Συνεδριάζει την Τετάρτη η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου

Συνεδριάζει την Τετάρτη η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου


Συνεδριάζει την Τετάρτη στις 09.00΄, η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
 1. Έγκριση Πρακτικού Ι: Αξιολόγησης φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής & οικονομικών προσφορών, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Α/Σ: 193377) «Βελτίωση Πρόσβασης σε Γεωργική Γη και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις Δήμου Σουλίου».
 2. Έγκριση Πρακτικού IV (Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού δημοσίου ανοικτού διαγωνισμού για το ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «Τεχνικός Σύμβουλος οργάνωσης και τεκμηρίωσης “πολυχώρου” κτιρίου Βούλγαρη» της Πράξης «Κτίριο ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης».
 3. Έγκριση μελέτης- Κατάρτιση όρων δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών με Ανοικτή Διαδικασία άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το ΥΠΟΕΡΓΟ 4: «Εξοπλισμοί – Διαμόρφωση εκθέσεων πολυχώρου κτιρίου Βούλγαρη» της Πράξης «Κτίριο ΒΟΥΛΓΑΡΗ : Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης» .
 4. Αποδοχή των όρων και πρόθεση υποβολής πρότασης συμμετοχής στην πρόσκληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υποβολή προτάσεων συμμετοχής στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, στον Πυλώνα Ανάκαμψης:«1 – Πράσινη Μετάβαση», στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», στη δράση: «16851 – Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμηςανάπτυξης», με τίτλο έργου: «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομώνπεζοπορίας» (Κωδικός Έργου: MIS (ΟΠΣ) 5190260) και ορισμός Υπευθύνου & Αναπληρωτή Υπευθύνου πράξης.
 5. Έγκριση της αρ. 89/2023 απόφαση Δημάρχου «Απόφαση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών για τον εν εξελίξει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του Δήμου Σουλίου της προμήθειας: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΥΛΙΟΥ» με συστημικό αριθμό Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 178552, λόγω υποβολής αιτήσεων οικονομικών φορέων- που αφορούν συμπληρωματικές πληροφορίες-διευκρινήσεις.
 6. Έγκριση της αρ.99/2023 απόφασης Δημάρχου «Απόφαση μετάθεσης ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για τον εν εξελίξει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του Δήμου Σουλίου της προμήθειας: «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού (Προμήθεια απορριμματοφόρου)»με συστημικό αριθμό Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ 182880.
 7. Xορήγηση 2ης παράτασης σύμβασης της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου (ωρίμανση έργων)».
 8. Απόφαση αποδοχής των όρων και πρόθεση υποβολής πρότασης συμμετοχής στην πρόσκληση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» και συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών.
 9. Χορήγηση παράτασης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στο πλαίσιο της διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με θέμα την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Σουλίου».
 10. Χορήγηση παράτασης σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου (Ωρίμανση Έργων)».
 11. Έγκριση Πρωτοκόλλου ελέγχου χρηματικής διαχείρισης Δήμου Σουλίου, μηνός Νοεμβρίου 2022.
 12. Έγκριση για μετακίνηση αυτοκινήτων του Δήμου Σουλίου εκτός ορίων Νομού και για κατ΄ εξαίρεση οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων από υπάλληλους του Δήμου Σουλίου.
 13. Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας .
 14. ΄Ασκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 233/2022 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
 15. Παροχή εξουσιοδότησης για κατάθεση κλήσης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας ( Σχ. η υπ΄αριθμ. 52/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας ).
 16. Αποδοχή δωρεάν χρήσης σταυλικών εγκαταστάσεων κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του Νόμου 4056/2012.
Συνεδριάζει την Τετάρτη η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου Συνεδριάζει την Τετάρτη η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Φεβρουαρίου 05, 2023 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες