Προκηρύχθηκαν νέες θέσεις διακόνων στην Μητρόπολη Παραμυθιάς για τους Ι.Ν. Αγ. Δονάτου και Αγ. Νικολάου

Προκηρύχθηκαν νέες θέσεις διακόνων στην Μητρόπολη Παραμυθιάς για τους Ι.Ν. Αγ. Δονάτου και Αγ. ΝικολάουἜ­χον­τες ὑ­π’ ὄ­ψιν τάς δι­α­τά­ξεις:
α) τῆς παρ. 2 τοῦ ἄρ­θρου 38 τοῦ Ν. 590/1977 «Πε­ρί Κα­τα­στα­τι­κοῦ Χάρ­του τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος» (ΦΕΚ Α΄ 146/31.5.1977) καί
β) τάς δι­α­τά­ξεις τῶν ἄρ­θρων 4-7 καί 20 τοῦ ὑ­π’ ἀ­ριθ. 305/2018 Κα­νο­νι­σμοῦ «Πε­ρί Ἐφη­με­ρί­ων καί Δι­α­κό­νων» (ΦΕΚ Α΄ 153/22.8.2018),

Προ­κει­μέ­νου νά πλη­ρώ­σω­μεν τάς ὑ­φι­στα­μέ­νας κε­νάς ὀρ­γα­νι­κάς θέ­σεις δι­α­κό­νων τῶν Ἐ­νο­ρι­ῶν:
α) Ἁ­γί­ου Δο­νά­του Πα­ρα­μυ­θί­ας καί
β) Ἁ­γί­ου Νι­κο­λά­ου Παρα­μυ­θί­ας,

κα­λοῦ­μεν τούς βου­λο­μέ­νους καί ἔχον­τας τά κα­νο­νι­κά καί νό­μι­μα προ­σόν­τα, ὅ­πως ἐν­τός μη­νός ἀ­πό τῆς δη­μο­σι­εύ­σε­ως τῆς πα­ρού­σης, ὑ­πο­βά­λω­σιν ἡ­μῖν τά ἀπαι­τού­με­να δι­και­ο­λο­γη­τι­κά δι­ά τήν κά­λυ­ψιν τῶν ἀ­νω­τέ­ρω κε­νῶν θέ­σε­ων.


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Πα­ρα­μυ­θί­ας, Φι­λια­τῶν,
Γη­ρο­με­ρί­ου καί Πάρ­γας Σε­ρα­πί­ων


Προκηρύχθηκαν νέες θέσεις διακόνων στην Μητρόπολη Παραμυθιάς για τους Ι.Ν. Αγ. Δονάτου και Αγ. Νικολάου Προκηρύχθηκαν νέες θέσεις διακόνων στην Μητρόπολη Παραμυθιάς για τους Ι.Ν. Αγ. Δονάτου και Αγ. Νικολάου Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιουνίου 18, 2024 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες