Η Ελένη Κουτούκη Γενική Γραμματέας του Δήμου Φιλιατών

Η Ελένη Κουτούκη Γενική Γραμματέας του Δήμου Φιλιατών


Ο Δήμαρχος Φιλιατών διορίζει την Ελένη Κουτούκη του Σωτηρίου πτυχιούχο του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Κρήτης, απόφοιτο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και κάτοχο του Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος ,καταστροφών και κρίσεων/Κατεύθυνση «Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδιοίκηση» του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μόνιμη δημόσιο υπάλληλο με οργανική θέση στο Υπουργείο Εσωτερικών του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό Α΄, ως μετακλητή Γενική Γραμματέα του Δήμου Φιλιατών. 
Ο Δήμαρχος μπορεί με απόφασή του να αναθέτει στη Γενική Γραμματέα την υπογραφή με εντολή του εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων. 
Η Γενική Γραμματέας απολύεται με απόφαση του Δημάρχου, που δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Επίσης παύει να ασκεί τα καθήκοντα της και απολύεται αυτοδικαίως όταν ο Δήμαρχος απολέσει την ιδιότητα του για οποιονδήποτε λόγο.

Αναθέτει στη Γενική Γραμματέα του Δήμου Φιλιατών τις παρακάτω αρμοδιότητες του άρθρου 161 παρ. 5 και 6 του ν.3584/2007 όπως ισχύει:
1. Να παρέχει οδηγίες, να δίνει κατευθύνσεις και γενικότερα, να συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Τμημάτων του Δήμου.
2. Να μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη και πάντα σε συνεργασία με τον Πρόεδρό τους.
3. Να παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, σε συνεργασία με τους Αντιδημάρχους και τους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών.
4. Να μεριμνά για τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου και να παρακολουθεί την επίτευξη των περιοδικών στόχων και την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα διοίκησης του Δήμου.
5. Να μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και να ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο και την Δημοτική Επιτροπή.
6. Να μεριμνά για τη συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου, να συντονίζει την διαδικασία τροποποίησης του ΟΕΥ του Δήμου και να οργανώνει κάθε νέα Υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο.
7. Να μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των Υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχιακού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου.
8. Να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συμβούλια στα οποία μετέχουν με εκπροσώπους τους το σύνολο ή μέρος (ανάλογα με ομοιογενή θεματικά αντικείμενα) των Υπηρεσιών του Δήμου και να συστήνει Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας για την εξέταση ειδικών θεμάτων.
9. Να έχει την εποπτεία της Διοίκησης του Δήμου σε συνεργασία με τον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους.
10. Να επικουρεί τον Δήμαρχο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με το νόμο και τις ειδικότερες εντολές του Δημάρχου.
11. Να υπογράφει όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα αρμοδιότητας του, όπως:
α. τις αποφάσεις που αφορούν υπηρεσιακές μεταβολές και μισθολογικές αλλαγές του προσωπικού.
β. τις συμβάσεις προσωπικού ΙΔΟΧ, έγγραφα προς την επιθεώρηση εργασίας (ωράρια εργασίας κλπ), οικειοθελείς αποχωρήσεις κλπ.
γ. τις εσωτερικές εγκυκλίους για την καλύτερη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου.
δ. όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο για προαγωγές υπαλλήλων, επιλογή προϊσταμένων, ενστάσεις, διαθεσιμότητα, μετατάξεις κλπ.
ε. τις αποφάσεις χορήγησης αδειών των υπαλλήλων, με ή χωρίς αποδοχές και τις μετακινήσεις εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου.
12. Να μελετά και να εισηγείται μέτρα για τη βελτίωση και προαγωγή των λειτουργιών του Δήμου και για την απλούστευση διαδικασιών, καθώς και μέτρα για την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων και υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών.
13. Να συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους και τους Προέδρους και τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων για την υλοποίηση των πολιτικών αποφάσεων της Διοίκησης του Δήμου.
14. Να παραλαμβάνει πάσης φύσεως έγγραφα (δικαστικές αποφάσεις, εξώδικα κ.τ.λ.) από δικαστικούς επιμελητές και άλλα όργανα, όταν απουσιάζει ο/η αρμόδιος/α προς τούτο υπάλληλος.
15. Να υπογράφει τα διαβιβαστικά έγγραφα, με τα οποία θα διαβιβάζονται οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής στις αρμόδιες Υπηρεσίες.
16. Να υπογράφει «Με εντολή Δημάρχου» έγγραφα προς υπαλλήλους, πολίτες, Συλλόγους, Συνδικάτα, Ιδρύματα, Δήμους και Ενώσεις αυτών, Οργανισμούς καθώς επίσης και τα έγγραφα που απευθύνονται στα Υπουργεία, στα ΝΠΔΔ, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές και λοιπούς φορείς, κατόπιν συνεννόησης με το Δήμαρχο.
17. Να συνεργάζεται με τον Δήμο Ηγουμενίτσας για τις ασκούμενες από αυτόν αρμοδιότητες στο πλαίσιο της παροχής διοικητικής υποστήριξης προς τον Δήμο Φιλιατών.
18. Να συνεργάζεται με άλλους, όμορους και μη, Δήμους στο πλαίσιο της διαδημοτικής συνεργασίας με σκοπό την ανάπτυξη κοινών δράσεων.
19. Να μεριμνά για την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
20. Να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να εισηγείται προτάσεις που προάγουν την ενδογενή και αειφόρο τοπική ανάπτυξη.
21. Να συντονίζει δράσεις σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους με σκοπό την κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη όλων των περιοχών του Δήμου και την άρση της απομόνωσης των ορεινών περιοχών.
Η Ελένη Κουτούκη Γενική Γραμματέας του Δήμου Φιλιατών Η Ελένη Κουτούκη Γενική Γραμματέας του Δήμου Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Φεβρουαρίου 07, 2024 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες