Την Παρασκευή ο προϋπολογισμός του Δήμου Ηγουμενίτσας. στην Οικονομική Επιτροπή

Την Παρασκευή ο προϋπολογισμός του Δήμου Ηγουμενίτσας. στην Οικονομική ΕπιτροπήΚαλείστε σε συνεδρίαση -ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ- της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας (σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται, προς αποφυγή της διάδοσης του νέου κορωνοϊού COVID-19) η οποία θα γίνει την 5η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο
Σύνταξη προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας οικονομικού έτους 2021.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 2ο
Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 3ο
Άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 631/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 4ο
Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Άρση επικίνδυνων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων».
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 5ο
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου στον οικισμό Νέας Σελεύκειας».
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 6ο
Έγκριση τροποποιημένης μελέτης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων εργασιών του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου στον οικισμό Νέας Σελεύκειας».
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 7ο
Ανάκληση της αριθ. 316/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας για τον καθορισμό των όρων εκμίσθωσης μετά από δημοπράτηση του καταστήματος πρώην «Κεντρικό» στο Δρέπανο Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 8ο
Ανάκληση της αριθ. 317/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας για τον καθορισμό των όρων εκμίσθωσης μετά από δημοπράτηση του καταστήματος πρώην «ΣΟΧΟ» στο Δρέπανο Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 9ο
Σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ δύο (02) ατόμων ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών (1 ΠΕ & 1 ΤΕ) για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Κτιρίων που αξιοποιούν τεχνολογίες IoT και Smart-Grid για την Αποδοτική Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια»(Επίσημος τίτλος: «Use of IoT-enabled and Smart Grid-ready Building Management Systems for Efficient Energy Saving in Public Buildings») με ακρωνύμιο «TARGET», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020».
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 10ο
Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της με αριθ. πρωτ. 145/08.01.2021 Σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED KAI ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ» στο πλαίσιο της Πράξης «DOCK-BI» με τίτλο «Ανάπτυξη των συνδέσεων μεταξύ των βασικών λιμένων του Μπρίντιζι και της Ηγουμενίτσας», η οποία έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία 2014 - 2020 ("Cooperation Programme Interreg V/A Greece - Italy (EL-IT) 2014 - 2020")» και με κωδικό MIS 5003320.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 11ο
Επί αιτήσεως με αρ. πρωτ. 5537/2018 του Ευαγγέλου ΒΑΓΓΕΛΗ του Θωμά για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 12ο
Επί αιτήσεως με αρ. πρωτ. 5538/2018 του Νικολάου ΒΑΓΓΕΛΗ του Θωμά για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 13ο
Επί αιτήσεως με αρ. πρωτ. 16978/2020 της Μαριάνθης ΤΖΕΜΑΛ του Τίτου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 14ο
Επί αιτήσεως με αρ. πρωτ. 16979/2020 της Μαριάνθης ΤΖΕΜΑΛ του Τίτου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 15ο
Επί αιτήσεως Αλίκης ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Ηλία και Λαμπρινής ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Ηλία για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Πέρδικας Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία τους.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 16ο
Επί αιτήματος Σπυρίδων ΚΑΤΕΡΗ του Κωνσταντίνου για εξώδικο συμβιβασμό και καθορισμό ή μη ποσού αποζημίωσης του, λόγω πτώσης δέντρου στο Ι.Χ. όχημά του.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 17ο
Επί αιτήματος Ελένη ΣΤΑΥΡΟΥ του Νικολάου για εξώδικο συμβιβασμό και καθορισμό ή μη ποσού αποζημίωσης του, λόγω πτώσης δέντρου στο Ι.Χ. όχημά της.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 18ο
Επί αιτήματος Μερόπης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Παύλου για εξώδικο συμβιβασμό και καθορισμό ή μη ποσού αποζημίωσης της, λόγω πτώσης του Ι.Χ. οχήματός της σε κομμένα κλαδιά.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 19ο
Επί αιτήματος Ασημίνας ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ του Βασιλείου για εξώδικο συμβιβασμό και καθορισμό ή μη ποσού αποζημίωσης του, λόγω πτώσης του Ι.Χ. οχήματός της σε λακούβα.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 20ο
Επί αιτήματος Ευαγγελίας ΚΑΤΣΙΩΤΗ του Ηλία για εξώδικο συμβιβασμό και καθορισμό ή μη ποσού αποζημίωσης του, λόγω πτώσης του Ι.Χ. οχήματός της σε λακούβα.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 21ο
Επί αιτήματος Μαρίας ΓΕΩΡΓΟΛΑΜΠΡΟΥ του Διονυσίου για εξώδικο συμβιβασμό και καθορισμό ή μη ποσού αποζημίωσης του, λόγω πτώσης λαμπτήρα φωτισμού στο Ι.Χ. όχημά της.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 22ο
Έγκριση ή μη της αριθ. 44/2021 Απόφασης Δημάρχου.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 23ο
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας και του Δήμου Ύδρας για την κατασκευή μνημείου.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 24ο
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος
Την Παρασκευή ο προϋπολογισμός του Δήμου Ηγουμενίτσας. στην Οικονομική Επιτροπή Την Παρασκευή ο προϋπολογισμός του Δήμου Ηγουμενίτσας. στην Οικονομική Επιτροπή Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Φεβρουαρίου 01, 2021 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες