Θεσπρωτία: 100.000€ για τη βελτίωση της οδικής σύνδεσης Αετός – Κάτω ΠαλαιοκκλήσιΗ Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, έχοντας υπόψη της την από 08 - 02– 2017 Διακήρυξη του έργου, που υπογράφηκε από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με το σύστημα, με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ 2 α του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων κλπ», για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:: «Bελτίωση οδικής σύνδεσης της οδού Αετός – Κάτω Παλαιοκκλήσι με το επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε Θεσπρωτίας» με προϋπολογισμό 100.000,00€ (με ΦΠΑ) 

Το έργο συντίθεται από μια κατηγορία εργασιών, ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προϋπολογισμό 80.645,16 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ , απρόβλεπτα και αναθεώρηση.) 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ), να πάρουν πληροφορίες για τα σχετικά με τον διαγωνισμό και να λάβουν γνώση της μελέτης από την έδρα της υπηρεσίας (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου, Π. Τσαλδάρη 18α - 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, πληροφορίες στο τηλέφωνο 2665 3 60131, FAX 2665 3 60227, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Φερεντίνος Λάμπρος), μέχρι την Πέμπτη 23-02-2017 . 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα (Παράρτημα Β). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28 -02- 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου, Π. Τσαλδάρη 18α - 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με φαξ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί : 
Α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία και πιο συγκεκριμένα: Επιχειρήσεις γραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ. Ε. Ε. Π.) που τηρείται στη Γ. Γ. Δ. Ε και εφόσον ανήκουν στην A1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ. Β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι και πιο συγκεκριμένα : 
1. Επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε. Ο. Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ. Δ. Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π. Ο. Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 
2. Επιχειρήσεις προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.612,90 € (2% επί του προϋπολογισμού εκτός Φ.Π.Α.) και ισχύ τουλάχιστον Διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και θα απευθύνεται προς την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ. Α. 2014ΕΠ53000003, σύμφωνα με την με αριθμό 66587/3356/21-07-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 100.000,00€, η οποία αποτελεί και Απόφαση ανάληψης υποχρέωση/έγκριση δέσμευσης πίστωσης. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή (Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου). 

Η παρούσα έχει αναρτηθεί και στον ιστοχώρο www.php.gov.gr 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
ΘΩΜΑΣ ΠΙΤΟΥΛΗΣ


Θεσπρωτία: 100.000€ για τη βελτίωση της οδικής σύνδεσης Αετός – Κάτω Παλαιοκκλήσι Θεσπρωτία: 100.000€ για τη βελτίωση της οδικής σύνδεσης Αετός – Κάτω Παλαιοκκλήσι Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Φεβρουαρίου 08, 2017 Rating: 5
Από το Blogger.