Ημερήσια Διάταξη Περιφερειακής Επιτροπής (συνεδρίαση Δευτέρα 15 Απριλίου)

Ημερήσια Διάταξη Περιφερειακής Επιτροπής
(συνεδρίαση Δευτέρα 15 Απριλίου)

Τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2024 και ώρα 8.30 π.μ. συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2025-2028 της Περιφέρειας Ηπείρου και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο

2. Έγκριση του Πρακτικού III/03-04-2024 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της επιτροπής διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση και αποκατάσταση του εικονογραφικού διακόσμου του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεστών Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

3. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 29-08-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.

4. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 29-02-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του 1ου Υποέργου «Σχεδιασμός και αναβάθμιση αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Λούρου – Ανακατασκευή διωρύγων Δ2 & Δ7» προϋπολογισμού 2.196.564,33 € με ΦΠΑ, της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036174072 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων».

5. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαμόρφωσης γραφειακών χώρων, χώρου VTS και κρατητηρίων εντός του κτιρίου Τ2 Λιμένα Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

6. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου 2 «Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 499,80KW για εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό με τις καταναλώσεις των αντλιοστασίων άρδευσης του ΤΟΕΒ Κερασώνα - Παναγιάς», προϋπολογισμού 650.000,00 € με ΦΠΑ της πράξης: «Έργα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Κερασώνα - Παναγιά» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036163878, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

7. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. ΙΙ της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΟΜΕ αρ.ΔΝΣβ/ 92783π.ε./ΦΝ466 (ΦΕΚ4203/τ.β’/29.9.18), για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο “Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση λυμάτων Αρίστης Δήμου Ζαγορίου”», προϋπολογισμού 28.200,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

8. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη έργων τμηματικής διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας στο ρέμα Καρυδά και τάφρου Παντοκράτορα του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 173.307,44 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

9. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης σε ποσοστό 18,06%) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διαμόρφωση κόμβου επί της παραλιακής οδού στη θέση Λούτσα», αναδόχου «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.».

10. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αντιστήριξη πρανών ποταμού Καλαμά μετά από πλημμύρες», αναδόχου «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.».

11. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μεταφορά Δικτύων ΔΕΥΑΙ», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.».

12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ασφαλτικές εργασίες στην επαρχιακή οδό Γλυκή - Τσαγγάρι», αναδόχου «ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.», μέχρι την 27-07-2024.

13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση Ε.Ε.Λ. Νεοχωρίου (3η Γραμμή) με προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας του Δήμου Νικ. Σκουφά», αναδόχου «ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», μέχρι την 30-07-2024.

14. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση καθίζησης στην 24η επαρχιακή οδό (παροχή υπηρεσιών)».

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Απομάκρυνση καταπτώσεων και αποκατάσταση φθορών οδικού δικτύου Μίχλας και όμορων Δ.Δ. (παροχή υπηρεσιών)».

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών για την σύνταξη ανταποδοτικών μελετών του Δασαρχείου Ιωαννίνων στα πλαίσια έργων της Περιφέρειας Ηπείρου».

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός τάφρων και ερεισμάτων στην Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων στο τμήμα Κυράτσα – Παλαιοκάτουνο (παροχή υπηρεσιών)».

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διενέργεια συμπληρωματικής γεωτεχνικής έρευνας για την γέφυρα Αράχθου (παροχή υπηρεσιών)».

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγική μονάδα περιοχής Παραποτάμου (παροχή υπηρεσιών)».

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Ραγίου Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)».

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου 2024.

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπερωριακή εργασία υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το Α’ εξάμηνο του 2024.

23. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικός λόγω διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας 19ης επαρχιακής οδού στο τμήμα Βαλανιδιά-Άγιος Νικόλαος», αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».

24. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση διευθέτηση ομβρίων επί της επαρχιακής οδού στα όρια του Δ.Δ. Κουκλιών», αναδόχου «PROJECT ANALYSIS Ι.Κ.Ε.», μέχρι την 12-06-2024.

25. Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, για την συζήτηση ενώπιον του Στ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, της με αριθμ. κατ. 86/2021 αίτησης της εταιρείας «ΘΡΙΑΣΕΙΟΣ ΑΤΕ» κατά του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και της Περιφέρειας Ηπείρου, για την αναίρεση της υπ’ αριθμ. 31/2020 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.

26. Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, για την συζήτηση ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, της με αριθμ. κατ. 487/2023 αίτησης ακύρωσης του Αγροτικού Συνεταιρισμού ΓΚΟΥΜΑΤΣΙΑ ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ κλπ (σύνολο 3) κατά της Περιφέρειας Ηπείρου.

27. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων των υπαλλήλων και του Περιφερειακού Συντονιστή της Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου.

28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δράσεις ενημέρωσης μαθητών για την Πολιτική Προστασία και την οδική ασφάλεια».

29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

30. Έγκριση πρόσληψης πέντε (5) Κτηνιάτρων ΙΔΟΧ, για τις ανάγκες των Τμημάτων Κτηνιατρικής των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας, για την αντιμετώπιση των εποχικών αναγκών στην εφαρμογή των Προγραμμάτων της Γρίπης των Πτηνών και Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών και των Αιγοπροβάτων και επιζωτιολογικής επιτήρησης πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλους των χοίρων.

31. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή της Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2024.

32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργου του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού και λοιπού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021».

33. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την καταβολή των εξόδων ανανέωσης συμμετοχής, για την δικτύωση της Περιφέρειας Ηπείρου-EPIRUS FILM OFFICE, στο WIFT GR (ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΕΛΛΑΔΑ/WOMEN IN FILM and TELEVISION - GREECE), μέλους του WIFT International.

34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην δημιουργία ταινίας μικρού μήκους μυθοπλασίας, με θέμα: «Το Θηρίο που περπατά σαν άνθρωπος».

35. Έγκριση τροποποιημένων πινάκων δρομολογίων αναδόχων Δυναμικού Συστήματος Αγορών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων.

36. Έγκριση διόρθωσης ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών με τους γονείς τους ή τους κατά νόμο επιτρόπους μαθητών και των ενηλίκων μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων με επιδόματα άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.

37. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ειδών για ιδρύματα και παραμεθόρια φυλάκια της 8ης Μεραρχίας, λόγω της εορτής του Πάσχα.

38. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση εκδήλωσης με τίτλο «Γεύσεις της Άρτας», το διάστημα 26-28/04/2024.

39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων, για τη διάθεση σε εκδηλώσεις και συνέδρια της Περιφέρειας Ηπείρου.

40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση αγώνων, με το ποδοσφαιρικό σωματείο «CAMP ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ», στις 27-28/04/2024 στο Πέραμα.

41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην έκδοση βιβλίου του συνταξιούχου εκπαιδευτικού Βασιλείου Σουλιώτη με τίτλο: «Το ρολόι του Κάστρου χτύπησε τρεις φορές».

42. Τροποποίηση της αριθμ. 10/662/04-04-2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής, περί έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση διεθνούς πρωταθλήματος (τουρνουά) Τζούντο, λόγω αλλαγής ημερομηνίας πραγματοποίησης της αθλητικής εκδήλωσης.

43. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση πεδινού οδικού δικτύου της ΠΕ Άρτας για το έτος 2024», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

44. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – άρση προσχώσεων υδατορεμάτων Π.Ε. Άρτας για το έτος 2024», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.

46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην Π.Ε. Άρτας για το έτος 2024.

47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του προγράμματος καταπολέμησης ψύλλων στην Π.Ε. Άρτας για το έτος 2024.

48. Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης Άρτας (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Άρτας).

49. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης φοιτητή, σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Άρτας, για το έτος 2024.

50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμελέτη (αρχιτεκτονική, στατική, μηχανολογική) για την αποτύπωση και αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης στο Δασικό Χωριό «ΚΕΔΡΟΣ» στην θέση Άγιος Κωνσταντίνος στον Καταρράκτη Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».

51. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας σε αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις {«Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης 3x3», «11α Γιτάνεια – 2ο IGOUMENITSA ATHLETICS», «Εκδήλωση ενόψει της Γιορτής του Αγίου Γεωργίου», «Πανελλήνιο Πρωτάθλημα XCC/XCO Ποδηλασίας (Ολυμπιακό αγώνισμα)»}.

52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την επιστροφή παραβόλων.

53. Έγκριση 7ης τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2023 – 2024.

54. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός και απομάκρυνση φερτών υλικών του ποταμού Καλαμά στην περιοχή Βάρκα στην Βρυσέλλα Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)».

55. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Συβότων - Αγιάς (παροχή υπηρεσιών)».

56. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός τάφρου επί της επαρχιακής οδού Ηγουμενίτσας-Φιλιατών στην περιοχή Βρυσέλλα» (παροχή υπηρεσιών)».

57. Έγκριση του από 04-04-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 14-03-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμοί τεχνικών – κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός, σήμανση και ασφάλεια στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 348.800,00 με ΦΠΑ.

58. Έγκριση υποκατάστασης αναδόχου – εκχώρηση σύμβασης για την εκτέλεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας.
Ημερήσια Διάταξη Περιφερειακής Επιτροπής (συνεδρίαση Δευτέρα 15 Απριλίου) Ημερήσια Διάταξη Περιφερειακής Επιτροπής (συνεδρίαση Δευτέρα 15 Απριλίου) Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Απριλίου 12, 2024 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες