Πρόσληψη χειριστή μηχανημάτων έργου στο Δήμο Σουλίου

 Πρόσληψη χειριστή μηχανημάτων έργου στο Δήμο Σουλίου
Ο Δήμος Σουλίου, σε συνέχεια της αριθμ. 90/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σουλίου (ΑΔΑ:684ΥΩ1Α-Ι4Α) θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, χρονικής διάρκειας δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, έναν (1) εργαζόμενο, για την αντιμετώπιση εκτάκτων και κατεπειγουσών αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Σουλίου, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

Μία θέση ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Σάρωθρο) με διάρκεια δύο (2) μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να είναι υγιείς και αρτιμελείς και να έχουν την φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα καλύψουν.

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την συνημμένη αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται:
– ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007.
– ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (12) από την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης δεν έχουν απασχοληθεί σε Δημόσια Υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για έγγαμους) και πιστοποιητικό γέννησης (για άγαμους).
Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου ειδικότητας 4, Ομάδας Α΄ ή Β΄, του Π.∆. 113/2012 (ΦΕΚ 198/Α/17-10-2012) ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου Ομάδας Α΄ για τα Μ.Ε. 4.1, για αυτούς που έλαβαν άδεια για επιμέρους μηχανήματα έργου της ανωτέρω ειδικότητας 4 από αντιστοίχιση παλαιάς άδειας, σύμφωνα με το Π.∆. 113/2012.
Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική σε ισχύ.

Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας ∆ευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας ή απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας οδήγησης αυτοκινήτου (η οποία αποδεικνύεται με ένσημα)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (πληροφορίες: τηλ. 2666360132, κ. Μαραζόπουλος Αθ.), στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (1ος όροφος) του Δήμου Σουλίου, οδός Κ. Καραμανλή 179, από 03 Ιουλίου 2024 ημέρα Τετάρτη μέχρι και 09 Ιουλίου 2024 ημέρα Τρίτη (07:00 π.μ.-15:00 μ.μ).

Συνημμένα:
Έντυπο αίτησης
Υπεύθυνη δήλωσηΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
Αθανάσιος Ζ. Ντάνης
Πρόσληψη χειριστή μηχανημάτων έργου στο Δήμο Σουλίου  Πρόσληψη χειριστή μηχανημάτων έργου στο Δήμο Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιουλίου 04, 2024 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Blog Pop-ups

Σελίδες