Συνεδριάζει την Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας

Συνεδριάζει την Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας


Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 14η Ιουνίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ., στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο
Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος.

Θέμα 2ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Ταμειακής Διαχείρισης Μαΐου 2023.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος.

Θέμα 3ο
Εξειδικεύσεις πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος.

Θέμα 4ο
Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Σ.τ.Ε.. Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος.

Θέμα 5ο
Άσκηση ή μη αγωγής για αναγνώριση κυριότητας και διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 6ο
Έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΕ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΤΚ ΚΑΤΑΒΟΘΡΑΣ» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 7ο
Έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Τ.Κ. ΣΥΒΟΤΩΝ».
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 8ο
Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης της διαδικασίας του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» και κατακύρωση του αποτελέσματος αυτής.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 9ο
Έγκριση των πρακτικών της επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού – παραλίας για τα έτη 2023 – 2024 – 2025, για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων – θαλασσίων μέσων αναψυχής – καντινών στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 10ο
Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια τροφίμων, για την κάλυψη των δομών του Νομικού Προσώπου ΠΑΚΠΠΟ συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 197.451,68€, καθορισμός των όρων διενέργειας του διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας αυτού.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 11ο
Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια γραφικής ύλης, υλικών μηχανογράφησης και φωτοτυπικού χαρτιού, εκτιμώμενης αξίας 50.280,50€, έγκριση της με αριθ. 04/2023 μελέτης, καθορισμός των όρων διενέργειας του διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας αυτού, προϋπολογισμού 52.419,34€ Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 12ο
Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού έκτασης Ε=4.365,80 τ.μ. τμήμα του υπ΄ αριθ. 1643 τεμαχίου διανομής αγροκτήματος Συβότων, της Κοινότητας Συβότων, του Δήμου Ηγουμενίτσας, για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 13ο
Έγκριση σύναψης και ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) για την εκτέλεση των υπηρεσιών με τίτλο: Καθαρισμός οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων για λόγους πυροπροστασίας, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 14ο
Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού – παραλίας για το έτος 2023, για τοποθέτηση καντίνας στη θέση ΖΑΒΙΑ στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 15ο
Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού – παραλίας για τα έτη 2023 – 2024 – 2025 για τοποθέτηση καντίνας στη θέση ΣΤΑΥΡΟΛΙΜΕΝΑΣ στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 16ο
Επικύρωση της με αριθμό 864/12269/07.06.2023 απόφασης Δημάρχου Ηγουμενίτσας για διορισμό Δικηγόρου υπεράσπισης στον Πρόεδρο της κοινότητας Αργυροτόπου Δήμου Ηγουμενίτσας Νικόλαο ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ φερόμενος κατηγορούμενος για ποινικό αδίκημα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 17ο
Επί αιτήσεως Παναγιώτη ΚΟΥΤΟΥΡΙΝΗ του Σπυρίδωνα για αποζημίωσή του λόγω πτώσης του με το μηχανάκι του εξαιτίας επίθεσης αδέσποτου σκύλου, επί της Εθνικής οδού Ηγουμενίτσας –Ιωαννίνων στο 1ο χιλιόμετρο αυτής ( στο ύψος της επιχείρησης Τσακίρη), στην Ηγουμενίτσα.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 18ο
Επί αιτήσεως Σωτήριου ΣΑΚΑΒΙΤΣΗ του Ηλία, κατοίκου Αρίλλα Πέρδικας για εξώδικο συμβιβασμό καθορισμού τιμής μονάδος ανά τμ για την αποζημίωση ιδιοκτησίας του με ΚΑ : 0501010 λόγω ρυμοτομίας του στον οικισμό Αρίλλα Πέρδικας.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 19ο
Επί αιτήσεως Σπυρίδωνα ΦΥΣΣΑ του Ιωάννη για εξώδικο συμβιβασμό καθορισμού τιμής μονάδος ανά τμ για την αποζημίωσή του λόγω ρυμοτομίας στο οικόπεδό του με ΚΑ : 0203028 στο ΟΤ 19 του Σχεδίου πόλης Συβότων.Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 20ο
Επί αιτήσεως Νικόλαου ΤΣΩΛΗ του Γεωργίου για εξώδικο συμβιβασμό καθορισμού τιμής μονάδος ανα τμ για την αποζημίωσή του λόγω ρυμοτομίας στο οικόπεδό του με ΚΑ : 0202015 στο ΟΤ 12 του Σχεδίου πόλης Συβότων.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 21ο
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος
Συνεδριάζει την Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας Συνεδριάζει την Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιουνίου 13, 2023 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες