Παρατείνεται το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας 25.000 ατόμων σε δήμους, δημόσιο

Παρατείνεται το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας 25.000 ατόμων σε δήμους, δημόσιο


Την τρίτη τροποποίηση της υπ’ αρ. 1.5613/14-12-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (Κ.Κ.Π.Π.)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» (Β’ 5895), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:

1. Η παρ. 2 του άρθρου 1, αντικαθίσταται ως εξής:


«2. Η δράση της απασχόλησης κατά το οκτάμηνης διάρκειας σκέλος της χρηματοδοτείται τόσο από συγχρηματοδοτούμενους, όσο και από εθνικούς πόρους εντός των ορίων των εγκεκριμένων σχετικών πιστώσεων. Τα όρια της συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης ανά τύπο Περιφερειών ορίζονται κάθε φορά στην απόφαση ένταξης της πράξης και δύναται να ανακατανέμονται με τροποποίηση της απόφασης ένταξης ανάλογα με την πορεία υλοποίησης της πράξης.
Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση δεν έχουν οι ωφελούμενοι που συμμετείχαν στις υπ’ αρ. 9/2017, 16/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018, 3/2019 και 4/2020 Δημόσιες Προσκλήσεις του ΟΑΕΔ.
Η δράση της κατάρτισης για όλες τις Περιφέρειες της χώρας εντάσσεται στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος.».

2. Η παρ. 5 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Η παρούσα δράση επεκτείνεται, μετά το πέρας της, για διάστημα τεσσάρων (4) επιπλέον μηνών.
Η δαπάνη της επέκτασης θα καλυφθεί από συγχρηματοδοτούμενους και εθνικούς πόρους εντός των ορίων των εγκεκριμένων σχετικών πιστώσεων και σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στην απόφαση ένταξης της πράξης αναφορικά με τα όρια της συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης ανά τύπο Περιφερειών. Η συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη δύναται να περιλαμβάνει κατά ανώτατο όριο έως και δέκα (10) μήνες απασχόλησης.».

3. Στο άρθρο 1 προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

«6. Οι ωφελούμενοι των οποίων η διάρκεια της απασχόλησης λήγει πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος της θεωρητικής κατάρτισης στο οποίο συμμετέχουν συνεχίζουν να απασχολούνται έως την ολοκλήρωση της κατάρτισης και πάντως όχι πέραν της 15ης Ιουλίου 2023, υπό τους ίδιους όρους, οι οποίοι ορίζονται στη σχετική
δημόσια πρόσκληση και στις ίδιες θέσεις ανά φορέα και ειδικότητα, σε Δήμους, Περιφέρειες και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ.
Η δαπάνη της επέκτασης όπως προσδιορίζεται ανωτέρω θα καλυφθεί από πόρους της ΔΥΠΑ (εθνικό σκέλος).».

4. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 7, προστίθεται εδάφιο ως εξής:


«Για την απρόσκοπτη υλοποίηση της δράσης, για τα τμήματα κατάρτισης που σχηματίζονται μετά την 9-06-2023 και για τις περιπτώσεις μη σχηματισμού τμημάτων των θεματικών αντικειμένων της αρχικής επιλογής των ωφελουμένων, είναι δυνατή, με σύμφωνη γνώμη των ωφελούμενων, η αλλαγή του θεματικού αντικειμένου της κατάρτισης.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 1.5613/14-12-2021 (Β’ 5895) κοινή υπουργική απόφαση.

Η παρούσα έχει ισχύ από τη δημοσίευσή της

Το αίτημα των ωφελουμένων του προγράμματος

Υπενθυμίζεται ότι το αίτημα των ωφελουμένων του προγράμματος είναι το πρόγραμμα να διατηρηθεί και για το έτος 2023. Σημειωτέον ότι το αίτημα αυτό υποστηρίζεται τόσο από την ΚΕΔΕ όσο και από τις κατά τόπους Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης Παρατείνεται το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας 25.000 ατόμων σε δήμους, δημόσιο Παρατείνεται το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας 25.000 ατόμων σε δήμους, δημόσιο Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Αυγούστου 19, 2023 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες