Δικαιολογητικά για θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ

Δικαιολογητικά για θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑΠαρακαλούνται οι δημότες του Δήμου Ηγουμενίτσας που κατέχουν ατομική θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ η οποία έχει λήξει, να προσκομίσουν σε διάστημα ενός μηνός (δηλαδή από 01/05/2024 έως 31/05/2024) επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται παρακάτω:

1) Φωτοαντίγραφο γνωμάτευσης ΚΕΠΑ (Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας) με το ποσοστό αναπηρίας.

2) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Στάθμευσης «Α.Μ.Α» εν ισχύ.

3) Φωτοαντίγραφο του συμβολαίου ιδιοκτησίας του ακινήτου ή του μισθωτηρίου συμβολαίου σε περίπτωση ενοικίασης (στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος φιλοξενείται από συγγενικό πρόσωπο θα προσκομίζεται αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού Κ.Ω)

4) Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου (κάτοχος ο ίδιος ή συγγενής α βαθμού και σύζυγοι που διαμένουν στην ίδια κατοικία).

5) Φωτοτυπία άδεια διπλώματος οδηγού

6) Συμπληρωμένη Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται)

7) Μελέτη

«…Μέτρα που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, όπως στον καθορισμό των μονόδρομων, ποδηλατοδρόμων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της διατομής του οδοστρώματος ή της οδού, στην εγκατάσταση και λειτουργία φωτεινής σηματοδότησης, στον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους και γενικά στον καθορισμό χώρων στάθμευσης και στην επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθμευσης, λαμβάνονται με αποφάσεις του Περιφερειακού ή Δημοτικού Συμβουλίου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί από ή για λογαριασμό των αρμοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών τους. (παρ.1 άρθρο 52 Ν.2696/99, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.9 του άρθρου 48 του Ν.4313/14) (παρ.1 άρθρο 82 Ν.3463/06) …» που θα περιλαμβάνει:

Α) τεχνική περιγραφή με στοιχεία όπως περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης, κατηγοριοποίηση της οδού, γεωμετρικά χαρακτηριστικά οδού, κυκλοφοριακός φόρτος, σκοπιμότητα- αναγκαιότητα της ρύθμισης, εξέταση εναλλακτικών λύσεων, πρόταση ρύθμισης, στοιχεία που αποδεικνύουν σαφώς ότι τα προτεινόμενα αποτελούν την βέλτιστη επιλογή και υποστηρίζουν ταυτόχρονα τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) κλπ,
Β) σχέδια ή χάρτες στα οποία θα αποτυπώνονται οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, σε σχέση με το συνολικό οδικό δίκτυο της περιοχής. (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ. Μακεδ. οικ.33278/394/08.06.2015)

Οι ισχύουσες διατάξεις για παραχώρηση αναπηρικών θέσεων στάθμευσης είναι το εδάφιο δ του άρθρου 1 της με αρ. Δ2/3311/27-12-1991 ΦΕΚ 3 τ. Β΄ 8-1-1992 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε με την ΔΜΕΟ/62/3430/11-6-1993 ΦΕΚ 456 τ. Β΄ 24-6-1993 σε συνδυασμό με το άρθρο 4, την παρ, 1 του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ. όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το ΠΔ 241/2005 – ΦΕΚ 290/Α/30.11.2005. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ δικαιούνται και όσοι παθόντες ανήκουν στις περιπτώσεις που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

1. Ν. 490/76 άρθρο 1 (ΦΕΚ 331Α΄) Ανάπηροι Έλληνες μετανάστες και εργάτες εξωτερικού που λόγω της φύσης της αναπηρίας τους παρακωλύεται η βάδιση.

2. Ν. 1798/88 άρθρο 16 (ΦΕΚ 166Α΄ ) Ανάπηροι Έλληνες πολίτες που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών σοβαρή κινητική αναπηρία: Α. του ενός ή των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% Β. του ενός ή και των δύο άκρων με συμμετοχή κινητικής αναπηρίας του ενός ή και των δυο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από τα οποία τα 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο Γ. ολική τύφλωση και στα δύο μάτια με ποσοστό αναπηρίας 100%

3. Ν. 1882/90 άρθρο 23 (ΦΕΚ 43 Α΄) Ανάπηροι Έλληνες πολίτες

• Νοητικά καθυστερημένοι με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40% πάσχοντες από αυτισμό συνοδευόμενο από επιληπτικές κρίσεις

• Έχοντες πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω και είναι ανίκανοι για εργασία.

• Πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία

• Πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου

• Πάσχοντες από αιμορροφιλία

4. Ν. 2227/94 (ΦΕΚ 129Α΄ ) ανάπηροι πολίτες Κ-Μ της Ε.Ε. που εμπίπτουν σε μία από τις υπ. αριθμ. 2 και 3 αναφερόμενες κατηγορίες.

Σας ενημερώνουμε ότι η μη υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών συνάδει με αυτόματη ακύρωση της θέσης.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κυκλοφοριακών
και Συγκοινωνιακών Ρυθμίσεων
Παναγιώτης Τακλάκογλου
Δικαιολογητικά για θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ Δικαιολογητικά για θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Απριλίου 26, 2024 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες