thespro.gr

Ειδήσεις από τη Θεσπρωτία, την Ηγουμενίτσα, το Φιλιάτι, την Παραμυθιά Υπεύθυνος: Αναστασίου Α. Ευάγγελος Τηλ. 6937784937 Email: info@892.gr

Αρχείο

Image and video hosting by TinyPic

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ


2 Φεβρουαρίου 2017

Δήμος Ηγουμενίτσας: Διαγωνισμός για τις υπηρεσίες ταχυμεταφοράς επιστολών και δεμάτων
Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας αποφασίζει:

1. Τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης για την παροχή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς επιστολών και δεμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2017.

2. Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την παροχή των κάτωθι υπηρεσιών, συνολικού προϋπολογισμού έξι χιλιάδων εξακοσίων δέκα πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών (6.615,40€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους, όπως υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές, μέχρι την Παρασκευή 03-02-2017 και ώρα μέχρι 14:00 μ.μ., στο Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, 2ος όροφος, τμήμα προμηθειών). Οι προσφορές θα είναι σύμφωνες με τον πίνακα του Παραρτήματος Α’, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής για την υποβολή προσφοράς έχουν όσοι νόμιμα ασκούν την ανωτέρω δραστηριότητα και είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο με τον αντίστοιχο κωδικό επαγγέλματος.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:

Α. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης την οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Β. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο καθώς και τον αντίστοιχο κωδικό επαγγέλματος, ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις και ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα, δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

Γ. Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο παράδοσης των αποστολών, στην οποία θα δηλώνουν ότι θα παραδίδουν τις επιστολές και τα δέματα μέσα στα χρονικά περιθώρια με τον τρόπο που ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Έκδοση τιμολογίων - Τρόπος πληρωμής

Τα τιμολόγια θα κόβονται ανά μήνα και θα περιλαμβάνουν μόνο τις χρεώσεις του μήνα. Θα υπάρχουν αναλυτικές καταστάσεις που θα συνοδεύουν τα τιμολόγια ή τα τιμολόγια θα είναι αναλυτικά ανά συνοδευτικό δελτίο ταχυμεταφοράς, όπου τα συνοδευτικά δελτία ταχυμεταφοράς θα παρουσιάζονται ημερολογιακά.

Η πληρωμή της αξίας των αποστολών από και προς το Δήμο, θα γίνει με την έκδοση τιμολογίου και μετά τη σύνταξη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης.

Τεχνικές Προδιαγραφές

1. Το δίκτυο πρέπει να έχει αποκλειστικούς αντιπροσώπους πανελλαδικά και να μην χρεώνει χιλιομετρικές επιβαρύνσεις σε κανένα προορισμό της Ελλάδος.

2. Ο χρόνος παράδοσης για άλλες πόλεις θα πρέπει να είναι η επόμενη εργάσιμη ημέρα.

3. Οι αποστολές στο εξωτερικό θα γίνονται με γνωστές και αξιόπιστες εταιρείες.

4. Το σύστημα ανίχνευσης των αποστολών θα πρέπει να είναι σύγχρονο, έτσι ώστε να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή την παραλαβή και την ώρα παράδοσής τους.

5. Το τηλεφωνικό κέντρο θα πρέπει να λειτουργεί πρωί και απόγευμα .

Περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από το τμήμα προμηθειών του Δήμου Ηγουμενίτσας (κα Ειρήνη Γρίβα, τηλ. 2665 361 213).

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας www.igoumenitsa.gr 

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *