ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους αναδόχους να υποβάλουν προσφορές για την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2017.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00€ και κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς μέχρι και την 20η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα 46100, 2ος όροφος), με την ένδειξη στο εξωτερικό μέρος του φακέλου με κεφαλαία γράμματα:

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ
ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει στο φάκελο της προσφοράς του:

1. Συμπληρωμένο το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α.

2. Συμπληρωμένη ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β. Διευκρίνιση

Για την υπεύθυνη Δήλωση δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, κατ΄ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 25 παρ.1 του Ν. 3614/2007 και του άρθρου 3 του Ν. 4250/2014.

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, ήτοι την 20η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, Ηγουμενίτσας, 2ος όροφος). Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την επιλογή αναδόχου είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν. 4412/2016.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι εργασίες αφορούν στην απομαγνητοφώνηση απεριόριστων συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2017 και απεριόριστο αριθμό σελίδων απομαγνητοφώνησης της εκάστοτε συνεδρίασης.

Τα παραδοτέα θα είναι:

α) Τρία αντίτυπα πρακτικών ανά συνεδρίαση σε λευκό χαρτί Α4, γραμματοσειρά Arial, μέγεθος 11 βιβλιοδετημένα, με θερμοκολλητικό εξώφυλλο.

β) Ένα αντίγραφο ψηφιακής μορφής κειμένου σε cd και ένα αντίγραφο ήχου σε cd.

γ) Η απόδοση των πρακτικών θα γίνεται όπως ακριβώς ακούγονται οι ομιλίες κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων και εφόσον η διαδικασία είναι μέσα στα πλαίσια του κανονισμού του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά θα αποστέλλονται στον Δήμο Ηγουμενίτσας εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την επόμενη ημέρα παραλαβής του ήχου της συνεδρίασης.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο πρόγραμμα Διαύγεια (https://diavgeia.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.igoumenitsa.gr και συγκεκριμένα στη θέση Διαγωνισμοί-Προμήθειες.

Περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ηγουμενίτσας (κα Γρίβα Ειρήνη τηλ. 2665 361 213 ) 
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Φεβρουαρίου 10, 2017 Rating: 5

Σελίδες