ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Καλείστε στην 13η/2024 Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και την προσθήκη του άρθρου 74Α στο Ν. 3852/2010 και το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 21η Ιουνίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηγουμενίτσας (οδός Σουλίου αρ. 3), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο
Κλείσιμο των τραπεζικών λογαριασμών του καταργούμενου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός Δήμου Ηγουμενίτσας» και μεταφορά στο Δήμο Ηγουμενίτσας των ταμειακών υπολοίπων και των υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών.

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος - Αντιδήμαρχος, Ιφιγένεια Κώτσια - Αναπλ. Προϊσταμένη.

Θέμα 2ο
Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2024.

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος - Αντιδήμαρχος, Ιφιγένεια Κώτσια - Αναπλ. Προϊσταμένη.

Θέμα 3ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Ταμειακής Διαχείρισης Μαΐου 2024.

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος - Αντιδήμαρχος, Αικ. Αθανασίου – Ταμίας.

Θέμα 4ο
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ».

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος.

Θέμα 5ο
Έγκριση απόδοσης λογ/σμού εντάλματος προπληρωμής από την πάγια προκαταβολή για νέα παροχή ηλεκτροφωτισμού στην Πέρδικα Θεσπρωτίας και απαλλαγή υπολόγου.

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 6ο
Διαγραφή Χρηματικού Καταλόγου αρ. 241/2024, λόγω εξόφλησης.

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 7ο
Διαγραφή Χρηματικού Καταλόγου αρ. 837/2024, λόγω εξόφλησης.

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 8ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών “Α.Π.Ε.” (με τροποποίηση της σύμβασης κατά 14,96%) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών “Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.” του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΥΒΟΤΩΝ».

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 9ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών “Α.Π.Ε.” και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών “Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.” του έργου: «ΕΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ».

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 10ο
Παράταση της με αριθμ. 1139/8-6-2023 Σύμβασης προμήθειας που αφορά είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του τ. ΠΑΚΠΠΟ Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος - Αντιδήμαρχος.

Θέμα 11ο
Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση μετά από δημοπράτηση Κοινόχρηστου Δημοτικού Χώρου στη θέση Πλατάνια της Δημοτικής Κοινότητας Ηγουμενίτσας για τοποθέτηση και Λειτουργία «Λούνα -Πάρκ» εμβαδού 833 τ.μ.

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος - Αντιδήμαρχος.

Θέμα 12ο
Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση θέσεων μετά από διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού για την ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων – θαλάσσιων μέσων αναψυχής στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηγουμενίτσας (Πλαταριά – Σύβοτα) στις παραλίες που διαχειρίζεται ο Δήμος βάση του Ν.5048/2023.

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος - Αντιδήμαρχος.

Θέμα 13ο
Έγκριση διενέργειας ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων), για την προμήθεια έτοιμου φαγητού (catering) για τη σίτιση των Μαθητών Μουσικού Γυμνασίου Δήμου Ηγουμενίτσας 2024 – 2025 & 2025 - 2026, έγκριση της μελέτης, καθορισμός των όρων, συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης Παραλαβής .

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος - Αντιδήμαρχος.

Θέμα 14ο
 Λήψη απόφασης για πρόσληψη με δίμηνη σύμβαση ενός παιδαγωγού στον Γ΄ Βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος - Αντιδήμαρχος.

Θέμα 15ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την εκμίσθωση θέσεων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην Δημοτική Κοινότητα Ηγουμενίτσας «Μαϊστράλι».

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 16ο
Προτεινόμενα μέτρα άμεσης εφαρμογής για τη μερική αντιμετώπιση του προβλήματος κυκλοφορίας και στάθμευσης κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου αιχμής.

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 17ο
Χορήγηση η μη άδειας Εισόδου – Εξόδου και διαγράμμιση αυτής στο νόμιμο πάρκινγκ της πολυκατοικίας επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 6-8 στην Πόλη της Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 18ο
Ανανέωση η μη θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Βασιλέως Πύρρου 7 στην Πόλη της Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 19ο
Χορήγηση η μη θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Κύπρου 60 στην Πόλη της Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 20ο
Χορήγηση η μη θέσης στάθμευσης στην είσοδο καταστήματος για Φορτοεκφόρτωση όλο το 24ο στην Πέρδικα Θεσπρωτίας .

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 21ο
Αίτηση της κα. Δ.Ν περί τοποθέτησης μειωτήρων ταχύτητας (Σαμαράκια) επί της οδού Ελευθερίας 31 στην Πόλη της Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 22ο
Αίτηση του κ. Γ.Δ. του Γ. περί άδεια διέλευσης λεωφορείων από την οδό Αγίων Αποστόλων πλάι του ξενοδοχείου ASTORIA προκειμένου τα Λεωφορεία να έχουν πρόσβαση στο PARKING του ξενοδοχείου.

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 23ο
Αίτηση του κ. Π. Ε του Ν. περί τοποθέτηση μειωτήρων ταχύτητας (Σαμαράκια) μπροστά από την οικία του στην Κοινότητα Πλαταριάς του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 24ο
Αίτηση του κ. Α. Β. του Σ. περί έγκρισης δύο Διαβάσεων στον κεντρικό Δρόμο από Καρτέρι προς Πέρδικα του Δήμου Ηγουμενίτσας, μπροστά από το Σχολείο και το Αμφιθέατρο με σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών .

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 25ο
Αίτηση του ανθρωπιστικού οργανισμού Ερυθρού Σταυρού περί χορήγησης Εισόδου / Εξόδου στην οδό Αγίων Αποστόλων 23στην πόλη της Ηγουμενίτσας, έμπροσθεν του κτιρίου που εφάπτεται με τον κεντρικό δρόμο.

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 26ο
Αίτηση από την Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας για ορισμό θέσης ΑΜΕΑ για το κοινωνικό Παντοπωλείο /Φαρμακείο επί της οδού Βορείου Ηπείρου και Αγ. Δονάτου στην πόλη της Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 27ο
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου.

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος – Αντιδήμαρχος.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΑΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιουνίου 18, 2024 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες