N. 4412/2016 άρθρο 221, παρ.11β και παρ.11δ)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

ΘΕΜΑ 9ο
Χορήγηση 2ης παράτασης σύμβασης της προμήθειας : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ)»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

ΘΕΜΑ 10ο
Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2023
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

ΘΕΜΑ 11ο
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/1981
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος, κ. Ντάγκας Γεώργιος

ΘΕΜΑ 12ο
Έγκριση παράτασης μίσθωσης ( 20ετια) του λατομείου αδρανών υλικών και του σχεδίου του μισθωτηρίου συμβολαίου και εξουσιοδότηση του Κου Δημάρχου για την υπογραφή του
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος, κ. Ντάγκας Γεώργιος

ΘΕΜΑ 13ο
Μείωση μισθώματος και παράταση μισθωτήριας σύμβασης
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος, κ. Ντάγκας Γεώργιος

ΘΕΜΑ 14ο
ΨΗΦΙΣΜΑ Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση στον ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς (Πρόταση «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ»)

ΘΕΜΑ 15ο
1. Έγκριση της αριθ. 3/2023 απόφασης ΝΠΔΔ «ΑΡΩΓΗ», περί υποχρεωτικής
2. τροποποίησης προϋπ/σμού οικ. έτους 2023
Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Σπ. Καραγιάννης

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Σουλίου
Αθανασίου Νικόλαος
Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Σουλίου Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Ιανουαρίου 29, 2023 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες