Συνεδριάζει αύριο Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας

Συνεδριάζει αύριο Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας


Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 6η Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ., στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο
Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2022.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 2ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Ταμειακής Διαχείρισης Δεκεμβρίου 2022.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 3ο
Διορισμός δικηγόρου επί της με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 171/2022 αγωγής του Ερρίκου Μητσιώνη κατά του Δήμου.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 4ο
Διορισμός δικηγόρου επί της με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 169/2022 αγωγής της Αικατερίνης Διαμάντη κατά του Δήμου.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 5ο
Άσκηση ή μη αγωγής απόδοσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 6ο
Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την υπεράσπιση του Δημάρχου κ. Ιωάννη Λώλου που αφορά το με αριθ. ΑΒΜ 852/2021 κλητήριο θέσπισμα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσπρωτίας ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσπρωτίας.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 7ο
Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στους δικηγόρους της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου προκειμένου να παραστούν ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων (1ο Τμήμα) και να υποστηρίξουν τις από 19.02.2019 εφέσεις που άσκησε ο Δήμος Ηγουμενίτσας κατά της Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας και κατά των αποφάσεων 284/2017 και 285/2017 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας (δικάσιμος 26.04.2023).
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 8ο
Έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ηγουμενίτσας» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 9ο
Έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 10ο
Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για μίσθωση κτιρίου με σκοπό τη στέγαση του 2 ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Γραικοχωρίου.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 11ο
Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων), για το υποέργο «Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ηγουμενίτσας» Α/Α 2 της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5041828, καθορισμός των όρων και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 12ο
Συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας του αριθ. 04/2022 διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου μικρού λεωφορείου μεταφοράς ατόμων 15‑20 θέσεων καθημένων πλέον μιας θέσεως για αμαξίδιο ΑΜΕΑ με αναδιπλούμενο ανυψωτικό μηχανισμό», Α/Σ 157296 (Α/Α 7 της πράξης της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5052624) και παράταση χρόνου ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του εν λόγω διαγωνισμού.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 13ο
Έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διενέργειας και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ».
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 14ο
Έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» και κήρυξη της διαδικασίας ως άγονη.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 15ο
Τροποποίηση (1η) της με αριθ. πρωτ. 20019/04.11.2022 Σύμβασης (22SYMV011576021) με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Ηγουμενίτσας στην υλοποίηση του έργου "Support stakeholders tackle strategic innovation in tourism in peripheral, remote and sparsely populated areas with resilient heritage offers and place based investments in the Cultural and Creative Industries", με ακρωνύμιο SMARTiMONY», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg IPA-CBC Greece – Albania 2014-2020", ποσού εκατό τριάντα πέντε χιλιάδων και πεντακοσίων τριάντα δύο ευρώ (135.532,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (MIS 5041666).
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 16ο
Έγκριση του Πρακτικού IΙ της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας και του Νομικού Προσώπου ΠΑΚΠΠΟ» για διάστημα 24 μηνών και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 17ο
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος
Συνεδριάζει αύριο Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας Συνεδριάζει αύριο Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Φεβρουαρίου 05, 2023 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες