https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/

Η επέκταση του νεκροταφείου Φιλιατών...

Η επέκταση του νεκροταφείου Φιλιατών...


Με ένα λιτό δελτίο τύπου το οποίο περιείχε μόνο τον τίτλο και δύο φωτογραφίες, ο Δήμος Φιλιατών μας ενημέρωσε πως ξεκίνησαν οι εργασίες για τη "Διαμόρφωση και επέκταση του νεκροταφείου στην Αγία Τριάδα Φιλιατών".


Έτσι απλά. 
Ένας τίτλος και δύο φωτογραφίες...
Χωρίς καμία άλλη πληροφορία, όπως τον εργολάβο που εκτελεί τις εργασίες αλλά και εάν έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις.

Οι οποίες δεν είναι και λίγες, όπως διαπιστώσαμε με το ρεπορτάζ μας.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η ίδρυση νέων κοιμητηρίων ή η επέκταση των παλαιών εκτελείται σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του Α.Ν.582/1968.

Η επέκταση των νεκροταφείων επιτρέπεται, εφόσον από ειδική μελέτη προκύπτει η αδυναμία εξασφάλισης κατάλληλου για το σκοπό αυτόν άλλου χώρου και μετά από εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης, μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας και υδρογεωτεχνικής μελέτης, καθώς και πολλών άλλων δικαιολογητικών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 26882/5769/30-09/23-10-1998 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Υγείας και Πρόνοιας με τίτλο «Καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασίας για τη μείωση των αποστάσεων των ιδρυομένων ή επεκτεινομένων κοιμητηρίων» (Δ΄ 838), με την οποία προβλέπεται ότι για την ίδρυση νέου ή την επέκταση υπάρχοντος κοιμητηρίου, ως και για την έγκριση ή επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου πλησίον αυτού, ο ενδιαφερόμενος Ο.Τ.Α. ή η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, αν αυτή κινεί τη διαδικασία, υποβάλλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο πλήρη φάκελο με τα προβλεπόμενα στην εν λόγω Κ.Υ.Α., δικαιολογητικά.

Δηλαδή:
 • απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, 
 • σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, 
 • βεβαίωση περί μη ύπαρξης δεσμεύσεων από απαγορευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, 
 • υδρογεωτεχνική μελέτη, 
 • εγκεκριμένη μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, 
 • ΜΠΕ, 
 • ειδική τεχνική μελέτη, περιλαμβάνουσα χάρτες, φωτογραφίες, και τεχνική έκθεση, όπου «περιγράφονται ο περιβάλλων το κοιμητήριο χώρος (ιδιαίτερα πρέπει να περιγραφούν το φυσικό και δομημένο περιβάλλον), 
 • το νομικό καθεστώς δόμησης (εντός σχεδίου, ΖΟΕ, εκτός σχεδίου κλπ.) 
 • οι οικιστικές συγκεντρώσεις, 
 • οι χρήσεις γης, 
 • οι κλίσεις εδάφους, 
 • οι αποστάσεις από φρέατα και πηγές, 
 • οι χρήσεις των επιφανειακών και υπόγειων νερών, 
 • τα χαρακτηριστικά του κοιμητηρίου (έκταση, δυναμικότητα κ.λ.π.) 
 • η κοκκομετρία και η περατότητα των επιφανειακών γεωλογικών σχηματισμών, 
 • τα πιθανά προβλήματα επικινδυνότητας των γεωλογικών σχηματισμών, 
 • οι δυνατότητες ηλεκτροδότησης, 
 • η δυνατότητα υδροδότησης και τηλεφωνικής σύνδεσης, 
 • η περιγραφή αποχετευτικού συστήματος, 
 • ο τρόπος διάθεσης και διαχείρισης απορριμμάτων, 
 • οι αποστάσεις από νοσηλευτικά ιδρύματα, 
 • οι επικρατούντες άνεμοι και κάθε άλλη σχετική πληροφορία η οποία θα διευκόλυνε το Περιφερειακό συμβούλιο στη λήψη της απόφασης (άρθρο 2 παρ. Α εδ. 7α).
Η προβλεπόμενη από το άρθρο 1, παρ.2 του νόμου του Α.Ν.582/1968, επιτροπή, γνωματεύει για τη θέση, την έκταση, τη φύση του εδάφους και την εκπλήρωση γενικά των υπόλοιπων όρων, που ορίζονται από την παρούσα διάταξη, καθώς και για κάθε θέμα που αναφέρεται στην ίδρυση ή την επέκταση των κοιμητηρίων… 

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες, ασκούν έλεγχο στα κοιμητήρια που λειτουργούν, για την διαπίστωση της εφαρμογής των όρων της παρούσης καθώς και των άλλων υγειονομικών διατάξεων, με σκοπό την προστασία της Δημόσιας Υγείας (άρθρο 2). 

Κοιμητήρια, που ιδρύονται ή επεκτείνονται, πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 250 μ. από το άκρο του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και 100 μ. από μεμονωμένες κατοικίες. 

Επίσης πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 100 μ. από φρέατα και 50 μ. από πηγές πόσιμου νερού και οπωσδήποτε να μη δημιουργούν κίνδυνο ρυπάνσεως ή μολύνσεως του υδροφόρου ορίζοντα, που τροφοδοτεί τα φρέατα ή τις πηγές. 

Επίσης τα κοιμητήρια πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 1.500 μ. από νοσοκομεία ή κλινικές. Η απόσταση αυτή μπορεί να περιορισθεί μέχρι 500 μ., σε περίπτωση που τα κοιμητήρια δεν φαίνονται απ’ ευθείας από τα νοσοκομεία ή τις κλινικές, ούτε ο κύριος δρόμος που οδηγεί σ’ αυτά (κοιμητήρια) περνά μπροστά από τα νοσηλευτικά ιδρύματα.


Η απόσταση του κοιμητηρίου Φιλιατών από το Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, είναι μόλις 260 μέτρα.

Θέλουμε να πιστεύουμε πως όλες οι παραπάνω αδειοδοτήσεις έχουν εξασφαλιστεί από τη δημοτική αρχή Φιλιατών, τις οποίες περιμένουμε και να δώσει στη δημοσιότητα.
Η επέκταση του νεκροταφείου Φιλιατών... Η επέκταση του νεκροταφείου Φιλιατών... Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Απριλίου 06, 2021 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.