Πρόσληψη ενός οδηγού στο Δήμο Φιλιατών

Πρόσληψη ενός οδηγού στο Δήμο Φιλιατών


Ο Δήμος Φιλιατών ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών μετά την εκδήλωση των πλημμυρικών φαινομένων στις 09 και 12 Δεκεμβρίου 2022 σε συγκεκριμένες περιοχές του Δήμου.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
1.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 67 ετών. 
2.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 
3.Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα). 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν με την αίτησή τους: 
1.Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 
2.Φωτοαντίγραφα τίτλου σπουδών (όπου απαιτείται). 
3.Φωτοαντίγραφο τυπικών προσόντων (όπως αναφέρονται παραπάνω). 
Σε περίπτωση ύπαρξης εμπειρίας ο τρόπος απόδειξης της εμπειρίας γίνεται α) με βεβαίωση δημοσίου φορέα ή β) με βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται η διάρκεια και το είδος της εργασίας 
4.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν έχει εργαστεί το τελευταίο δωδεκάμηνο στο δημόσιο, σε ποιο φορέα και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης του στο φορέα αυτόν. 
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους των ΟΤΑ. 
6.Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης. 
7.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 
8.Βεβαίωση ανεργίας 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη Δ/νση: Δήμος Φιλιατών-Γραφείο προσωπικού –Ελευθερίου Βενιζέλου 8 Τ.Κ. 46300 Φιλιάτες, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στο γραφείο της υπηρεσίας μας στην ανωτέρω διεύθυνση ή εναλλακτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Φιλιατών. 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και συγκεκριμένα από 25/02/2023 έως και 06/03/2023. 
Τηλέφωνα επικοινωνίας για διευκρινήσεις :2664360164, 2664360100.

Πρόσληψη ενός οδηγού στο Δήμο Φιλιατών Πρόσληψη ενός οδηγού στο Δήμο Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Φεβρουαρίου 26, 2023 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες