Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου


Την Παρασκευή 13-11-2015 και ώρα 12.00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 09-11-2015 συνεδριάσεως.

1. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-10-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια - εγκατάσταση - συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε τρία σχολεία και λαμπτήρων σε δύο σχολεία» προϋπολογισμού 85.000,00 με Φ.Π.Α.

2. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-10-2015 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάσταση στέγης Ι.Μ. Σπηλαιώτισσας Αρίστης Ζαγορίου», προϋπολογισμού 30.000,00 με ΦΠΑ.

3. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-10-2015 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ελεούσης Άρτας», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.

4. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-10-2015 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Καστρίτσας», προϋπολογισμού € 43.810,00 με Φ.Π.Α.

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αρδευτικό έργο υψηλής ζώνης Κουκλιών», αναδόχου «ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», μέχρι την 28-02-2016.

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συμπληρωματικές εργασίες για το έργο: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος της Ε.Ο 6 Ιωαννίνων - Τρικάλων», προϋπολογισμού € 17.182,24 με Φ.Π.Α.

7. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας υλικών, για χρήση σε εργασίες συντήρησης του οδικού ηλεκτροφωτισμού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου.

8. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-10-2015 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακών οδών προς Μηλιά Μετσόβου και προς Λίμνη Πηγών Αώου», προϋπολογισμού 40.000,00 με ΦΠΑ.

9. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 03-11-2015 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής Οδού Καστρίτσας – Κατσικάς», προϋπολογισμού € 30.000,00 με Φ.Π.Α.

10. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Κηπίνα – Καλαρρύτες – Μπάρος», προϋπολογισμού € 90.000,00 με Φ.Π.Α.

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προστασία οδού προς Αμπελοχώρι – κατασκευή σαρζανέτ», προϋπολογισμού € 20.000,00 με Φ.Π.Α.

12. Έγκριση παράτασης των συμβάσεων, από 21-11-2015 έως 29-2-2016, των αναδόχων που αναδείχτηκαν από τον Διεθνή Διαγωνισμό, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Ιωαννίνων, για το σχολικό έτος 2014-2015.

13. Έγκριση του Πρακτικού 2/11-11-2015 της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 2015-2016, προϋπολογισμού € 188.866,38 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

14. Έγκριση του Πρακτικού ΙV/11-11-2015 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια είκοσι πέντε (25) ηλεκτρικών ποδηλάτων στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «ENVIRONMENTAL PARK – EPA» - Πακέτο Εργασίας 4» προϋπολογισμού € 43.000,00 με ΦΠΑ (34.959,35 € πλέον ΦΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

15. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (οδοιπορικά μηνός Δεκεμβρίου).

16. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.

17. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της επετείου της Εθνικής Αντίστασης στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.

18. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

19. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αντικατάσταση ιχθυοφραγμάτων στο στόμιο Κακαβιά ιχθυοτροφείου Κόφτρα - Παλιομπούκα», προϋπολογισμού € 17.000,00 με ΦΠΑ.

20. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση αρδευτικού αύλακα Καπαρελίου Τ.Κ. Θεοδωριάνων δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης Γεωργίου Κασαή ΕΔΕ, μέχρι την 14-12-2015.

21. Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στο οδικό δίκτυο, (άρση καταπτώσεων, χιονόπτωση, πλημμύρες, κοπή δέντρων, απόφραξη τεχνικών, φρεατίων κλπ), από έντονα φαινόμενα σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 3774 /Φ.300.09.ΜΙΜΟ (ΑΔΑ:7Η527Λ9-ΛΝ7) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.

22. Έγκριση δέσμευσης πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή γέφυρας επί της τάφρου Τ2 στην περιοχή Πολυδρόσου».

23. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων, την 21-11-2015, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.

24. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της επετείου της Εθνικής Αντίστασης, την 22-11-2015, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.

25. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, την 16-11-2015, προκειμένου να παραβρεθεί στη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ, και του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Δήμου, το ίδιο διάστημα, για τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη και έγκριση των σχετικών δαπανών.

26. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/10-11-2015 (έλεγχος οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διεξαγωγής του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, για τα σχολικά έτη 2015-2016 & 2016-2017 (από 01-12-2015 μέχρι 31-08-2017) με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης.

27. Έγκριση των όρων της Πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας για το σχολικό έτος 2015-2016 (από την ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων έως 30-11-2015 συνολικού προϋπολογισμού € 158.358,56 με Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών).

28. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας υλικών σήμανσης και ασφάλισης οδοποιίας του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας βάσει του Πρακτικού Ι/10-11-2015 της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών για την ανάθεση προμηθειών, υπηρεσιών και εργασιών της Π.Ε. Άρτας.

29. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

30. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

31. Έγκριση μετακίνησης της Φωτεινής Παπακώστα, υπαλλήλου του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Άρτας, στη Θεσσαλονίκη, για συμμετοχή σε σεμινάριο με θέμα «Επίσημος έλεγχος και απαιτήσεις στον τομέα της επισήμανσης, διαφήμισης και παρουσίασης των τροφίμων», που διοργανώνει ο ΕΦΕΤ από 25 έως 27/11/2015 και έγκριση των σχετικών δαπανών.

32. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. 112924/4673/09-11-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την αποκατάσταση βατότητας δρόμου με μεταφορά αδρανών υλικών στο Δ.Δ. Αυλοτόπου Δήμου Σουλίου.

33. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για την Λειτουργική αποκατάσταση δρόμου πρόσβασης προς ομβροδεξαμενή στο Τ.Δ. Αετού Δήμου Φιλιατών λόγω θεομηνίας, βάσει της αριθμ. 99650/4086/02-10-2015 αποφάσεως του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της αριθμ. 29/1620/30-10-2015 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

34. Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασμού: α) της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων και β) της Εθνικής Αντίστασης, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.

35. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας: α) προμήθεια υλικών καθαριότητας για της ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε Θεσπρωτίας β) προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας με προπληρωμένο τέλος για το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Θεσπρωτίας και γ) προμήθεια Η/Υ και φωτοαντιγραφικού πολλαπλής χρήσεως για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την εφαρμογή του προγράμματος «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και ελέγχου έτους 2015».

36. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Νοεμβρίου 13, 2015 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες