ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 


Καλείστε στην 8η/2024 Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και την προσθήκη του άρθρου 74Α στο Ν. 3852/2010 και το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 22η Απριλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηγουμενίτσας (οδός Σουλίου αρ. 3), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο Εξειδικεύσεις πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Πάσχος - Αντιδήμαρχος.

Θέμα 2ο
Έγκριση δαπάνης για νέα παροχή ηλεκτροφωτισμού στην Πέρδικα Θεσπρωτίας, έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Πάσχος - Αντιδήμαρχος.

Θέμα 3ο
Διορισμός Δικηγόρου για νομική εκπροσώπηση του κ. Κωνσταντίνου ΤΣΟΥΜΑΝΗ του Γεωργίου ως αιρετού πρώην Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Σχεδίου Πόλης του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Πάσχος - Αντιδήμαρχος, Αικ. Διαμάντη - Νομ. Σύμβουλος.

Θέμα 4ο
Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών περιοχής δικαιοδοσίας του Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2024.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Πάσχος – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 5ο
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ» του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Πάσχος – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 6ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της μελέτης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ».

Εισηγητής: Αλέξανδρος Πάσχος – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 7ο
Λήψη απόφασης περί αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Πρόγραμμα: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ του Υπουργείου Τουρισμού και έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΡΕΠΑΝΟΥ ΤΟΥ Δ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ».

Εισηγητής: Αλέξανδρος Πάσχος – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 8ο
Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 3ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου: «Επανάχρηση – Μετατροπή κτιρίου ΕΙΝ σε Πολυδύναμο Πολιτιστικό Χώρο Δήμου Ηγουμενίτσας».

Εισηγητής: Αλέξανδρος Πάσχος – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 9ο
Επί αιτήσεως της ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΛΙΟΛΙΟΣ – ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΔΑΣ Ο.Ε. σχετικά με τη λύση της αριθ. 12567/09.06.2023 σύμβασης με τον Δήμο Ηγουμενίτσας και επιστροφή ή μη της εγγυητικής επιστολής.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Πάσχος – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 10ο
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με 5μηνη σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. για την πυροπροστασία του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Πάσχος - Αντιδήμαρχος.

Θέμα 11ο
Χορήγηση άδειας διαγράμμισης Εισόδου - Εξόδου ως χώρου φορτοεκφόρτωσης στην κάτοψη Α2 με αρ.πρωτ.1195/79 σύμφωνα με την οικοδομική άδεια επί της οδού Κύπρου 67 στην πόλη της Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Πάσχος - Αντιδήμαρχος.

Θέμα 12ο
Κυκλοφοριακή ρύθμιση επί της οδού ST-1, Δημοτική Οδός Λαδοχωρίου παράπλευρος Εγνατίας για το έργου: «Έργα διευθέτησης ρέματος Ξηροποτάμου Π.Ε. Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ».

Εισηγητής: Αλέξανδρος Πάσχος - Αντιδήμαρχος.

Θέμα 13ο
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Ιωαννίνων 17 στην Πόλη της Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Πάσχος – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 14ο
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού 49 Μαρτύρων 33 στην Πόλη της Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Πάσχος – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 15ο
Επικαιροποίηση - Κωδικοποίηση κανονιστικής χρήσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Πάσχος – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 16ο
Κανονισμός λειτουργίας μουσικής η/και μουσικών οργάνων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Πάσχος – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 17ο
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Πάσχος – Αντιδήμαρχος.

Παρακαλούνται οι εισηγητές των θεμάτων να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος του οποίου εισηγούνται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΣΧΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Απριλίου 19, 2024 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες