Χρέη στους δήμους: Τα μυστικά της νέας ρύθμισης των 36-72 δόσεων

Χρέη στους δήμους: Τα μυστικά της νέας ρύθμισης των 36-72 δόσεωνΟι δόσεις, το επιτόκιο και οι εξαιρέσεις - Τι προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικ
Τα ψιλά γράμματα της νέας ρύθμισης των 36-72 δόσεων τμηματικής καταβολής οφειλών προς τους δήμους αποκαλύπτει εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οφειλές προς τους δήμους που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 1η Νοεμβρίου 2021 και έως την 1η Φεβρουαρίου 2023 μπορούν να ρυθμιστούν είτε σε 2 έως και 36 μηνιαίες δόσεις είτε σε 37 έως και 72 μηνιαίες δόσεις, με ετήσιο επιτόκιο που υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, πλέον 0,25% στην πρώτη περίπτωση (των 2 έως 36 δόσεων) ή πλέον 1,5% στη δεύτερη περίπτωση (των 37 έως 72 δόσεων).

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση ο οφειλέτης απαιτείται:
α) να μην είχε αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές στις ταμειακές υπηρεσίες των δήμων την 1η.11.2021 και επιπλέον εφόσον είχε υπαχθεί στην ρύθμιση των εκατό (100) δόσεων να μην την έχει απωλέσει έως την ημερομηνία υπαγωγής στη νέα ρύθμιση
β) να έχει υποβάλλει όλες τις δηλώσεις εισοδήματος για την τελευταία πενταετία μέχρι την 31η.12.2022.
γ) κατά τον χρόνο υπαγωγής στην ρύθμιση να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.
Ελάχιστη μηνιαία δόση

Το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 ευρώ, πλην της τελευταίας.

Στην ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 1η.11.2021, έχουν ενταχθεί σε πάγιες ρυθμίσεις, εφόσον οι όροι των εν λόγω ρυθμίσεων τηρούνταν κατά την 1η.2.2023 και εφόσον οι ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως την 1η.2.2023.

Εξαιρέσεις
Εάν υπάρχουν λοιπές αρρύθμιστες οφειλές, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες πριν την 1η.11.2021, ακόμα και εάν αυτές ρυθμιστούν, ο οφειλέτης δεν υπάγεται στις προϋποθέσεις της νέας ρύθμισης και ως εκ τούτου δεν μπορεί να υπαχθεί σ’ αυτήν.
Από τη ρύθμιση εξαιρούνται, εξάλλου, όσες οφειλές δεν μπορούν να υπαχθούν σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής (π.χ. τα μισθώματα) ή η ρύθμισή τους απαγορεύεται από άλλους νόμους.

Λοιπές αρρύθμιστες οφειλές
Επιπλέον των προηγούμενων προϋποθέσεων, προκειμένου ο οφειλέτης να ενταχθεί στη νέα ρύθμιση, εάν έχει λοιπές αρρύθμιστες οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η.2.2023 και δεν τις έχει εντάξει σε άλλη ενήμερη ρύθμιση δόσεων τμηματικής καταβολής, υποχρεούται εντός μηνός από την επικύρωση της ένταξης, να τις ρυθμίσει με την πάγια ρύθμιση των είκοσι τεσσάρων (24) ή σαράντα οκτώ (48) δόσεων κατά περίπτωση.
Η ρύθμιση οφειλών προς τους δήμους έως και σε 36 ή 72 δόσεις χάνεται σε περίπτωση μη καταβολής έστω και μιας (1) μηνιαίας δόσης.

Αναβίωση παλαιών ρυθμίσεων 100 δόσεων
Σύμφωνα, εξάλλου, με τις διευκρινίσεις της εγκυκλίου, ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής οφειλών προς τους δήμους έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις (των άρθρων 110-117 του ν. 4611/2019 και των άρθρων 165-172 του ν. 4764/2020), που απωλέσθηκαν έως την 1η.2.2023, μπορούν να αναβιώσουν, κατόπιν υποβολής αίτησης επανένταξής τους σε αυτές. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να καταβληθούν υποχρεωτικά η τρέχουσα δόση της ρύθμισης που αναβιώνει, καθώς και μια επιπλέον δόση, που αποσβένει παλιές υποχρεώσεις με σειρά παλαιότητας.
Μετά την επανένταξη, καταβάλλονται πρώτα οι ανεξόφλητες δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης που είχαν ημερομηνία λήξης μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανένταξης, οι οποίες δεν επιβαρύνονται με τον τόκο εκπρόθεσμης καταβολής, και στην συνέχεια ακολουθούν οι ανεξόφλητες δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης που έληγαν πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανένταξης, οι οποίες επιβαρύνονται με τον τόκο εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Δεν επιτρέπεται η επανένταξη οφειλέτη σε σχήμα λιγότερων δόσεων και μεγαλύτερου ποσοστού διαγραφής προσαυξήσεων και προστίμων ή σε σχήμα περισσότερων δόσεων και μικρότερου ποσοστού διαγραφής προσαυξήσεων και προστίμων από τον αριθμό δόσεων και το ποσοστό διαγραφής προσαυξήσεων και προστίμων που προέβλεπε η αρχική ρύθμιση στην οποία εντάχθηκε ο οφειλέτης.
Αν ο οφειλέτης, κατά την ημερομηνία επανένταξης, έχει λοιπές αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές, υποχρεούται εντός ενός (1) μηνός από την επικύρωση της αναβίωσης, να τις εξοφλήσει ή να ρυθμίσει το σύνολο αυτών με την πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων. Αν ο οφειλέτης έχει απωλέσει την πάγια ρύθμιση για τις ως άνω λοιπές αρρύθμιστες οφειλές στο παρελθόν, έχει τη δυνατότητα ένταξης στην πάγια ρύθμιση με τους όρους της δεύτερης ευκαιρίας.

Οι δόσεις
Η αίτηση για υπαγωγή στη νέα ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων και για την αναβίωση απολεσθείσας ρύθμισης 100 δόσεων υποβάλλεται προς τον οικείο δήμο μέχρι την 30η.6.2023 μέσω του διαδικτυακού τόπου του δήμου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω ειδικής εφαρμογής του αρμόδιου δήμου.
Η υπαγωγή του οφειλέτη στην ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης στον οφειλέτη της σχετικής απόφασης. Όσον αφορά δε την αναβίωση των παλαιών ρυθμίσεων των 100 δόσεων αυτή συντελείται με την πληρωμή των δύο (2) δόσεων έως την 31η.7.2023.
Χρέη στους δήμους: Τα μυστικά της νέας ρύθμισης των 36-72 δόσεων Χρέη στους δήμους: Τα μυστικά της νέας ρύθμισης των 36-72 δόσεων Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιουνίου 07, 2023 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες