• Επικαιρότητα

  Συμβάσεις εργασίας στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου για έξι άτομα  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου (ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ), για την υλοποίηση του υποέργου 1 με τίτλο «Ανάπτυξη και αξιολόγηση συστήματος και Διάχυση αποτελεσμάτων» της Πράξης «Ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία χρονοσειρών, μοντέλων και ενημερώσεων σχετικά με τις πλημμύρες στην πόλη της Ηγουμενίτσας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014‐2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και την Ελλάδα (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων), με κωδικό ΕΛΚΕ 81211 και Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Τσιρογιάννη Ιωάννη ενδιαφέρεται να συνεργαστεί για τη στελέχωση της ομάδας υλοποίησης του ανωτέρω Έργου με σύμβαση μίσθωσης έργου, με έξι (6) ερευνητές – συνεργάτες.

  Θέση 1
  Απαραίτητα προσόντα:
  - Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ, ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ
  - Γνώσεις πληροφορικής: Microsoft Office
  - Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον πολύ καλή (Γ1/C1).

  Θέση 2
  Απαραίτητα προσόντα:
  - Πτυχίο Πανεπιστημίου Γεωτεχνικής Σχολής, Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ
  - Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε αντικείμενα σχετικά με τις Τεχνικές και Μεθόδους στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διαχείριση του Χώρου
  - Γνώσεις πληροφορικής: Microsoft Office, ESRI ArcGIS, ENVI, ERDAS, e‐cognition, R language
  - Γνώση επεξεργασίας δεδομένων UAV
  - Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον πολύ καλή (Γ1/C1).

  Θέση 3
  Απαραίτητα προσόντα:
  - Πτυχίο Πανεπιστημίου Γεωτεχνικής Σχολής Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ
  - Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε αντικείμενα σχετικά με τη δασική διαχειριστική
  - Γνώσεις πληροφορικής: Microsoft Office, ESRI ArcGIS, ERDAS, SPSS
  - Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου άριστη (Γ2/C2)

  Θέση 4
  Απαραίτητα προσόντα:
  - Πτυχίο Πανεπιστημίου Γεωτεχνικής Σχολής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ
  - Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον
  - Γνώσεις πληροφορικής: Microsoft Office,
  - Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον πολύ καλή (Γ1/C1).

  Θέση 5-6
  Απαραίτητα προσόντα:
  - Πτυχίο πανεπιστημίου Γεωτεχνικής σχολής, τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.
  - Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών γεωτεχνικής κατεύθυνσης
  - Γνώσεις πληροφορικής: Microsoft Office, Autodesk AutoCad, ESRI ArcGIS, Adobe Photoshop/Illustrator, Corel Draw, Macromedia Flash
  - Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον πολύ καλή (Γ1/C1)

  Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 26810‐50249/26810‐50038.


  Δεν υπάρχουν σχόλια

  loading...

  Post Top Ad

  http://picasion.com/
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic

  Post Bottom Ad