Ηγουμενίτσα: Εκποίηση 2 χ.κ.μ. κατασχεμένων καυσόξυλων δρυός


Εκτίθενται σε ανοιχτή πλειοδοτική δημοπρασία για εκποίηση δύο (2) χ.κ.μ. διαμορφωμένα καυσόξυλα δρυός , τα οποία κατασχέθηκαν σύμφωνα με την 14-3-2018 έκθεση κατάσχεσης υπαλλήλου της Υπηρεσίας μας, στα χέρια του κ. Γ.∆. , στη ∆.Ε. Ηγουμενίτσας του ∆ήμου Ηγ/τσας.

Τα εν λόγω κατασχεθέντα δασικά προϊόντα, παραδόθηκαν για φύλαξη στην αποθήκη της Υπηρεσίας μας και τα οποία δημοπρατούνται σύμφωνα με το άρθρο 271του Ν.∆.81/69 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα με τους εξής όρους και υποχρεώσεις: 

1. Η δημοπρασία γίνεται στο σύνολο των ανωτέρω δασικών προϊόντων, ανά χ.κ.μ. και έτσι λογίζονται και οι προσφορές των πλειοδοτών. 

2. Ελάχιστη τιμή προσφοράς ορίζεται το ποσό των εξήντα (60,00 €) συν ΦΠΑ στο οποίο ανέρχεται το αναλογούν από τα δημόσια δάση δικαίωμα του ∆ημοσίου των κατασχεθέντων κατά το σύνολο. 

3. ∆εν μπορούν να συμμετέχουν στη δημοπρασία τα πρόσωπα που σε οποιοδήποτε στάδιο και καθ’ οποιονδήποτε τρόπο συμμετείχαν στην παράνομη υλοτομία. 

4. Ουδείς γίνεται δεκτός στη δημοπρασία αν δεν κατα βάλλει στους ενεργούντες την δημοπρασία υπαλλήλους ως εγγύηση, το 1/3 της αξίας του συνόλου των εκποιουμένων δασικών πρ οϊόντων στη βάσει της ισχύουσας διατίμησης ανερχόμενο στο ποσό των είκοσι (20,00 €). Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά το πέρας της δημοπρασίας στους αποτυγχάνοντας και κρατείται του τελευταίου πλειοδότη, που επιστρέφεται σε αυτόν με απόδειξη, μετά την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας, και μετά την κατάθεση στον υπάλληλο που έκανε την δημοπρασία , ή στο ∆ασαρχείο, την απόδειξη κατάθεσης και τον Φ.Π.Α., για το σύνολο του εκπλειστηριάσματος, και μετά την καταβολή στους δικαιούχους, τις τυχόν δαπάνες μεταφοράς και φύλαξης των κατασχεθέντων. 

5. Βάσει των αποδείξεων πληρωμής, η ∆/νση ∆ασών Θεσπρωτίας, εκδίδει βεβαίωση της έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, στο όνομα του τελευταίου πλειοδότη, η οποία επέχει θέση αδείας υλοτομίας, με την οποία ο πλειοδότης μπορεί να παραλάβει στην κατοχή και κυριότητά του τα κατασχεθέντα, με δικές του δαπάνες και ευθύνη του, υποχρεούμενος να συμμορφωθεί στις οριζόμενες σε αυτό διατάξεις και προθεσμίες παραλαβής και μεταφοράς μέχρι του τόπου συγκέντρωσης των εκποιηθέντων, για εξέλεγξη και σφράγιση σύμφω να με τις προβλεπόμενες διατάξεις. 

6. Όποιος λαμβάνει μέρος στην δημοπρασία υποτίθεται, ότι έλαβε γνώση της ποιότητας της κατάστασης και του ποσού των εκποιούμενων δασικών προϊόντων, καθώς το ∆ημόσιο καμιά ευθύνη έχει για τυχόν ελλειπή αριθμό και ποσό ή κακή ποιότητα αυτών, που εκποιούνται όπως είναι και βρίσκονται. 

7. Τα έξοδα που έγιναν για την μεταφορά και φύλαξη των εκποιούμενων δασικών προϊόντων και που ανέρχονται σε (0 ευρώ), καθώς και τα κηρύκεια δικαιώματα επιβαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. 

8. Η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας υπόκειται σ τον ∆/ντη ∆ασών Θεσπρωτίας, σύμφωνα με το άρθρο 52 Π∆ 19-11-1928 & το άρθρο 271 Ν.∆. 86/1969 όπως ισχύει. 

9. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 19 η του μήνα Μαρτίου έτους 2018, ημέρα ∆ευτέρα κα ι ώρα 9:00 μέχρι 10:00 π.μ. ακριβώς στα γραφεία της ∆/νσης ∆ασών Θεσπρωτίας 

10. Σε περίπτωση που η δημοπρασία θα αποβεί άγονος θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και χωρίς άλλη δημοσίευση στις 21 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ίδια ώρα . 


Ηγουμενίτσα: Εκποίηση 2 χ.κ.μ. κατασχεμένων καυσόξυλων δρυός Ηγουμενίτσα: Εκποίηση 2 χ.κ.μ. κατασχεμένων καυσόξυλων δρυός Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Μαρτίου 17, 2018 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες