Ημερήσια Διάταξη Περιφερειακής Επιτροπής (συνεδρίαση Δευτέρα 22 Απριλίου)

Ημερήσια Διάταξη Περιφερειακής Επιτροπής
(συνεδρίαση Δευτέρα 22 Απριλίου)
Τη Δευτέρα 22-04-2024 και ώρα 9:30 συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α’ τρίμηνο έτους 2024 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

2. Έγκριση του από 15-04-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Ανάθεση σύμβασης παραχώρησης για την κατασκευή έργων και προμήθεια εξοπλισμού, συντήρηση και λειτουργία του Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας της Περιφέρειας Ηπείρου», ματαίωση της άγονης διαγωνιστικής διαδικασίας και έγκριση του σχεδίου της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς για την ανάθεση σύμβασης.

3. Έγκριση του από 16-04-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου – βασικού μελετητή, στο πλαίσιο κατασκευής του υποέργου «Αποκατάσταση του Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του» του έργου «SUB.1.40 Βελτίωση και Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας», προϋπολογισμού 1.633.000,00 € με ΦΠΑ, ενταγμένου με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5200301 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

4. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες για τη λειτουργία του αποχετευτικού έργου και της εγκατάστασης επεξεργασίας ακαθάρτων στο Δ.Δ. Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου», αναδόχου «ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.».

5. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού περιοχής Αγίου Γεωργίου Πρέβεζας», αναδόχου «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.».

6. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες περιοχής Κερασώνα Πρέβεζας», αναδόχου «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.».

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας (Εικονίσματα) Μεγάλου Γαρδικίου», αναδόχου «ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 31-08-2024.

8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ», μέχρι την 30-06-2024.

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες πλήρους αναστήλωσης του παλαιού σχολαρχείου και του παλαιού παρθεναγωγείου Γαναδιού», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-04-2024.

10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες έργου Παράκαμψης Νικόπολης - Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Τ.Ε.Β.Ε. με δ.τ. ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.», μέχρι την 13-04-2025.

11. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 60081/6691/16-04-2024 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Απόφαση παράτασης της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη οικονομικού φορέα «ΜΑ. CON. STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.», του 2ου υποέργου: «Εκσυγχρονισμός αντλιοστασίων ΤΟΕΒ Μπόιδα Μαυρής», προϋπολογισμού € 1.510.000,00 με ΦΠΑ, της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Μπόιδα - Μαυρής», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036169474 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» και α/α συστήματος 201352».

12. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση έργων του χώρου υπαίθριας αναψυχής στη θέση Περίβολος της κοινότητας Σκαμνελίου του Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού 43.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

13. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας στην Ε.Ο Κόνιτσας – όρια νομού (παροχή υπηρεσιών)».

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αντικατάστασης και επισκευής μετόπης θύρας φράγματος ΔΟ Βόσσας του ΤΟΕΒ Ζώνης Λούρου».

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διαγνωστικές-διερευνητικές εργασίες αποτύπωσης και τεκμηρίωσης των τειχών του κάστρου του Αγίου Ανδρέα (παροχή υπηρεσιών)».

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός ρεμάτων περιοχής Βοτονοσίου (παροχή υπηρεσιών)».

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση κλιματιστικού συστήματος Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2024.

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου 2024.

19. Έγκριση του από 17-04-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-04-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού για την διευθέτηση όμβριων κατά μήκος του οδικού δικτύου Βαριάδων», προϋπολογισμού 113.000,00 € με Φ.Π.Α.

20. Έγκριση του από 17-04-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση των φθορών οδών πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες εντός Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 365.800,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

21. Έγκριση του από 18-04-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντιπλημμυρική προστασία εισόδου οικισμού Αμπελοχωρίου Τ.Κ. Πραμάντων Δήμου Βορείων Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

22. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση αρδευτικού τροφοδοσίας κτηνοτροφικών μονάδων περιοχής Μηλιωτάδων», αναδόχου «Αθανάσιος Μηλιώνης Ε.Δ.Ε.».

23. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων της 14ης επαρχιακής οδού προς Βασιλόπουλο», αναδόχου «Παππάς Ευγένιος Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 12-10-2024.

24. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας συνδετήριας οδού Ανηλίου – Χιονοδρομικού Κέντρου», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 30-06-2024.

25. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιστήριξη πρανών 34ης επαρχιακής οδού», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΟΒΑΡΑΣ Ε.Δ.Ε.».

26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Πωγωνίου έτους 2024 (παροχή υπηρεσιών)».

27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Ζαγορίου έτους 2024 (παροχή υπηρεσιών)».

28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Λογγάδων-Δροσοχωρίου-Κράψης-Γότιστας-Μπαλντούμας έτους 2024 (παροχή υπηρεσιών)».

29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Ζίτσας έτους 2024 (παροχή υπηρεσιών)».

30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων έτους 2024 (παροχή υπηρεσιών)».

31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Δωδώνης έτους 2024 (παροχή υπηρεσιών)».

32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Μετσόβου έτους 2024 (παροχή υπηρεσιών)».

33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Κόνιτσας έτους 2024 (παροχή υπηρεσιών)».

34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση υδρομαστεύσεων δικτύων μεταφοράς νερού και αντικατάσταση προσβάσεων στα όρια του Ανατολικού Ζαγορίου και Δήμου Μετσόβου (παροχή υπηρεσιών)».

35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

36. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 61901/487/18-04-2024 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Απόφαση Περιφερειάρχη για έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για παράθεση επίσημου γεύματος σε διακεκριμένους επιστήμονες στο πλαίσιο του πρώτου διεθνούς συμποσίου με αντικείμενο την Προηγμένη Ανακάλυψη Φαρμάκων στα Ιωάννινα».

37. Έγκριση διορθωμένων συμπληρωματικών ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών με Ε.Μ.Δ., χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, του άρθρου 2 Κεφάλαιο Α της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.

38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για διενέργεια εξέτασης DNA σε τεμάχιο κρέατος, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.

39. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έξοδα μετακινήσεων εκτός και εντός έδρας των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, μηνών Μαΐου – Ιουνίου 2024 για την υλοποίηση του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ ΣΑΕ 0822 ΚΑ: 2020ΣΕ08220002).

40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ετήσια συνδρομή της Περιφέρειας Ηπείρου για τη συμμετοχή της στην Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών και Ενώσεων Παραγωγών AREPO.

41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργου του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού και λοιπού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021».

42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων στην έκδοση ενός τόμου του περιοδικού «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ», της εταιρείας Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου.

43. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου στο περιοδικό Let’s go Preveza έτους 2024.

44. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη φιλοξενία δημοσιογράφων από την Κεντρική Ευρώπη.

45. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «Πανηπειρωτική 2024».

46. Απόφαση επί αιτήματος της εταιρείας ορκωτών λογιστών «ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.» για εξωδικαστικό συμβιβασμό, με καταβολή αποζημίωσης εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου

47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμοί ερεισμάτων και ρεμάτων στην ευρύτερη περιοχή του Νικάνορα (παροχή υπηρεσιών)».

48. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των εγκαταστάσεων του νέου κλειστού Γυμναστηρίου Ιωαννίνων, για την αγωνιστική περίοδο 2024 (Υπηρεσίες Φύλαξης).

49. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμοί ορεινού δικτύου Λιγκιάδων έως Ανθρακίτη (παροχή υπηρεσιών)».

50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες διαμόρφωσης και αποκατάστασης φθορών και προσβάσεις επί του επαρχιακού δικτύου στα Άρματα (παροχή υπηρεσιών)».

51. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση διαγραμμίσεων επί του επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων (προμήθεια υλικών)».

52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση δεξαμενών νερού για την κάλυψη αναγκών στο Παλαιοχώρι Συρράκου (παροχή υπηρεσιών)».

53. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης στην περιοχή Αγίου Αθανασίου Μετσόβου για την αντιμετώπιση κατολίσθησης (παροχή υπηρεσιών)».

54. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνδρομή στην κατασκευή τεχνικών έργων (επένδυση πρανών, διαβάσεις κλπ) στραγγιστικού - αρδευτικού δικτύου Π.Ε. Άρτας για το έτος 2024», προϋπολογισμού € 140.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

55. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση 4ης επαρχιακής οδού Άρτα – Ροδαυγή – όρια νομού Ιωαννίνων», αναδόχου «Ευάγγελου Φελέκη Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 29-08-2024.

56. Έγκριση των όρων της 5ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Άρτας, για τα έτη 2024-2025 και 2025-2026 (έως 31-08-2026), στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας συνολικού προϋπολογισμού 6.277.754,59 € με Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση πρασίνου επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Άρτας έτους 2024 (παροχή υπηρεσιών)».

58. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια λογισμικού γενικής σχεδίασης ProgeCAD 2024 (άδεια διπλής εγκατάστασης) για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

59. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2024 (εκδηλώσεις Εορτών Σουλίου & ΧΕΠ).

60. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κοπή χόρτων και κλάδεμα δέντρων στην εθνική οδό Νεοχώρι – Παραμυθιά – Γλυκή έτους 2024 (παροχή υπηρεσιών)».

61. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής που αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, καθώς και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ Νομού Πρέβεζας για το διάστημα 01/03/2024 έως 31/03/2024.

62. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π. Ε. Πρέβεζας.

63. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2024 (επιστροφή παραβόλων).

64. Τροποποίηση της αριθμ. 3/258/06-02-2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής, ως προς την έγκριση της δαπάνης για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, για υλικές ζημιές από τροχαίο συμβάν.

65. Απόφαση για την μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 204/2023 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων.

66. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση πρασίνου επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας έτους 2024 (παροχή υπηρεσιών)».

67. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 30-01-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακαίνιση – εκσυγχρονισμός του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 845.000,00 με ΦΠΑ.
Ημερήσια Διάταξη Περιφερειακής Επιτροπής (συνεδρίαση Δευτέρα 22 Απριλίου) Ημερήσια Διάταξη Περιφερειακής Επιτροπής (συνεδρίαση Δευτέρα 22 Απριλίου) Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Απριλίου 19, 2024 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες